Obecně závazná vyhláška č. 14/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 11.12.2013 vydat podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, Statut města Ostravy:

Článek 1
Preambule

Ostrava je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, statutárním městem. Území statutárního města Ostravy se člení na městské obvody. Vnitřní poměry ve věcech správy statutárního města Ostravy jsou uspořádány touto obecně závaznou vyhláškou (Statutem města Ostravy).

Občané statutárního města Ostravy volí členy zastupitelstva města a členy zastupitelstva městských obvodů. Statutární město Ostrava i městské obvody zřizují své orgány, které vykonávají samostatnou a přenesenou působnost.

Článek 2
Základní ustanovení

(1)       Název statutárního města je: Ostrava.

(2)       Statutární město Ostrava se člení na 23 městských obvodů s názvy:

a)     Moravská Ostrava a Přívoz,

(části Moravská Ostrava, Přívoz),

vymezen katastrálními územími Moravská Ostrava, Přívoz,

b)     Slezská Ostrava,

(části Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Muglinov, Kunčičky, Kunčice),

vymezen katastrálními územími Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Muglinov, Kunčičky, Kunčice nad Ostravicí,

c)     Ostrava - Jih,

(části Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh), vymezen

katastrálními územími Dubina u Ostravy, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka,

d)     Poruba,

vymezen katastrálními územími Poruba, Poruba - sever,

e)     Nová Bělá,

vymezen katastrálním územím Nová Bělá,

f)      Vítkovice,

vymezen katastrálními územími Vítkovice, Zábřeh VŽ,

g)     Stará Bělá,

vymezen katastrálním územím Stará Bělá,

h)     Pustkovec,

vymezen katastrálním územím Pustkovec,

i)       Mariánské Hory a Hulváky,

(části Mariánské Hory, Hulváky),

vymezen katastrálními územími Mariánské Hory, Zábřeh - Hulváky,

j)       Petřkovice,

vymezen katastrálním územím Petřkovice u Ostravy,

k)     Lhotka,

vymezen katastrálním územím Lhotka u Ostravy,

l)       Hošťálkovice,

vymezen katastrálním územím Hošťálkovice,

m)    Nová Ves,

vymezen katastrálním územím Nová Ves u Ostravy,

n)     Proskovice,

vymezen katastrálním územím Proskovice,

o)     Michálkovice,

vymezen katastrálním územím Michálkovice,

p)     Radvanice a Bartovice,

(části Radvanice, Bartovice),

vymezen katastrálními územími Radvanice, Bartovice,

q)     Krásné Pole,

vymezen katastrálním územím Krásné Pole,

r)      Martinov,

vymezen katastrálním územím Martinov ve Slezsku,

s)     Polanka nad Odrou,

vymezen katastrálním územím Polanka nad Odrou,

t)       Hrabová,

vymezen katastrálním územím Hrabová,

u)     Svinov,

vymezen katastrálním územím Svinov,

v)     Třebovice,

vymezen katastrálním územím Třebovice ve Slezsku,

w)    Plesná,

vymezen katastrálními územími Nová Plesná, Stará Plesná.

 

(3)       Území statutárního města Ostravy je vymezeno souhrnem katastrálních území, jak jsou tato uvedena v odstavci 2 tohoto článku.

(4)       Rada města stanoví Pravidla městského názvosloví, zásady označování ulic a jiných veřejných prostranství, zásady označování městských obvodů a jejich částí. Označování zajišťují městské obvody.

(5)       Vzor označování všech písemností vyhotovených orgány města a orgány městských obvodů v samostatné a přenesené působnosti je uveden v příloze číslo 1, která je pro všechny orgány města a městských obvodů závazná.

(6)       Pokud se v textu této obecně závazné vyhlášky uvádí:

a)           „statut", jedná se o obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. ..., Statut města Ostravy

b)           zákon o obcích", jedná se o zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

c)            „město", jedná se o statutární město Ostrava,

d)           „zastupitelstvo města", jedná se o orgán města s názvem Zastupitelstvo města Ostravy,

e)           „rada města", jedná se o orgán města s názvem Rada města Ostravy,

f)             „magistrát", jedná se o orgán města s názvem Magistrát města Ostravy,

g)           „majetek města", jedná se o je souhrn všeho, co městu patří,

h)           „svěřený majetek", jedná se o část majetku vymezeného městem v souladu s tímto statutem a svěřeného příslušnému městskému obvodu.

(7)       Uvádí-li se v tomto statutu, že městský obvod rozhoduje nebo určitým způsobem jedná, pak tak vždy činí jménem města.

(8)       Důsledky rozhodování nebo jednání městského obvodu učiněného v rozporu s právními předpisy jdou k tíži městského obvodu.

(9)       Je-li orgán městského obvodu oprávněn rozhodovat o právním jednání, týkajícím se dělitelné věci, je oprávněn rozhodovat také o právním jednání týkajícím se její části.

(10)    Je-li orgán městského obvodu oprávněn rozhodovat o právním jednání, týkajícím se věci, je oprávněn rozhodovat také o právním jednání týkajícím se podílu na této věci.

(11)    Omezuje-li statut pravomoc orgánu městského obvodu rozhodnout o právním jednání určitým limitem (např. poskytnutí daru, dotace, bezúročné zápůjčky), vztahuje se každý takovýto limit výhradně k prostředkům daného městského obvodu.

(12)    Zastupitelstvo města může na návrh zastupitelstva městského obvodu rozhodnout o výjimce ze závazného limitu stanoveného statutem vyjma limitu stanoveného zákonem.

(13)    Orgány města a orgány městských obvodů vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh u soudního exekutora.

 

Článek 3
Symboly města a městských obvodů

(1)       Město a městské obvody mají uděleny znaky a vlajky. Popisy znaku a vlajky města a znaků a vlajek městských obvodů jsou uloženy v Archivu města Ostravy.

(2)       Pro grafické ztvárnění znaku a vlajky města a znaků a vlajek městských obvodů je určující jejich platný popis (blason).

(3)       Barvy města jsou modrá a bílá.

(4)       Barvy městských obvodů vycházejí z platných popisů vlajek.

Článek 4
Občané města

(1)       Občany města jsou fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky a jsou ve městě hlášeny k trvalému pobytu.

(2)       Oprávnění občanů města stanoví zákon o obcích a další předpisy.

(3)       Čestné občanství města je možno udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou  zasloužily zejména o rozvoj města.

(4)       Čestné občanství města uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města nebo členů zastupitelstva města. Prostřednictvím rady města mohou návrhy podávat také rady městských obvodů. Zastupitelstvo města může rozhodnout v závažných případech o odejmutí čestného občanství města.

(5)       Při udělení čestného občanství města se vydává listina opatřená znakem města. Kopie listiny je uložena v Archivu města Ostravy.

Článek 5
Samostatná působnost a přenesená působnost

(1)       Samostatná působnost

a)     Město vykonává samostatnou působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími právními předpisy, pokud není tato působnost statutem svěřena městským obvodům.

b)     Všechny městské obvody vykonávají samostatnou působnost ve stejném rozsahu, nestanoví-li tento statut jinak.

 

(2)    Přenesená působnost

a)     Orgány města vykonávají přenesenou působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, není-li statutem některá z těchto přenesených působností zcela či zčásti svěřena orgánům statutem určených městských obvodů.

b)     Orgány městských obvodů vykonávají přenesenou působnost, kterou vykonávají podle právních předpisů orgány obcí. Orgány ve statutu určených městských obvodů vykonávají za podmínek stanovených zákonem přenesenou působnost ve věcech a na území stanoveném statutem v příloze č. 2.

Článek 6
Orgány města a jejich pravomoc

(1)       Orgány města jsou:

a)     zastupitelstvo města,

b)     rada města,

c)     primátor,

d)     magistrát,

e)     městská policie,

f)      zvláštní orgány města.

(2)       Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu.

(3)       Zastupitelstvo města zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

(4)       Zastupitelstvo města zřizuje a zrušuje městskou policii jako orgán obce obecně závaznou vyhláškou.

(5)       Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti města. Působnost podle § 102 odst. 2 písm. c), n), p) zákona o obcích vykonává i pro městské obvody.

(6)       Rada města rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, stanoví-li tak zákon; vydává nařízení města.

(7)       Rada města může zřídit komise jako své iniciativní a poradní orgány.

(8)       Primátor zvolený zastupitelstvem města plní úkoly stanovené zákonem o obcích a jinými předpisy. Za podmínek uvedených v § 1543 občanského zákoníku je oprávněn zaznamenat poslední vůli zůstavitele. Za týchž podmínek je oprávněn zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli i ten, kdo je podle jiného právního předpisu oprávněn vykonávat pravomoci primátora. Primátor jako vedoucí orgánu veřejné správy odpovídá za zavedení, organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly podle zvláštního zákona1. Primátora v době jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek, kterého určí zastupitelstvo města.

(9)       Primátor uděluje pokyny starostům městských obvodů a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů2.

(10)    Magistrát tvoří primátor, náměstek (náměstci) primátora, tajemník magistrátu a další zaměstnanci města zařazeni do magistrátu. V čele magistrátu je primátor. Postavení a činnost magistrátu jsou upraveny zákonem o obcích a jinými předpisy.

Článek 7
Orgány městských obvodů a jejich pravomoc

(1)       Orgány městského obvodu jsou:

a)     zastupitelstvo městského obvodu,

b)     rada městského obvodu, je-li zvolena za podmínek stanovených zákonem o obcích,

c)     starosta,

d)     úřad městského obvodu,

e)     zvláštní orgány městského obvodu.

(2)       Zastupitelstvu městského obvodu je vyhrazeno rozhodovat podle § 84 zákona o obcích:

a)     odst. (2) písm. b), c) včetně pravidel, která stanoví příjmy fondu, výdaje fondu a správce fondu, i), k), l), m), n), t), u) v souladu se statutem,

b)     odst. (2) písm. d),

c)    odst. (2) písm. s) udělovat a odnímat ceny městského obvodu,

d)   odst. 4 a odst. 5 ve věcech svěřených městskému obvodu.

 

(3)       Zastupitelstvu městského obvodu je vyhrazeno rozhodovat podle § 85 a 133 zákona o obcích výhradně o těchto právních jednáních ke svěřenému majetku, s výjimkou inženýrských sítí:

 

a)               

prodej bytových a rodinných domů3 (včetně jejich příslušenství), které nejsou součástí pozemku, prodej pozemků zastavěných bytovými nebo rodinnými domy, které nejsou součástí těchto pozemků,prodej pozemků funkčně souvisejících (zahrad, nádvoří, příjezdů apod.) s bytovým domem nebo rodinným domem anebo pozemkem, jehož součástí je bytový dům nebo rodinný dům, osobě, která je vlastníkem nebo bude vlastníkem takového bytového domu nebo rodinného domu či pozemku (nebo osobám, které jsou vlastníky nebo budou vlastníky takového bytového domu nebo rodinného domu či pozemku), jehož součástí je bytový dům nebo rodinný dům, za podmínky doložení potvrzení příslušného stavebního úřadu, že uvedená funkční souvislost je dána,prodej pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy nebo rodinné domyprodej jednotek a podílů ke společným částem zmíněných domů, v nichž se tyto jednotky nacházejí a případně podílů k pozemkům těmito domy zastavěnými, za podmínky, že zmíněné domy nejsou součástí pozemku,prodej jednotek,

včetně právních jednání k zajištění pohledávek vyplývajících z prodeje uvedeného majetku, vždy po předchozím souhlasu rady města, pokud ta nerozhodne o postoupení žádosti městského obvodu k udělení předchozího souhlasu zastupitelstvu města.

