Obecně závazná vyhláška č. 15/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 15/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 14

Zastupitelstvo města se usneslo dne 11.12.2013 vydat podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), se podle §10 a§ 33 zákona vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 14 (dále jen „cenová mapa"). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

Čl. 2
Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28  a § 28a vyhlášky Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy  v měřítku 1:5000  a 23 strany textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8,Moravská Ostrava ana úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

Čl. 4
Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2012, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 13.

Čl. 5
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2014.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík v.r.
náměstek primátora

Příloha č. 1