 

Toto ustanovení písm. a) se nevztahuje na prodej jednotek charakteru bytu zvláštního určení, jakožto na prodej pozemku zastavěného domem s takovouto jednotkou a pozemku funkčně souvisejícího s takovýmto domem a dále na prodej jednotek zahrnujících byt zvláštního určení dle nového občanského zákoníku.  Toto ustanovení písm. a) se dále nevztahuje na prodej pozemku, jehož součástí je dům s byty zvláštního určení a na prodej domu s byty zvláštního určení, jež je umístěn na pozemku vlastníka odlišného od vlastníka domu s byty zvláštního určení, ať již jde o pozemky zastavěné těmito domy či pozemky funkčně související s těmito domy.

b)     prodej nemovitých věcí nejméně za cenu v daném místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji nevyhradí; zastupitelstvu městského obvodu nepřísluší rozhodovat o prodeji nemovitých věcí, jestliže o záměru prodeje rozhodlo zastupitelstvo města před 1. lednem 2001. Toto ustanovení se nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce.

c)     nabytí nemovitých věcí po předchozím souhlasu rady města, přičemž předchozí souhlas rady města se nevyžaduje v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci dle smlouvy, o jejímž uzavření rozhodne kompetentní orgán městského obvodu na základě výsledků zadávacího řízení vedeného podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek; není však oprávněno rozhodovat o nabytí nemovitých věcí na základě směnné smlouvy,

d)     poskytnutí nepeněžitého movitého daru v hodnotě nad 20 tis. Kč a peněžitého daru v hodnotě nad 20 tis. Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce a do úhrnné výše 5 % vlastních příjmů schváleného rozpočtu, nejvýše však 3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok,

e)     poskytování dotací a bezúročných zápůjček spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí a návratné finanční výpomoci vlastním příspěvkovým organizacím do úhrnné výše 3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok a uzavření smlouvy o poskytnutí dotací, bezúročných zápůjček a návratných finančních výpomocí,

f)      vzdání se práva  a  prominutí  dluhu  vyšší  než  20 tis. Kč  do  úhrnné  výše 10 % vlastních příjmů schváleného rozpočtu, max. 10 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok,

g)     dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nejvýše do 60 měsíců a v případě právních jednání, uvedených v odst. 3 písm. a) tohoto článku a smluv o zápůjčce a úvěru na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů, rodinných domů a jednotek zahrnujících byt se lhůtou splatnosti i delší než 60 měsíců,

h)     postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, jde-li o pohledávky z právních jednání, učiněných na straně věřitele jménem města městským obvodem,

i)              převzetí dluhu a přistoupení k dluhu, jde-li o dluhy vůči městu z právních vztahů, v nichž na straně věřitele jménem města je oprávněn vystupovat městský obvod,

j)      poskytnutí zápůjček ze sociálního fondu městského obvodu a zápůjček a úvěrů z fondů na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů, rodinných domů a jednotek zahrnujících byt, zápůjček na překlenutí tíživé sociální situace a zápůjček na odstranění škod po živelných pohromách a zápůjček organizacím zřízeným městským obvodem v souvislosti s financováním akcí z jiných rozpočtů soustavy veřejných rozpočtů, kde je povinnost zajistit průběžné financování akce ze zdrojů městského obvodu,

(4)          Zastupitelstvo městského obvodu vydává souhlas či nesouhlas k záměru města prodat nemovité věci svěřené městskému obvodu před projednáním v orgánech města v případech uvedených v čl. 7 odst. (3) písm. b) statutu.

(5)          Zastupitelstvo městského obvodu rozhoduje:

a)        o návrhu na změny katastrálních území uvnitř města a hranic městského obvodu za podmínky předchozích souhlasů zastupitelstev dotčených městských obvodů a o jeho předložení zastupitelstvu města,

b)        o návrhu na pojmenování či přejmenování městských obvodů, ulic a jiných veřejných prostranství a o jeho předložení zastupitelstvu města,

c)         o uzavření zástavních smluv, jimiž se zřizuje zástavní právo k nemovitým věcem ve vlastnictví jiných osob za účelem zajištění pohledávek statutárního města Ostravy vůči zástavním dlužníkům vzniklých ze smluv, jimiž byly poskytnuty zápůjčky nebo úvěry z fondu na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů, uzavřených mezi statutárním městem Ostrava a těmito zástavními dlužníky v případech, kdy o uzavření smluv, jimiž byly poskytnuty výše zmíněné zápůjčky nebo úvěry, rozhodl příslušný orgán téhož městského obvodu, u něhož je rozhodováno o uzavření zástavních smluv.

(6)          Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

(7)          Zastupitelstvu městského obvodu není svěřen výkon přenesené působnosti.

(8)          Rada městského obvodu je výkonný orgán městského obvodu ve věcech samostatné působnosti.  Radě městského obvodu jsou vyhrazeny pravomoci podle § 102 odst. 2 zákona o obcích (s tím, že pokud je předmětem rozhodování právní jednání týkající se majetku města, pak musí jít o svěřený majetek):

a)        odst. 2 písm. a), e), f), g), h), i), j), k), l), o),

b)        odst. 2 písm. b) plnit vůči příspěvkovým organizacím a organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem městského obvodu úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městského obvodu podle § 84 odst. 2 zákona o obcích. Rada městského obvodu ani jiný jeho orgán však není při plnění úkolů zřizovatele oprávněn rozhodovat o převodu svěřeného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace.

odst. 2 písm. m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce a podle odst. 3 o uzavírání pachtovních smluv a dále v těchto případech rozhodovat též o umístění sídla právnické osoby a o souhlasu dle § 2305 nového občanského zákoníku.

Rada městského obvodu může svěřit působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, s výjimkou rozhodování o umístění sídla právnické osoby a rozhodování v případech, ve kterých lze rozhodovat pouze s předchozím souhlasem rady města, zcela nebo zčásti příslušnému odboru úřadu městského obvodu.

 

Pouze s předchozím souhlasem rady města může rada městského obvodu rozhodovat o uzavírání těchto smluv:

na umístění reklamy s výjimkou:

-          jejího umístění na štítu nebo zdi budovy nebo

-          jedná-li se o označení podnikatele, pokud plocha takové reklamy  

nepřesahuje 1m2, má-li zároveň daný podnikatel sídlo, nebo provozovnu v příslušném městském obvodu nebo 

-          jedná-li se o umístění reklamy uvnitř budov a v uzavřených (oplocených) sportovních areálech

na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než tři měsíce s výjimkou bytů,  hrobových míst a pozemků pod garážemi, jestliže jsou tyto garáže ve vlastnictví nájemce pozemku a jde-li o svěřený majetek,na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než jeden rok, jedná-li se o pozemky patřící do zemědělského půdního fondu, nacházející se v zahrádkářských osadách,na dobu určitou delší pěti let s výjimkou bytů, hrobových míst a pozemků pod garážemi, jestliže jsou tyto garáže ve vlastnictví nájemce pozemku, a jde-li o svěřený majetek.

c)         odst. 2 písm. m) svěřit rozhodování o uzavírání, o změně, o zániku nájemních smluv a smluv o výpůjčce ke svěřenému majetku příspěvkové organizaci, jejíž je městský obvod zřizovatelem, jestliže jde o majetek předaný takové příspěvkové organizaci k hospodaření. Tuto pravomoc má rada městského obvodu pouze ke svěření rozhodování o uzavření, změně a zániku:

nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, nejde-li o umístění reklamy,nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou v obou případech s výpovědní lhůtou ne delší než 3 měsíce,nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou do pěti let s výpovědní lhůtou ne delší než 3 měsíce.

(9)          Rada městského obvodu zabezpečuje dle § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o:

a)        nabytí a prodeji movitých věcí, včetně nabytí peněz,

b)        poskytnutí nepeněžitého movitého daru v hodnotě do 20 tis. Kč včetně a peněžitého daru v hodnotě do 20 tis. Kč včetně fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

c)         uzavření dohody o partnerství s jinými fyzickými a právnickými osobami  po předchozím souhlasu rady města,

d)        poskytnutí příspěvku uvedeného v Článku 10 odst. (20) písm. h) statutu.

e)        vzdání se práva a prominutí dluhu do 20 tis. Kč včetně jednomu subjektu ročně,

f)          dohodě o splátkách s lhůtou splatnosti do l8 měsíců,

g)        postoupení pohledávky do 20 000 Kč včetně, jde-li o pohledávky z právních jednání, učiněných na straně věřitele jménem města městským obvodem,

h)        peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městského obvodu, za výkon funkce člena komise rady městského obvodu,

i)      

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k cizímu majetku ve

prospěch města bezúplatně nebo za úplatu do celkové výše 1%

vlastních příjmů schváleného rozpočtu za příslušný rozpočtový rok,

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (včetně přípojek) ve vlastnictví města na pozemku či přes pozemek města svěřený městskému obvodu při prodeji tohoto pozemku městským obvodem,zřízení služebností ke svěřenému majetku,zřízení reálných břemen ke svěřeným nemovitým věcem po předchozím souhlasu rady městazřízení služebností užívacího práva (včetně služebnosti bytu) či požívacího práva na dobu neurčitou po předchozím souhlasu rady městazřízení služebnosti užívacího práva (včetně služebnosti bytu) či požívacího práva na dobu určitou delší pěti let po předchozím souhlasu rady města

j)          uzavření ostatních smluv souvisejících s investiční činností realizovanou městským obvodem

k)         souhlasu s umístěním stavby na svěřených pozemcích, za podmínky, že o uzavření smlouvy zakládající právo provést tuto stavbu s vlastníkem téže stavby přísluší rozhodnout orgánu městského obvodu v souladu se statutem; v případech, kdy bude postupováno dle článku 22 písm. a) bod 2,

l)          souhlasu se vstupem na svěřené pozemky, s  výjimkou případů, kdy bude postupováno dle článku 22 písm. a) bod 2

m)       náhradě újmy způsobené městským obvodem třetím osobám,

n)        koncesních smlouvách a jiných smlouvách upravených zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

o)        uzavření smlouvy o právní pomoci advokáta v záležitosti spadající do působnosti městského obvodu nebo o právním zastoupení města advokátem ve sporných nebo nesporných věcech týkajících se záležitostí svěřených do působnosti městského obvodu a uzavření smlouvy s exekutorem za účelem vymáhání pohledávek,

p)        uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě jiné právnické nebo fyzické osoby ve prospěch osoby, která je povinna byt vyklidit,

q)        ujednání o narovnání v otázkách svěřených statutem do rozhodovací pravomoci tohoto orgánu městského obvodu,

r)          uzavření smluv zakládajících povinnost druhé smluvní strany složit peněžní prostředky k zajištění splnění určité její povinnosti,

s)         uzavření smlouvy o ubytování, jde-li o ubytování v budovách svěřených městskému obvodu,

t)          uzavření smluv o účtu pro městský obvod u peněžních ústavů určených dle Článku 10 odst. (7) statutu,

u)        dalších věcech, které jsou statutem svěřeny do samostatné působnosti městských obvodů.

 

(10)       Radě městského obvodu přísluší rozhodovat o uzavírání veřejnoprávních smluv v základním rozsahu ve věci přestupků.

(11)       Radě městského obvodu není svěřen výkon přenesené působnosti.

(12)       Starosta zvolený zastupitelstvem městského obvodu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a jinými předpisy. Za podmínek uvedených v § 1543 občanského zákoníku je oprávněn zaznamenat poslední vůli zůstavitele. Za týchž podmínek je oprávněn zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli i ten, kdo je podle jiného právního předpisu oprávněn vykonávat pravomoci starosty. Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Je-li zvoleno více místostarostů, zastupuje starostu místostarosta, kterého určí zastupitelstvo městského obvodu.

(13)       Starosta zejména:

a)        je volebním orgánem podle zvláštních zákonů4

b)        zřizuje zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy

c)         plní úkoly stanovené § 16 zákona o integrovaném záchranném systému5 a § 21 odst. 1 až 3 a § 22 krizového zákona6  v rozsahu pokynů primátora

d)        odpovídá za zavedení, organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly podle zvláštního zákona1

e)        odpovídá za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi.

 

(14)       Úřad městského obvodu tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník úřadu městského obvodu a další zaměstnanci města zařazeni do úřadu městského obvodu. V čele úřadu městského obvodu je starosta. Postavení a činnost úřadu městského obvodu je upravena zákonem o obcích, v rozsahu pravomocí svěřených orgánům městského obvodu statutem a jinými předpisy. Tajemníka úřadu městského obvodu jmenuje a odvolává starosta s předchozím písemným souhlasem tajemníka magistrátu

(15)       Příslušný orgán městského obvodu rozhoduje o o záměru právního jednání dle zákona o obcích v případech, kdy orgán městského obvodu je oprávněn rozhodovat o samotném právním jednání

(16)       Příslušný orgán městského obvodu rozhoduje a jedná v právních vztazích v souladu s tímto statutem pouze v případech, kdy je městský obvod oprávněn financovat následky plynoucí z těchto právních vztahů.  Pokud je příslušný orgán městského obvodu povinen postupovat dle zákona o veřejných zakázkách7, plní městské obvody jménem města úkoly zadavatele v rozsahu dle tohoto statutu.

(17)       Příslušný orgán městského obvodu rozhoduje též

a)        uzavření smlouvy o určité budoucí smlouvě, je – li dle statutu příslušný k rozhodnutí o dané v budoucnu uzavírané smlouvě,

b)        o právním jednání majícím za následek změnu právního vztahu či zánik právního vztahu, je – li dle statutu oprávněn k právnímu jednání., kterým byl daný právní vztah založen,

c)         o právním jednání majícím za následek zajištění či utvrzení dluhu, je – li dle statutu oprávněn k právnímu jednání., kterým byl daný dluh založen,

d)        o způsobu jednání jménem města v případech uvedených v čl. 8 statutu,

e)        o sankcích za porušení rozpočtové kázně a o jejich prominutí v případě dotace poskytnuté městským obvodem.

 

(18)       Orgány městského obvodu nejsou oprávněny osvědčovat jakákoliv práva jiných osob k nemovitým věcem ve vlastnictví města, např. formou notářského zápisu nebo na základě soudního smíru.

 

Článek 8
Jednání městských obvodů

(1)          Městské obvody jednají jménem města v záležitostech svěřených těmto městským obvodům statutem do jejich působnosti, tj. v záležitostech, o nichž jsou orgány městských obvodů oprávněny dle statutu rozhodovat, přičemž v těchto záležitostech městské obvody jednají jménem města i ve všech řízeních, vedených zejména soudy, správními i jinými orgány či oprávněnými osobami. Městské obvody jednají jménem města i ve všech řízeních, vedených zejm. soudy, správními i jinými orgány či oprávněnými osobami, která se týkají svěřeného majetku. V rámci zmíněných oprávnění jsou městské obvody jménem města oprávněny podávat k soudům, správním či jiným orgánům nebo oprávněným osobám potřebné návrhy (včetně všech druhů žalob), žádostí, podněty, oznámení, vyjádření apod. Městské obvody nejednají jménem města v případu uvedeném v odst. (3) druhé větě tohoto článku.

(2)          Městské obvody jednají jménem města dle právních předpisů o daních a poplatcích tehdy, týká-li se jednání svěřeného majetku.

(3)          V případech, kdy by měl v řízení jednat jak městský obvod, tak město, jedná v takovém řízení městský obvod, a to vždy po předchozím souhlasu rady města. Nebude-li souhlas rady města městskému obvodu udělen, jedná v daném řízení město.

Článek 9
Majetek

 

(1)          Městským obvodům je svěřen majetek města:

a)        se kterým hospodařily městské obvody ke dni 12. 11. 2000, přičemž se má za to, že hospodařily pouze s tím majetkem, který jim byl svěřen podle předchozích právních předpisů,

b)        označený rozhodnutím orgánu města jakožto majetek svěřený městskému obvodu po dni 12. 11. 2000 dle tohoto ustanovení statutu, včetně,

c)         který nabydou právním jednáním učiněným v souladu se statutem,

d)        který nabydou vlastní investiční činností, s výjimkou inženýrských sítí. Tato výjimka se nevztahuje na vybudovanou dešťovou kanalizaci,

e)        který nabydou v souladu s ustanovením o nálezu dle občanského zákoníku, a to s výjimkou psů a inženýrských sítí,

f)          který má charakter příslušenství takové věci hlavní, která je dle jiných ustanovení tohoto statutu svěřena městskému obvodu.

 

(2)          Město a městské obvody užívají majetek města k výkonu své působnosti bezúplatně za podmínek stanovených příslušným orgánem města nebo městského obvodu.

(3)          Městské obvody plní povinnosti ve vztahu ke svěřenému majetku plynoucí z právních předpisů, a to zejména:

a)        udržovat majetek v dobrém stavu,

b)        vést účetní a další evidenci majetku,

c)         plnit ohlašovací povinnosti a oznamovat městu převod nemovitých věcí,

d)        předkládat městu spolu s oznámením o prodeji nemovitých věcí také kopie příslušných kupních smluv; toto ustanovení se nevztahuje k majetku uvedenému v Článku 7 odst. (3) písm. a) statutu,

e)        provádět inventarizaci majetku ke dni řádné nebo mimořádné roční účetní závěrky,

f)          provádět soustavně a důsledně všechna nezbytná organizační, bezpečnostní a protipožární opatření k tomu, aby se předešlo poškození, zničení nebo zneužívání tohoto majetku,

g)        využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva,

h)        podávat potřebné návrhy k soudům či jiným orgánům,

i)          uplatňovat nároky na náhradu újmy, plnit oznamovací povinnost vyplývající z trestněprávních či jiných předpisů,

j)          zajistit pojištění veškerých nemovitých věcí,

k)         zajistit pojištění movitých věcí, pokud tyto movité věci nebyly předány k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené v souladu se statutem. Pokud jde o pojištění movitých věcí předaných k hospodaření příspěvkové organizaci, je městský obvod oprávněn rozhodnout, zda pojištění těchto movitých věcí zajistí městský obvod či příslušná příspěvková organizace,

l)          dodržovat ve vztahu k majetku smlouvy uzavřené městem.

 

Povinnosti uvedené v  písm. b), d), a g) tohoto odstavce se nevztahují k majetku, který byl městským obvodem jako zřizovatelem předán k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené v souladu se statutem.

(4)          Městské obvody plní práva a povinnosti vyplývající z členství města ve společenství vlastníků ke svěřenému majetku.

(5)          Městské obvody jsou povinny udržovat na náklady ze svého rozpočtu městskou zeleň, místní komunikace III. a IV. třídy s výjimkou uvedenou v čl. 23 odst. (2) písm. a) bod 2 statutu včetně autobusových a trolejbusových zastávek, veřejně přístupné účelové komunikace, jiná veřejná prostranství včetně porostů, drobných staveb, pomníků, soch, kašen a jiných objektů obdobného charakteru, které se nacházejí na jejich území, a to i v případě, že se jedná o majetek města, jenž nebyl městským obvodům svěřen. Jsou rovněž povinny tento majetek vést v podrozvahové evidenci, opravovat jej a navrhovat městu jeho případnou likvidaci.

 

Článek 10
Rozpočet a finanční hospodaření

(1)          Město a městské obvody se při sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky řídí zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů8, dalšími předpisy a tímto statutem.

(2)          Zastupitelstvo města schvaluje zásady pro sestavování návrhu rozpočtu a návrhu rozpočtového výhledu. Tyto zásady jsou závazné pro městské obvody.

(3)                Město sestavuje a schvaluje:

a)        zpravidla vyrovnaný roční rozpočet za podmínek stanovených zákonem8 nejpozději do 15. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku,

b)        vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 15. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, který je základem pro sestavování ročních rozpočtů,

c)         kalendář příjmů a výdajů pro běžný rok nejpozději do 31. ledna rozpočtového roku.

(4)          Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium, kterým se řídí financování města do doby schválení rozpočtu, není-li rozpočet města schválen do konce roku předcházejícího rozpočtovému roku.

(5)          Všechny změny rozpočtu se provádí rozpočtovými opatřeními. Rada města provádí změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu kraje v průběhu rozpočtového roku a rozpočtová opatření týkající se užití přebytku hospodaření, výnosů z realizace majetku města schváleného zastupitelstvem města. Ostatní změny rozpočtu jsou vyhrazeny zastupitelstvu města.

(6)          Rada města stanoví závazné zásady hromadného zhodnocování volných finančních zdrojů městských obvodů a dočasně volných finančních zdrojů města.

(7)          Rada města závazně určuje peněžní ústavy, u kterých město a městské obvody vedou veškeré účty.

(8)          Rada města stanoví programové vybavení, kterým město a městské obvody zpracovávají finančně ekonomická data, včetně vedení účetnictví při uplatnění jednotné účetní metodiky vycházející ze zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.  410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, českých účetních standardů a souvisejících právních norem. 

(9)          Městské obvody sestavují a schvalují:

a)        zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem9 nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby,

b)        vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku; rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů,

c)         kalendář příjmů a výdajů běžného roku nejpozději do 15. února rozpočtového roku v návaznosti na kalendář příjmů a výdajů města.

(10)       Městské obvody hospodaří v souladu s rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, minimálně čtvrtletně.

(11)       Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje rozpočtové provizorium nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, není-li k tomuto datu schválen rozpočet města nebo není-li k tomuto datu schválen rozpočet městského obvodu.

(12)       Zastupitelstvo a rada městského obvodu provádí veškeré změny rozpočtu v průběhu rozpočtového roku rozpočtovými opatřeními v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů8. Zastupitelstvo městského obvodu může svěřit radě městského obvodu pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů.

(13)       Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok vždy před schvalováním závěrečného účtu města bez výhrad nebo s výhradami a přijme opatření k nápravě nedostatků. Závěrečný účet je členěn dle platné rozpočtové skladby a obsahuje údaje podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů8. Přezkoumání hospodaření městského obvodu probíhá za podmínek stanovených zákonem o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí10. Výsledek hospodaření a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření městského obvodu budou podkladem pro úpravu výše dotací z rozpočtu města.

(14)       Zastupitelstvo městského obvodu může v mimořádných případech, kdy se městský obvod dostane nikoliv vlastní vinou do tíživé situace nebo je-li městský obvod povinen na základě rozhodnutí příslušných osob v souvislosti s poskytnutou dotací zaplatit odvod nebo penále, požádat město o poskytnutí návratné finanční výpomoci. O poskytnutí či neposkytnutí návratné finanční výpomoci městskému obvodu rozhoduje zastupitelstvo města.

(15)       Městský obvod je oprávněn jednat jménem města ve věci podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, z fondů EU, z fondů kraje a dalších fondů národních a nadnárodních, popř. z jiných zdrojů.

a)        O podání žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu po předchozím souhlasu rady města. O podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, z fondů EU, z fondů kraje a dalších fondů národních a nadnárodních, popř. z jiných zdrojů je zastupitelstvo městského obvodu oprávněno výjimečně v odůvodněných případech rozhodnout bez předchozího souhlasu rady města, nevyžaduje-li přijetí dotace spolufinancování z rozpočtu města; v těchto případech je však zastupitelstvo městského obvodu povinno bez zbytečného odkladu následně informovat radu města o tomto svém rozhodnutí a zároveň uvést důvody nevyžádání si předchozího souhlasu rady města.

b)        Návrh smlouvy popř. rozhodnutí, na základě něhož budou finanční prostředky z výše uvedených zdrojů poskytnuty, je městský obvod povinen včetně všech souvisejících dokumentů předložit radě města k posouzení a vyjádření a je povinen řídit se vyjádřením rady města v celém jeho rozsahu. O uzavření příslušné smlouvy rozhoduje kompetentní orgán městského obvodu.

c)         Poskytnutá dotace je příjmem města. Dotace bude využita městským obvodem v souladu s uzavřenou smlouvou nebo rozhodnutím.

(16)       I v případech, kdy finanční prostředky z dotace jsou co do svého využití určeny výlučně městskému obvodu, je o podání žádosti o dotaci oprávněno rozhodovat a žádost o dotaci podat město. Předpokladem tohoto postupu je, že město bude o tento postup městským obvodem požádáno. I v takovém případě je však městský obvod oprávněn jednat jménem města, pokud jde o ostatní úkony týkající se dané dotace, nestanoví-li rada města v jednotlivých případech jinak. O uzavření smlouvy o poskytnutí takovéto dotace městu rozhoduje v případech upravených tímto ustanovením orgán města.

(17)       Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje umořovací fond k uhrazení poskytnutých  návratných finančních výpomocí, zápůjček a úvěrů, je-li jejich jednorázová splatnost delší než dva roky. Umořovací fond je každoročně až do doby jednorázového splacení naplňován částkou rovnající se ročnímu podílu splátky. Ke dni splatnosti musí umořovací fond obsahovat plnou výši splátky.

(18)       Příslušný orgán městského obvodu může za podmínek stanovených zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, organizovat sbírky k veřejně prospěšným účelům.

(19)       Příjmy rozpočtu městského obvodu tvoří:

a)     1. příjmy z majetku,

2.    kapitálové příjmy z prodeje nemovitých věcí svěřených městskému obvodu stanovené takto:

2.1 v případě prodeje nemovitých věcí svěřených městskému obvodu, které byly pořízeny vlastní investiční výstavbou městského obvodu nebo které byly technicky nebo jinak zhodnoceny městským obvodem, a to v obou případech společně z finančních prostředků městského obvodu a finančních prostředků městskému obvodu poskytnutých městem, za kupní cenu vyšší než kolik činily tyto výdaje v součtu (dále také  „výdaje v součtu"), je kapitálovým příjmem městského obvodu částka odpovídající jím vynaloženým výdajům a 50 %  rozdílu mezi  kupní cenou nemovitých věcí a výší výdajů v součtu a po předcházejícím odpočtu daně z převodu nemovitosti, je-li tato daň placena městským obvodem. Městský obvod je povinen provést odvod zbývajících finančních prostředků do rozpočtu města  do 15 dnů ode dne jejich přijetí.

2.2   v případě prodeje nemovitých věcí svěřených městskému obvodu, které byly pořízeny vlastní investiční výstavbou městského obvodu nebo které byly technicky nebo jinak zhodnocen městským obvodem, a to v obou případech společně z finančních prostředků městského obvodu a finančních prostředků městskému obvodu poskytnutých městem, za cenu nižší než kolik činily výdaje v součtu, je kapitálovým příjmem městského obvodu poměrná část kupní ceny odpovídající podílu, v jakém se městský obvod podílel na pořízení takových nemovitých věcí svými vlastními prostředky (bez finančních prostředků poskytnutých městskému obvodu městem)  po předcházejícím odpočtu daně z převodu nemovitosti, je-li tato daň placena městským obvodem. Městský obvod je povinen provést odvod zbývajících finančních prostředků do rozpočtu města do 15 dnů ode dne jejich přijetí.

2.3   v ostatních případech činí kapitálové příjmy městského obvodu 50 % kupní ceny po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod. Městský obvod je povinen provést odvod zbývajících finančních prostředků do rozpočtu města do 15 dnů ode dne jejich přijetí.

3.    příjmy z prodeje majetku dle čl. 7 odst. (3) písm. a).

Ustanovení tohoto písm. a) neplatí v případech uvedených v čl. 10 odst. (21) písm. b) statutu.    

b)     příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti,

c)         příjmy z hospodářské činnosti jím zřízených právnických osob, pokud jsou podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů8 a statutu příjmem rozpočtu města

d)        příjmy z vlastní správní činnosti a z výkonu státní správy, ke kterým má městský obvod působnost, zejména ze správních poplatků a odvodů uložených v pravomoci městského obvodu podle zvláštních zákonů11 a statutu,

e)        příjmy z vybraných pokut uložených městským obvodem, popř. jiným městským obvodem v rámci zmocnění uvedeného v příloze číslo 2, za přestupky nebo správní delikty, k nimž došlo na území příslušného městského obvodu,

f)          výnosy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou výnosů z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a z místního poplatku z ubytovací kapacity,

g)        příjmy z činnosti organizačních složek zřízených městským obvodem,

h)        výnos daně z nemovitostí nacházejících se na území městského obvodu,

i)          dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje,  státních fondů, z fondů EU, z fondů kraje a dalších fondů národních a nadnárodních. popř. z jiných zdrojů,

j)          transfery z rozpočtu města, a to neúčelové, účelové a investiční,

k)         přijaté peněžní dary a příspěvky,

l)          návratné finanční výpomoci z rozpočtu města,

m)       poplatky za ukládání odpadu na skládkách na území městského obvodu, s výjimkou skládek města,

n)        příjmy plynoucí z úhrady vytěženého a zpracovaného nerostu podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

o)        příjmy z prodeje majetku nabytého dle čl. 9 odst. (1) písm. e) statutu.

 

(20)       Výdaje rozpočtu městského obvodu tvoří:

a)        plnění platebních povinností vyplývajících pro městský obvod z právních předpisů,

b)        výdaje na vlastní činnost městského obvodu v jeho samostatné působnosti svěřené mu právními předpisy, zejména výdaje spojené se svěřeným majetkem a jeho rozvojem,

c)         výdaje spojené s výkonem státní správy, kterou městský obvod vykonává podle právních předpisů,

d)         úhrady povinností vyplývajících pro městský obvod z uzavřených smluvních vztahů,

e)        úhrady úroků z přijatých zápůjček a úvěrů,

f)          výdaje na podporu osob provádějících veřejně prospěšné činnosti,

g)        splátky úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých městským obvodem,

h)        příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městským obvodem nebo městem,

i)          sankce a náhrady újmy, které je město povinno zaplatit v důsledku porušení povinnosti městským obvodem,

j)          kapitálové výdaje, jejichž zdrojem jsou příjmy z majetku, vlastní příjmy a účelové investiční dotace.

 

(21)       Městský obvod hradí sankce a náhrady újmy, které je město povinno zaplatit v důsledku porušení povinnosti městským obvodem. Neuhradí-li městský obvod tyto sankce a náhrady újmy, a město bude povinno tyto sankce a náhrady újmy uhradit nebo jestliže město poskytne městskému obvodu návratnou finanční výpomoc k úhradě sankcí a náhrady újmy, pak do okamžiku, kdy budou městu finanční prostředky navráceny:

a)        nebudou tomuto městskému obvodu poskytnuty investiční transfery z rozpočtu města a

b)        nebudou součástí příjmů rozpočtu městského obvodu příjmy uvedené v čl. 10 odst. (19) písm. a) statutu, přičemž tyto příjmy se stávají příjmy rozpočtu města a započítávají se na úhradu finanční částky vynaložené městem za městský obvod z důvodů uvedených v tomto odst. (21)

a

c)         mohou být tomuto městskému obvodu sníženy účelové a neúčelové transfery z rozpočtu města, a to až do výše úhrady sankce a náhrady újmy provedené za městský obvod městem či do výše městem poskytnuté návratné finanční výpomoci dle tohoto odstavce; částka, o kterou se sníží tyto transfery z rozpočtu města městskému obvodu, se považuje za navrácení prostředků městu.

(22)       a)      Městský obvod je oprávněn rozhodovat a jednat jen v takových právních vztazích, pokud financování následků plynoucích z těchto právních vztahů je městským obvodem zabezpečeno v plné výši nejpozději ke dni započetí činností, za jejichž splnění je městský obvod povinen uhradit příslušné finanční prostředky dle takového právního vztahu (s výjimkou uvedenou v písm. b) tohoto odstavce). Městský obvod je povinen požadavky plynoucí z předcházející věty dostatečně smluvně ošetřit v oblasti týkající se povinnosti městského obvodu uhradit příslušné finanční prostředky ve stanovené lhůtě tak, aby městskému obvodu, popř. městu, nevznikla povinnost dalšího plnění (placení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy apod.).

b)      V případě, že městský obvod bude svou platební povinnost či její část vyplývající z právního vztahu hradit prostřednictvím finančních prostředků poskytnutých třetí osobou (fondy, dotace apod.), avšak tyto finanční prostředky budou poskytnuty touto osobou v průběhu realizace právního vztahu, je městský obvod oprávněn takovýto právní vztah založit, avšak je povinen tento právní vztah dostatečně smluvně ošetřit v oblasti týkající se povinností městského obvodu uhradit příslušné finanční prostředky tak, aby městskému obvodu, popř. městu nevznikla povinnost dalšího plnění (placení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy apod.).

(23)                   a)           Městský obvod používá příjmy z nájmů bytů ve výši minimálně 50% výlučně k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, jenž byl svěřen městskému obvodu; zbývající příjmy z nájmů bytů může použít k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitých věcí, které byly svěřeny městskému obvodu; příjmy z nájmů nebytových prostor může též použít k financování správy, údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitých věcí, které byly svěřeny městskému obvodu a k úhradě splátek úvěrů, zápůjček, návratných finančních výpomocí a úroků z nich, které byly městskému obvodu poskytnuty na opravy, údržbu, modernizaci bytového fondu a na odstraňování povodňových škod na bytovém fondu. Kapitálové příjmy z prodeje nemovitých věcí může městský obvod použít výhradně na pořízení nemovitých věcí nebo na správu, údržbu, opravy a rekonstrukce nemovitých věcí, které byly svěřeny městskému obvodu.

b)          Kapitálové příjmy dle čl. 10 odst. (19) písm. a) je možno použít pouze pro kapitálové výdaje.

(24)       Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

a)        vykonávají správu správních poplatků podle zvláštního zákona11,  

b)        vykonávají správu místních poplatků vyjma správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku z ubytovací kapacity podle zvláštního  zákona12, včetně vymáhání nedoplatků a ukládání sankcí,    

c)         povolují provozování výherních hracích přístrojů,

d)        povolují tomboly s herní jistinou do 50 000 Kč a věcné loterie s herní jistotou do 200 000 Kč.

(25)       S přihlédnutím ke skutečnosti, že město je plátcem daně z přidané hodnoty, městské obvody jsou povinny předložit magistrátu zpracované dílčí přiznání k dani z přidané hodnoty podepsané osobou oprávněnou takto jednat včetně příslušných podkladů zahrnujících i podklady týkající se případného realizovaného prodeje majetku předaného příspěvkovým organizacím zřízeným městskými obvody k hospodaření, jestliže byl pro tyto organizace přebytečný. Městské obvody jsou povinny zároveň zaslat na stanovený účet města peněžní prostředky dle dílčího daňového přiznání. Veškeré povinnosti plynoucí z tohoto odstavce jsou městské obvody povinny splnit do 20. kalendářního dne následujícího po příslušném zdaňovacím období, v případě dodatečného daňového přiznání do 10-ti kalendářních dnů po zjištění důvodů pro jeho podání.

(26)       V případech, kdy městský obvod poruší svou povinnost plynoucí mu ze statutu nebo jiného právního předpisu, nebo svou činností či nečinností způsobí městu škodu, může město tomuto městskému obvodu snížit účelové nebo neúčelové transfery ze svého rozpočtu.

Článek 11
Kontrola

(1)          Město je oprávněno provádět u městských obvodů kontroly v souladu s právními předpisy, tj. kontroly výkonu samostatné působnosti, přenesené působnosti a v rámci vnitřního kontrolního systému hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly.

(2)          Kontroly, jejichž účelem je v rámci vnitřního kontrolního systému hodnotit přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly městských obvodů, se provádějí na základě plánu kontrolní činnosti, schváleného radou města, nebo na základě rozhodnutí zastupitelstva města, rady města nebo primátora. Výsledek těchto kontrol projedná rada městského obvodu na své nejbližší schůzi a přijme opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku kontroly.

Starosta městského obvodu zašle magistrátu do 14 dnů od projednání výsledků kontroly radou městského obvodu písemné vyjádření, případně opatření k odstranění nedostatků.

(3)          Působnost městských obvodů.

a)         Samostatná působnost:

-       kontrolují organizační složky a příspěvkové organizace, které městský obvod zřídil, v souladu s právními předpisy13,

-       vykonávají podle zákona o finanční kontrole 1 veřejnosprávní kontrolu u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory, poskytované z rozpočtu městského obvodu,

-       vyhotovují a předkládají primátorovi roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok v rozsahu a formě stanovených prováděcím právním předpisem14 k zákonu o finanční kontrole1 to, a to v písemné a v elektronické podobě; roční zpráva, zahrnující též výsledky finančních kontrol příspěvkových organizací zřízených městským obvodem, bude předložena v termínu účetní závěrky,

-       zavádějí, udržují a zdokonalují vnitřní kontrolní systém podle zákona o finanční kontrole1; městské obvody, které mají více než 15 000 obyvatel (Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih a Poruba) zavedou vnitřní kontrolní systém v celém rozsahu části čtvrté zákona o finanční kontrole1; ostatní městské obvody mohou nahradit funkci interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření,

-       stanovují termíny a rozsah předložení ročních zpráv příspěvkových organizací zřízených městským obvodem tak, aby byly dodrženy právní předpisy.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

nevykonávají.

Článek 12
Rozvoj města a památková péče

Působnost městských obvodů.

a)           Samostatná působnost:

vyjadřují se k územnímu plánu, regulačnímu plánu a programu rozvoje města,plní úkoly podle § 30 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

b)           Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

nevykonávají.

 

Článek 13
Vnitřní věci

Působnost městských obvodů.

a)           Samostatná působnost:

zajišťují v souladu s pravidly stanovenými radou města označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy,vykonávají občanské obřady a slavnosti,zabezpečují úkoly spojené s vedením obvodní kroniky,plní úkoly podle zákona o místním referendu15,zabezpečují výkon spisové služby,plní úkoly obce ve věcech nálezů podle občanského zákoníku, přičemž ve vztahu k nalezeným psům se jedná o povinnost nález vyhlásit a přijmout nalezeného psa od nálezce a následně psa předat městské policii,zveřejňují písemnosti na úředních deskách podle příslušných zákonů a vedou o tom průkaznou evidenci,na vyzvání soudu se účastní výkonu rozhodnutí podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu,realizují dožádání orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů,vydávají potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině podle § 14 odst. 2 zákona o obcích,vykonávají funkci opatrovníka ve správním řízení dle ust.  § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,rozhodují o výjimkách dle čl. 4 odst. 5 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů.

b)           Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

plní úkoly stanovené zákony o volbách3,plní úkoly stanovené branným zákonem16 orgánům obce,plní úkoly stanovené zákonem o evidenci obyvatel17  orgánům obce,plní úkoly stanovené předpisy při sčítání lidu, domů, bytů obcím18,v rámci státního integračního programu zaměřeného na pomoc azylantům připravují nabídky na uzavření smluv o nájmu bytu s azylanty a zabezpečují uzavření těchto nájemních smluv,plní úkoly vyplývající ze zákona o právu shromažďovacím19, pokud se má shromáždění konat na území jejich městského obvodu,provádějí ověřování opisů listin a pravosti podpisů,vyhotovují zprávy pro potřeby trestního, občanskoprávního a správního řízení v případech, kdy tak stanoví právní předpis20,plní úkoly podle zákona o krajském referendu21.

c)            Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v příloze číslo 2:

zajišťují státní správu na úseku matrik a rodných čísel,rozhodují ve věcech změny jména a příjmení ve správním řízení,připravují podkladové materiály pro zápis do zvláštní matriky státních občanů České republiky, jejichž matriční událost nastala v cizině,plní úkoly stanovené zákonem o občanských průkazech22 a zákonem o cestovních dokladech23 obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik.

Článek 14
Přestupky a správní delikty

Působnost městských obvodů.

a)           Samostatná působnost:

ukládají pokuty podle § 58 zákona o obcích.

b)           Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům s výjimkou městského obvodu Nová Bělá a městského obvodu Proskovice:

projednávají podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

1.1      podle § 21 přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy,

1.2      podle § 21a přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí,

1.3      podle § 23 odst. 1 písm. a) a e),

1.4      podle § 24 odst. 1 písm. b) a c) přestupky na úseku podnikání,

1.5      podle § 29a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst,

1.6      podle § 30 odst. 1 písm. a) až f) a písm. j) až p) přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

1.7      podle § 30 odst. 1 písm. g), h), ch), i) přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, s výjimkou přestupků, které vzniknou v souvislosti s porušením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.8      podle § 31 přestupky na úseku školství a výchovy mládeže,

1.9      podle § 32 přestupky na úseku kultury,

1.10   podle § 33 přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě,

1.11   podle § 38 přestupky na úseku geologie,

1.12   podle § 41 přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství,

1.13   podle § 42 přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy,

1.14   podle § 43 přestupky na úseku obrany České republiky,

1.15   podle § 44 přestupky na úseku správy státních hranic,

1.16   podle § 44a přestupky na úseku ochrany státních hranic,

1.17   podle § 45 přestupky na úseku ochrany životního prostředí,

1.18   podle § 46 ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě s výjimkou přestupků, které vzniknou v souvislosti s porušením ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.19   podle § 47,  47b a § 48 přestupky proti veřejnému pořádku,

1.20   podle § 47a přestupky křivého vysvětlení,

1.21   podle § 49 přestupky proti občanskému soužití, s výjimkou přestupků řešených podle § 49 odst. 1 písm. b), které vzniknou v souvislosti s porušením ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.22   podle § 50  přestupky proti majetku,

dále projednávají přestupky podle zvláštních zákonů:

2.1      podle § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

2.2      podle § 56 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2.3      podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,

2.4      podle § 25 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,

2.5      podle § 80 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.6      podle § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

2.7      podle § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.8      podle § 79b odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.9      podle § 37c zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,

2.10   podle § 13 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2.11   podle § 105a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

2.12    podle § 59 odst. 1 písm. f) až j), § 59a, § 59b, § 59c, § 59d, § 59e zákona o sociálně-právní ochraně dětí24 v rozsahu svěřené působnosti,

2.13   podle § 106 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2.14   podle § 57 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

2.15   podle § 76, § 76a a § 76b zákona o zbraních 50

2.16   podle § 7d zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,

v rozsahu svěřené působnosti projednávají a ukládají pokuty za jiné správní delikty podle zvláštních zákonů25.

c)            Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v příloze číslo 2:

projednávají podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

1.1      podle § 35 přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství,

1.2      podle § 42c přestupky na úseku matrik, jména a příjmení,

projednávají přestupky podle § 178 a § 179 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud nebyly v blokovém řízení projednány pověřenými osobami stavebního úřadu města, s výjimkou případů, kdy se jedná o vodní dílo,ukládají pokuty:

2.1      podle § 80 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.2      podle § 180 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů, kdy se jedná o vodní dílo,

2.3      podle § 67 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

2.4      podle § 79f odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

projednávají přestupky podle § 63 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších právních předpisů.

Článek 15
Sociální věci

Působnost městských obvodů.

a)           Samostatná působnost:

jsou poskytovateli sociálních služeb podle § 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly podle § 5 odst. 3, § 94 písm. a), b) a c) a § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,uzavírají dohody dle ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly vyplývající z § 50 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly vyplývající z § 32 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

b)            Přenesená působnost:

plní úkoly vyplývající z § 5 odst. 1, § 91 odst. 6, § 92 a § 93a  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,na úseku sociálně-právní ochrany dětí:

3.1    plní všechny úkoly zákona o sociálně-právní ochraně dětí24

-       mimo agendy osvojení, pěstounské péče a poručenské péče s výjimkou ustanovení o pěstounské péči na přechodnou dobu dle ust.  § 27a  odst. 7 a 8,

-       mimo agendy ust.  § 49 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 24,

-       mimo agendy zastupování mladistvých, proti kterým je vedeno trestní řízení a nemají na území ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, ani nejsou oprávněni podle ust. § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, trvale pobývat na území ČR, příp. podali návrh na zahájení řízení o udělení azylu,

3.2    vykonávají funkci opatrovníka dětí ve své působnosti dle bodu 3.1 tohoto odstavce v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem nebo poručníkem město podle občanského zákoníku26, příp. zákona o zvláštních řízeních soudních27

3.3    poskytují součinnost soudům při výkonu rozhodnutí o výchově dětí podle příslušných ustanovení občanského zákoníku26, příp. zákona o zvláštních řízeních soudních27,

vykonávají funkci opatrovníka, pokud v řízení o sociálních dávkách a službách ustanoví správní orgán opatrovníkem účastníku řízení město dle § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly vyplývající z § 7, § 50, § 55 odst. 5, § 63 odst. 3, § 64 odst. 3 a § 65 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,vykonávají funkci zvláštního příjemce dávky, pokud je za podmínek ustanovení § 40 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, ustanovil zvláštním příjemcem příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi,vykonávají funkci opatrovníka, kdy soud nebo státní zástupce v přípravném řízení ustanoví město opatrovníkem podle občanského zákoníku, veřejným opatrovníkem podle jiného zákona, opatrovníkem podle občanského soudního řádu28, opatrovníkem podle zákona o trestním řízení soudním29, opatrovníkem podle zákona o zvláštních řízeních soudních 27.

 

Článek 16
Komunální služby

Působnost městských obvodů.

a)        Samostatná působnost:

zřizují a zrušují příspěvkové organizace a organizační složky městského obvodu k plnění úkolů uvedených v bodě 2,zajišťují čistotu městského obvodu a spravují veřejnou zeleň, veřejná prostranství, hřbitovy, veřejná WC, lázně, koupaliště, tržiště,zajišťují pohřbení zemřelých, jejichž tělo bylo nalezeno nebo vyloženo z dopravního prostředku na území městského obvodu, nebo osob na tomto území zemřelých, jejichž pohřeb nikdo neobstaral, a rozhodují o způsobu pohřbení dle § 114 občanského zákoníku26,do 30. dubna běžného roku předávají podklady pro aktualizaci pasportu zeleně magistrátu jako podklad pro správu a údržbu veřejné zeleně.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

nevykonávají.

Článek 17
Bytové hospodářství a nebytové prostory

Působnost městských obvodů.

a)        Samostatná působnost:

zřizují a zrušují příspěvkové organizace a organizační složky městského obvodu za účelem správy domovního a bytového fondu ve vlastnictví města,činí prohlášení včetně s nimi souvisejících úkonů za účelem vzniku vlastnického práva k jednotkám podle občanského zákoníku u svěřeného majetku.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

činí úkony vyplývající z § 3075 občanského zákoníku26.

Článek 18
Školství, mládež, tělovýchova a kultura

Působnost městských obvodů.

a)        Samostatná působnost:

zřizují a zrušují příspěvkové organizace a organizační složky pro kulturní aktivity, sport a rekreaci obvodního významu,zřizují a zrušují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu – mateřské školy, základní školy a jim sloužící školská zařízení, základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení a plní další úkoly podle zvláštního zákona,navrhují spádové obvody základních škol,vytvářejí podmínky pro plnění povinné školní docházky, volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých a rozvoj tělovýchovy a sportu všech věkových kategorií,rozhodují o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v mateřských školách, základních školách a školských zařízeních, které zřizují.uzavírají smlouvy o zabezpečení odborné praxe (stáže) studentů vzdělávacích institucí na základě zájmu školy či jiné vzdělávací instituce s přihlédnutím k potřebám městského obvodu.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

vykonávají kontrolu nad  dodržováním   povinností  vlastníka  dle  § 7a  zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 19
Životní prostředí

Působnost městských obvodů.

a)        Samostatná působnost:

realizují práva a povinnosti účastníka řízení v případech, kdy zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přiznává postavení účastníka řízení obci při vydávání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem, má-li být toto zařízení provozováno na území daného městského obvodu,činí úkony náležející vlastníku pozemku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k tomuto svěřenému majetku.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

plní úkoly podle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly podle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,vydávají vyjádření podle § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 20
Ochrana vod, vodovody a kanalizace

Působnost městských obvodů.

a)        Samostatná působnost:

spravují drobné vodní toky podle vodního zákona30,činí opatření na ochranu před povodněmi na území městského obvodu v rozsahu působnosti obce vyjma případů vodních toků Odra, Opava, Ostravice a Lučina,přijímají v působnosti obce oznámení provozovatele o přerušení nebo omezení dodávky vody na území městského obvodu v případech uvedených v § 9 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích31.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

řídí ochranu před povodněmi v působnosti povodňového orgánu obce a zřizují povodňové komise s působností povodňové komise obce podle vodního zákona30,upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 6 odst. 4 vodního zákona30 obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranici,podle vodního zákona30 vykonávají vodoprávní dozor nad obecným nakládáním povrchových vod a ukládají opatření k odstranění závad zjištěných při tomto dozoru,rozhodují o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích31 na území městského obvodu, pokud městský obvod není provozovatelem,ukládají rozhodnutím podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích31 vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

c)         Přenesená působnost svěřena městským obvodům uvedeným v příloze číslo 2:

povolují odstranění stavby septiku občanům, pokud realizují povinnost vyplývající z ustanovení § 18 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích31.

Článek 21
Ochrana zemědělského půdního fondu, myslivost, rybářství, zemědělství, veterinární a rostlinolékařská péče

Působnost městských obvodů.

a)        Samostatná působnost:

na území městského obvodu označují prostory pro volný pohyb psů v rozsahu stanoveném právním předpisem města,přijímají oznámení nálezce o místě nálezu toulavého nebo opuštěného zvířete dle § 13 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly vyplývající městu z povinnosti vést evidenci chovatelů psů označených čipováním nebo tetováním v rozsahu stanoveném právním předpisem města.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

poskytují součinnost Českému statistickému úřadu nebo Ministerstvu zemědělství při zemědělských soupisech,plní úkoly podle § 40 odst. 3, § 41 odst. 3, § 42 odst. 1 písm. b) a § 46 písm. a), d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly podle § 73 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly podle § 24a, § 25 odst. 6, § 28 odst. 6, § 28a, § 28b a § 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,přijímají od myslivecké stráže oznámení podle § 14 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,plní úkoly podle § 52 odst. 10 zákona č.  326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,přijímají oznámení pořadatele podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

c)         Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v příloze číslo 2:

podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vydávají a odebírají lovecké lístky,plní úkoly podle § 27 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, od 1.7.2014 zákon o střelných zbraních a střelivu, (zákon o zbraních) ve znění pozdějších předpisů,podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o rybářství) vydávají a odebírají rybářské lístky.

Článek 22
Územní řízení, stavební řád

Působnost městských obvodů

a)        Samostatná působnost:

realizují práva a povinnosti účastníka řízení v případech:

1.1     kdy stavební zákon32 přiznává postavení účastníka řízení obci, má-li se stavba nebo jiné opatření uskutečnit na území daného městského obvodu,

1.2     kdy postavení účastníka řízení souvisí s výkonem vlastnických nebo jiných práv ke stavbě nebo pozemku, jde-li o svěřený majetek; postavení účastníka řízení, vedených podle stavebního zákona32, městské obvody realizují pouze v rozsahu jim svěřených práv a povinností k tomuto majetku;

2.      Výkon působnosti uvedené pod bodem 1. podbodem 1.1 a 1.2 však městskému obvodu nenáleží, pokud se řízení vedené podle stavebního zákona32 bude dotýkat:

2.1    jakýchkoliv práv a povinností založených smlouvou o převodu vlastnického práva k nemovité věci nebo k nemovitým věcem, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo města, a zároveň rozhodne-li tak v konkrétním případě příslušný orgán města nebo

2.2    záležitosti zvláštního významu pro město v oblasti vědy, výzkumu, životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón, rozhodne-li tak v konkrétním případě příslušný orgán města; tentýž orgán města je zároveň příslušný rozhodnout o tom, zda jde o záležitost zvláštního významu pro město v oblasti vědy, výzkumu, životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón a zda se v konkrétním případu dané řízení takovéto záležitosti dotýká nebo

2.3    případu, kdy stavebník bude prokazovat své právo provést stavbu na svěřeném majetku smlouvou, o jejímž uzavření je oprávněn rozhodnout příslušný orgán města;

3.      plní úkoly obce podle stavebního zákona32, stanovené v § 140 odst. 4 stavebního zákona32,

4.      přijímá písemnosti v souladu s  § 140 odst. 3 stavebního zákona32,

5.      plní úkoly při označování domů čísly popisnými, orientačními a evidenčními v souladu s § 31 odst. 5 a § 31a zákona o obcích a při přečíslování budov v souladu s § 32 odst. 2 zákona o obcích.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

vykonávají působnost podle § 6 odst. 4 stavebního zákona32, vykonávají působnost podle § 42 a § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

c)         Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v příloze číslo 2:

jsou stavebními úřady a jako takové vykonávají působnost a pravomoc příslušející v plném rozsahu obecným stavebním úřadům podle stavebního zákona32 a předpisů vydaných k jeho provedení, s omezeními:

1.1     na úseku územně plánovacích informací, kde jim přísluší vydávat: 

-       územně plánovací informace dle ust. § 21 odst. 1 písm. c) stavebního zákona32

-       územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí dle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona32 v případech, kdy jim přísluší vydat územní rozhodnutí dle níže uvedeného bodu 1.2,

1.2     na úseku územního řízení, kde jim přísluší vydávat:

-       územní souhlas dle § 96 stavebního zákona32, s výjimkou staveb pro zajištění služeb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí v případech uvedených v § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona32, u nichž nebudou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, s výjimkou staveb pro zajištění služeb elektronických komunikací uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby pro rodinné domy bez ohledu na jejich zastavěnou plochu,

-       územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně stavby

-       pro doplňkové stavby na pozemcích rodinných domů bez ohledu na zastavěnou plochu (např. zpevněná plocha pro odstavení osobního vozidla, garáž, přístřešek,  pergola, stavba sloužící pro uskladnění zahradní techniky), pokud neslouží pro podnikatelské účely,

-       územní rozhodnutí o umístění stavby a zařízení, pro stavby a zařízení uvedené v ust. § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pro stavby uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí o změně využití území do výměry 1 ha celkové plochy,

-       územní rozhodnutí nebo jiné opatření podle stavebního zákona32 o dělení a scelování pozemků určených k dělení nebo scelení;

pokud v jednotlivých případech Magistrát města Ostravy jakožto stavební úřad nestanoví jinak,

1.3     na úseku výkonu dozoru stavebního úřadu podle části čtvrté, hlavy druhé stavebního zákona32, kde tuto působnost vykonávají v odůvodněných případech v součinnosti se stavebním úřadem města, 

plní úkoly svěřené obecným stavebním úřadům zvláštními zákony33.

Článek 23
Doprava a silniční hospodářství

(1)       Město v samostatné působnosti zajišťuje organizaci parkování a odstavování vozidel včetně jednotného technického vybavení parkovišť a místních komunikací.

(2)       Působnost městských obvodů

a)     Samostatná působnost:

zřizují a zrušují příspěvkové organizace a organizační složky městského obvodu k plnění úkolů uvedených v bodě 2 a 3,zajišťují v souladu se zvláštními předpisy34 správu místních komunikací III. a IV. třídy včetně jejich součástí a příslušenství s výjimkou mostních objektů (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích35), s výjimkou veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu a organizace parkování a odstavování vozidel včetně jednotného technického vybavení parkovišť a místních komunikací, a s výjimkou zajišťování zimní údržby vybraných místních komunikací III. třídy,zajišťují u silnic I. až III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy správu přilehlých chodníků, chodníků pod podloubím, cyklistických stezek, veřejných parkovišť a obratišť, podchodů a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce s výjimkou světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu; součástí této správy je také odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a odstraňování závad ve schůdnosti průjezdních úseků silnic včetně jejich součástí,vyjadřují se podle zákona o pozemních komunikacích35 k uzavírkám, objížďkám,vyjadřují se k umístění nově zřizovaných trolejbusových, tramvajových a autobusových zastávek, zřizují a udržují nástupiště autobusových a trolejbusových zastávek veřejné linkové osobní dopravy a zajišťují jejich vybavení čekárnami pro cestující, nestanoví-li příslušný orgán města jinak.

b)     Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

plní úkoly stanovené v § 40 odst. 5 písm. a), b) a dále c) vyjma § 23 odst. 1 a 3 podle zákona o pozemních komunikacích35  ,plní úkoly podle zákona o pozemních komunikacích35  stanovené v § 41 odst. 1,plní úkoly dle zákona o provozu na pozemních komunikacích36 stanovené v § 77 odst. 1 až 6 ve věcech místních komunikací III. a IV. třídy.

c)     Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v Příloze č. 2:

Vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích35.

Článek 24
Městský informační systém

(1)       Město zajišťuje budování městského informačního systému, který tvoří hardwarové, softwarové a komunikační prostředky se zajištěnou vazbou mezi magistrátem, úřady městských obvodů, integrovaným bezpečnostním centrem, městskou policií a organizačními složkami města. Město zabezpečuje průběžnou údržbu tohoto systému.

(2)  Působnost městských obvodů

a)     Samostatná působnost:

provozují městský informační systém vytvářený městem,vytvářejí, užívají a aktualizují jednotnou datovou základnu městského informačního systému,zabezpečují ochranu dat a osobních údajů podle zvláštních zákonů.

b)     Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

nevykonávají.

Článek 25
Požární ochrana

Působnost městských obvodů

a)        Samostatná působnost:

plní úkoly svěřené do samostatné působnosti obce podle § 29 odst. 1 písm. a), b), e), g), h), i), k), m), n) a odst. 2 zákona o požární ochraně37,zabezpečují odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, s výjimkou velitelů a strojníků,podílí se na zabezpečení materiálních a finančních potřeb jednotky dobrovolných hasičů městského obvodu a požární ochrany,podílí se na zřizování míst, odkud lze hlásit požár,zpracovávají podklady pro vydání obecně závazných vyhlášek města vydaných podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona o požární ochraně37  a plní úkoly vyplývající z těchto obecně závazných vyhlášek,plní obdobně povinnosti uložené v § 5 zákona o požární ochraně37 právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

zajišťují účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů městského obvodu na jejich odborné přípravě,zajišťují úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

c)         Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v příloze číslo 3:

plní úkoly podle § 29 odst. 4 zákona o požární ochraně37.

Článek 26
Integrovaný záchranný systém

Působnost městských obvodů

a)        Samostatná působnost:

zajišťují svou připravenost na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva podle zákona o integrovaném záchranném systému5,seznamují právnické a fyzické osoby v městském obvodu s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva,za účelem naplnění bodu 2 organizují školení právnických a fyzických osob.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

organizují přípravu na mimořádné události:

podle pokynů magistrátu plní úkoly podle § 15 odst. 2 zákona o integrovaném záchranném systému5.

Článek 27
Krizové řízení

Působnost městských obvodů

a)        Samostatná působnost:

nevykonávají.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

zajišťují připravenost městského obvodu na řešení krizových situací,plní úkoly podle § 21 odst. 2 a 3 a § 21a odst. 1 krizového zákona 6, s výjimkou § 21 odst. 2 písm. a),seznamují právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Článek 28
Hospodářská opatření pro krizové stavy

Působnost městských obvodů

a)        Samostatná působnost:

nevykonávají.

b)        Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v Příloze č. 2:

podle pokynů magistrátu se podílejí na:

přípravě hospodářských opatření pro krizové stavy,přípravě regulačních opatření a jejich realizaci,úkolech k zajištění nezbytných dodávek,přípravě požadavku na vydání zásob pro humanitární pomoc, odpovídají za přidělení zásob humanitární pomoci fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací,ukládání povinností právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám podle § 21 zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy38,kontrole přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy v okruhu své působnosti,kontrole plnění regulačních opatření po vyhlášení krizových stavů.

 

Článek 29
Obrana

Působnost městských obvodů

a)        Samostatná působnost:

nevykonávají.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

podílejí se na zajišťování podmínek k provádění odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu16 podle pokynů magistrátu, podle pokynů magistrátu plní úkoly podle § 8 zákona o zajišťování obrany České republiky39 a poskytují údaje pro zabezpečení obrany státu,

c)         Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v příloze číslo 2:

po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu:

podílejí se na výběru a dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí magistrátu,zabezpečují výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocem nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí magistrátu.

Článek 30
Válečné hroby a pietní místa

Působnost městských obvodů

a)        Samostatná působnost:

předkládají materiály magistrátu na zpracování podkladů pro poskytování účelových dotací na opravy a údržbu válečných hrobů evidovaných v Centrální evidenci válečných hrobů České republiky,podávají návrhy na změnu stavu, tj. zřízení, zrušení nebo přemístění, změnu vzhledu válečných hrobů a pietních míst, které jsou ve vlastnictví města svěřených danému městskému obvodu,zabezpečují údržbu a opravy válečných hrobů a pietních míst, ve vlastnictví města svěřených danému městskému obvodu, k tomu vyčleňují ve svých rozpočtech finanční prostředky,na vyžádání magistrátu poskytují další podklady, týkající se péče o válečné hroby a pietní místa, které jsou ve vlastnictví města svěřených danému městskému obvodu.

b)        Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

nevykonávají.

Článek 31
Právní předpisy města

(1)       Právními předpisy města jsou ve věcech patřících do samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky, ve věcech patřících do přenesené působnosti nařízení města.

(2)       Obecně závazné vyhlášky vydává zastupitelstvo města. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky mohou zastupitelstvu města předkládat členové zastupitelstva města nebo rada města. Zastupitelstvo městského obvodu nebo rada městského obvodu může předkládat návrh pouze ve věcech týkajících se jejich území nebo svěřené působnosti.

(3)       Návrh obecně závazné vyhlášky je předkládán k projednání městským obvodům. K projednání městským obvodům se však nepředkládá návrh těch obecně závazných vyhlášek, jimiž se vydává, mění či doplňuje Statut města Ostravy. Lhůta pro projednání návrhu obecně závazné vyhlášky činí nejméně 30 pracovních dnů. To neplatí, půjde-li o naléhavý obecný zájem.

(4)       Nařízení města vydává rada města na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích.

(5)       Obecně závazné vyhlášky a nařízení města musí být vyhlášeny, což je podmínkou jejich platnosti. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis města vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dní.  Kromě toho se tyto právní předpisy města vyvěsí po stejnou dobu na úředních deskách úřadů městských obvodů, to však není podmínkou jejich platnosti.

(6)       Právní předpisy města mohou být vydány s působnosti pro celé území města nebo jen pro území některého městského obvodu nebo jen pro území některých městských obvodů. Mohou být vydány rovněž s působnosti jen pro některá katastrální území nebo jen pro jedno katastrální území.

Článek 32
Postavení a odměňování členů zastupitelstev

(1)       Postavení členů zastupitelstva města a zastupitelstev městských obvodů, jejich nároky a odměňování upravuje zákon o obcích.  Práva a povinnosti členů zastupitelstva města a zastupitelstev městských obvodů upravuje zejména zákon o obcích a zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

(2)       Zastupitelstvo města a zastupitelstva městských obvodů stanoví výši měsíčních odměn za výkon funkce svým neuvolněným členům.

(3)       Město prostřednictvím magistrátu zabezpečuje pro členy zastupitelstva města a zastupitelstev městských obvodů:

a)        zpracování výplat odměn za výkon funkce,

b)        odvody daně z příjmů fyzických osob z funkčních požitků a odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění,

s výjimkou městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava- Jih a Poruba.

 

Článek 33
Zaměstnanci města, pracovněprávní vztahy

(1)       Město je zaměstnavatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů pro všechny zaměstnance.

(2)       Zaměstnanci města jsou zaměstnanci zařazeni do:

a)        magistrátu,

b)        úřadů městských obvodů,

c)         městské policie40,

d)        organizačních složek zřízených městem nebo městskými obvody (dále jen „zaměstnanci").

(3)       Funkci jediného personálního místa pro zaměstnance s výjimkou zaměstnanců uvedených v odst. 2 písm. c) a zaměstnanců zařazených do Úřadů městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih a Poruba vykonává magistrát. Vede a zpracovává personální a platovou agendu centrálně za všechny zaměstnance s výjimkou zaměstnanců uvedených v předchozí větě.

(4)       Tajemník magistrátu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči všem zaměstnancům s výjimkou zaměstnanců uvedených v odst. 2 písm. c) a d).

(5)       Tajemníci úřadů městských obvodů (starosta městského obvodu, pokud není tajemník úřadu městského obvodu jmenován) jsou oprávněni činit jménem zaměstnavatele právní jednání v rozsahu vymezeném statutem. Tajemník magistrátu může písemně svěřit tajemníkům úřadů městských obvodů (starostovi městského obvodu, pokud není tajemník úřadu městského obvodu jmenován) další pravomoci a povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů.

(6)       Vydávat závazný pracovní řád a vnitřní platové předpisy je oprávněn:

a)        tajemník magistrátu pro zaměstnance uvedené v odst. 2 písm. a),

b)        primátor města pro zaměstnance uvedené v odst. 2 písm. c),

c)         tajemníci úřadů městských obvodů (starosta městského obvodu, pokud není tajemník úřadu městského obvodu jmenován) pro zaměstnance uvedené v odst. 2 písm. b).

(7)       Městské obvody v samostatné působnosti na úseku pracovněprávních vztahů:

a)        jmenují a odvolávají tajemníky úřadů městských obvodů se souhlasem tajemníka magistrátu a jmenují a odvolávají vedoucí odborů úřadů městských obvodů,

b)        předkládají tajemníkovi magistrátu návrhy na uzavření pracovních smluv se zaměstnanci, kteří mají být zařazeni do  úřadů městských obvodů, návrhy na změny pracovního poměru těchto zaměstnanců, jakož i návrhy na skončení jejich pracovního poměru,

c)         stanoví plat včetně mimořádných odměn tajemníkům,

d)        předkládají tajemníkovi magistrátu návrhy na stanovení platů, osobních příplatků, příplatků za vedení a zvláštních příplatků ostatním zaměstnancům zařazeným do úřadů městských obvodů,

e)        rozhodují o přiznání ostatních složek platu včetně mimořádných odměn ostatním zaměstnancům zařazeným do úřadů městských obvodů,

f)          rozhodují o přiznání odměn za pracovní pohotovost zaměstnancům zařazeným do úřadů městských obvodů,

g)        předkládají tajemníkovi magistrátu návrhy na uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně návrhů na sjednanou odměnu.

(8)       Tajemníci úřadů městských obvodů (starosta městského obvodu, pokud není tajemník úřadu městského obvodu jmenován) disponují pravomocemi, které zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svěřuje vedoucímu úřadu. Zabezpečují úkoly a povinnosti v oblasti pracovněprávních vztahů zaměstnanců, které vyplývají pro zaměstnavatele z tohoto zákona včetně úkolů na úseku vzdělávání úředníků.

(9)       Město a městské obvody mohou pro zaměstnance zařazené do úřadů, organizačních složek a městské policie zřizovat na příslušných úrovních sociální fondy.

Článek 34
Poskytování informací

(1)       Pravomoci povinného subjektu podle zákona o svobodném přístupu k informacím41 vykonávají město, městské obvody a jejich orgány v rozsahu jejich působnosti.

(2)        O odvolání proti  rozhodnutí orgánů městského obvodu a o stížnosti  na  postup orgánu městského obvodu při vyřizování žádosti o informace podle zvláštního zákona41rozhoduje magistrát.

(3)        Úhrada za poskytnutí informací je příjmem rozpočtu města, popř. příjmem rozpočtu městského obvodu podle toho, kdo informaci poskytl

 

Článek 35
Ceny města a městských obvodů a jiná uznání

(1)       Město může udělovat „Cenu města Ostravy" (dále jen „cena"). O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města.

(2)       Cena je udělována za významná kulturní, umělecká, vědecká, publicistická, veřejně prospěšná a jiná díla, příp. činnosti zejména mající vztah k městu.

(3)       Návrh na udělení ceny města obsahuje zdůvodnění a je předkládán radě města.

(4)       Rada města může udělit také tituly „Dům roku" a „Firma roku" a další uznání. Podmínky pro udělení titulů stanoví rada města.

(5)       Městské obvody mohou udělovat „Cenu městského obvodu". O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu

Článek 36
Vzájemná součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů

Město na úřední desce magistrátu uveřejňuje informace o konání zasedání zastupitelstev městských obvodů. Městské obvody uveřejňují na svých úředních deskách pozvánky na zasedání zastupitelstva města a obecně závazné vyhlášky a nařízení města.

(1)           Požádá-li primátor na zasedání zastupitelstva městského obvodu o slovo, musí mu být uděleno.

(2)           Požádá-li orgán města některý z orgánů městského obvodu o vyjádření souhlasu či nesouhlasu nebo o stanovisko k  určité záležitosti týkající se městského obvodu a spadající do samostatné působnosti města, je tento orgán městského obvodu povinen bez zbytečného odkladu souhlas či nesouhlas vyjádřit nebo stanovisko zaujmout.

(3)                      Městské obvody jsou povinny předložit orgánům města na jejich žádost písemnosti včetně právních dokumentů související s plněním úkolů městského obvodu ve věcech svěřené samostatné působnosti.

(4)                      Bude-li město jako centrální zadavatel dle zákona o veřejných zakázkách 7 provádět zadávací řízení a zadávat veřejnou zakázku na účet městského obvodu, je městský obvod povinen městu poskytnout všechny potřebné podklady ve lhůtách stanovených příslušným orgánem města a po ukončení zadávacího řízení realizovat postup včetně zveřejňováních povinností dle zákona o veřejných zakázkách dle rozhodnutí příslušného orgánu města a na základě něho městem učiněných právních jednání.

(5)          Starostové popř. místostarostové předkládají žádost o vyjádření souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených statutem orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu městského obvodu popř. v radě městského obvodu podle příslušné pravomoci. Tento souhlas nebo stanovisko platí po dobu 12 měsíců ode dne vydání.

(6)          Starostové městských obvodů bezodkladně zasílají primátorovi informace o ohlášení, zahájení a průběhu kontroly vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovídají za předání veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi.

(7)          Starosta odpovídá za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k odstranění zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského obvodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem.

 

Článek 37
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)          Výdaje městských obvodů dále tvoří:

a)        splátky úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí,

b)        úroky z úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí,

ze závazků přijatých před datem účinnosti statutu, až do jejich zániku a vyrovnání.

(2)          Řízení dle §5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zahájená přede dnem 1.1.2014, dokončí úřady městských obvodů dle dosavadních právních předpisů.

(3)          Ke dni účinnosti statutu se zrušují:

Obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy ze dne 27.9.2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 ze dne 20.6.2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 ze dne 7.11.2001

Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 12.12.2001

Obecně závazná vyhláška č. 6/2002 ze dne 26.6.2002 a 27.6.2002

Obecně závazná vyhláška č. 7/2002 ze dne 21.8.2002

Obecně závazná vyhláška č. 13/2002 ze dne 18.12.2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 ze dne 14.5.2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 28.1.2004

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 ze dne 12.5.2004

Obecně závazná vyhláška č. 10/2004 ze dne 29.9.2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 ze dne 26.1.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 ze dne 25.5.2005

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 ze dne 30.11.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 22.2.2006

Obecně závazná vyhláška č. 8/2006 ze dne 28.6.2006

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006 ze dne 4.10.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 31.1.2007

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 ze dne 30.5.2007

Obecně závazná vyhláška č. 7/2007 ze dne 24.10.2007

Obecně závazná vyhláška č. 10/2007 ze dne 21.11.2007

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 ze dne 30.4.2008

Obecně závazná vyhláška č. 8/2008 ze dne 25.6.2008

Obecně závazná vyhláška č. 11/2008 ze dne 29.10.2008

Obecně závazná vyhláška č. 12/2008 ze dne 26.11.2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 ze dne 29.4.2009

Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 ze dne 24.6.2009

Obecně závazná vyhláška č. 9/2009 ze dne 16.12.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 28.4.2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 ze dne 15.9.2010

Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 ze dne 13.10.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 ze dne 29.6.2011

Obecně závazná vyhláška č. 14/2011 ze dne 7.12.2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 ze dne 25.4.2012

Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 ze dne 24.10.2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 20.3.2013

Obecně závazná vyhláška č. 7/2013 ze dne 26.6.2013

Obecně závazná vyhláška č. 13/2013 ze dne 25.9.2013.

(4)                      Statut nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

 

Ing. Petr Kajnar  v.r.

primátor

 

 

Ing. Dalibor Madej  v.r.

náměstek primátora

 

[1] Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční    

    kontrole), ve znění pozdějších předpisů

2  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících  zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3 § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

4 Zákon č. 62/2003 Sb., ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   zákon č. 491/2001 Sb., ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

5  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

6 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

7  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

8 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

9 § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

10 Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

11 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

12 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

13 Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

14 Vyhláška ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

15 Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16 Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů

17 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci  obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18 Příslušný zákon o sčítání lidu, domů a bytů

19 Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

20 §8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

21 Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

22 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

23 Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

24 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

25 Např.: zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 28 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 27a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 24 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 41 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčbných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, § 13a a § 13b zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů., § 105b a § 105c zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 58 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

26 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

27  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

28 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

29  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

30 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

31 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

32 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

33 Např. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

34 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

35 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

36 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

37  Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

38 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

39 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

40 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

41 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Příloha číslo 1

Označování písemností vyhotovených orgány města a orgány městských obvodů

 

V Z O R

 

Označování písemností vyhotovených orgány města

 

a)        v samostatné působnosti:

 

¨       

Statutární město Ostrava

 

 

zastupitelstvo města

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

 

 

rada města

 

 

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

 

 

název zvláštního orgánu

 

 

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

 

 

primátor

 

 

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

 

 

b)        v přenesené působnosti s výjimkou nařízení města:

 

¨       

Magistrát města Ostravy

název odboru

 

 

 

Označování písemností vyhotovených orgány městských obvodů

 

a)        v samostatné působnosti:

 

¨       

Statutární město Ostrava

městský obvod název

zastupitelstvo městského obvodu

 

 

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

městský obvod název

rada městského obvodu

 

 

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

městský obvod název

název zvláštního orgánu

 

 

 

 

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

městský obvod název

starosta

 

 

 

 

 

 

¨       

Statutární město Ostrava

městský obvod název

úřad městského obvodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)        v přenesené působnosti:

 

úřady městských obvodů, které se člení na odbory

 

např.

 

¨       

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

název odboru

 

 

 

 

 

úřady městských obvodů, které se nečlení na odbory

 

např.

 

¨       

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Hošťálkovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha číslo 2

Městské obvody vykonávající přenesenou působnost pro určené městské obvody.

 

 

V souladu s právními předpisy se stanoví městské obvody, vykonávající některé, popř. všechny úkoly přenesené působnosti uvedené v čl. 13 písm. c), čl. 14 písm. b), c), čl. 15 písm. b), čl. 20 písm. c), čl. 21 písm. c), čl. 22 písm. c), čl. 23 písm. c), čl. 28 písm. b) a čl. 29 písm. c) statutu pro určené městské obvody.

 

(1)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 13 „Vnitřní věci" písm. c) a v čl. 14 písm. c) bod 1 podbod 1.2 vykonávají tyto městské obvody:

 

a)        Moravská Ostrava a Přívoz

pro tento městský obvod a městské obvody:

Petřkovice,Lhotka,Hošťálkovice,

 

b)        Slezská Ostrava

pro tento městský obvod a městský obvod:

Michálkovice,

 

c)         Ostrava - Jih

pro tento městský obvod a městské obvody:

Proskovice,Hrabová,

 

d)        Poruba

pro tento městský obvod a městské obvody:

 Pustkovec, Martinov,Třebovice,Plesná,

 

e)        Vítkovice

pro tento městský obvod,

 

f)          Stará Bělá

pro tento městský obvod a městský obvod:

Nová Bělá,

 

g)        Mariánské Hory a Hulváky

pro tento městský obvod a městský obvod:

Nová Ves,

 

h)        Radvanice a Bartovice

pro tento městský obvod,

 

 

 

i)          Polanka nad Odrou

pro tento městský obvod,

 

j)          Svinov

pro tento městský obvod a městský obvod:

Krásné Pole.

 

(2)       Přenesenou působnost uvedenou v

 

-       čl. 20 „Ochrana vod, vodovody a kanalizace", písm. c)

-       čl. 21 „Ochrana zemědělského půdního fondu, myslivost, rybářství, zemědělství,    veterinární a rostlinolékařská péče", písm. c),

-       čl. 22 „Územní řízení, stavební řád", s výjimkou působnosti podle § 6 odst. 4 stavebního zákona,

-       čl. 23 „Doprava a silniční hospodářství", písm. c),

 

vykonávají tyto městské obvody:

a)        Moravská Ostrava a Přívoz,

b)        Slezská Ostrava,

c)         Ostrava - Jih

pro tento městský obvod a městský obvod:

Proskovice,

d)        Poruba

pro tento městský obvod a městský obvod:

Plesná,

e)        Nová Bělá,

f)          Vítkovice,

g)        Stará Bělá,

h)        Pustkovec,

i)          Mariánské Hory a Hulváky

pro tento městský obvod a městský obvod:

Nová Ves,

j)          Petřkovice,

k)         Lhotka,

l)          Hošťálkovice,

m)       Michálkovice,

n)        Radvanice a Bartovice,

o)        Krásné Pole,

p)        Martinov,

q)        Polanka nad Odrou,

r)          Hrabová,

s)         Svinov,

t)          Třebovice.

   

 

 

 

 

(3)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 28 „Hospodářská opatření pro krizové  stavy", písm. b), v čl. 29 „Obrana", písm. c) a v čl. 14 „Přestupky, správní delikty a pokuty" písm. c) bod 3 podbod 3.3, vykonávají tyto městské obvody:

 

a)    Moravská Ostrava a Přívoz

pro tento městský obvod a městské obvody:

1. Mariánské Hory a Hulváky,

2. Petřkovice,

3. Lhotka,

4. Hošťálkovice,

5. Nová Ves,

 

b)    Slezská Ostrava

pro tento městský obvod a městské obvody:

Michálkovice,Radvanice a Bartovice,

 

 

c)    Ostrava - Jih

pro tento městský obvod a městské obvody:

Nová Bělá,Vítkovice,Stará Bělá,Proskovice,Hrabová,

 

 

d)    Poruba

pro tento městský obvod a městské obvody:

Pustkovec,Krásné Pole,Martinov,Polanka nad Odrou,Svinov,Třebovice,Plesná.

 

(4)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 14 „Přestupky, správní delikty a pokuty" písm. c) bod 1 podbod 1.1 a1.2,  bod 2,  bod 3 podbod 3.1,  3.2,  3.3,  3.4 a  bod 4 vykonávají tyto městské obvody

 

a)    Moravská Ostrava a Přívoz

b)    Slezská Ostrava

c)    Ostrava - Jih

               pro tento městský obvod a městský obvod :

               1.    Proskovice

        d)    Poruba

               pro tento městský obvod a městský obvod :

1.   Plesná

  e)   Vítkovice

  f)                Stará Bělá

        g)    Pustkovec

        h)   Mariánské Hory a Hulváky

               pro tento městský obvod a městský obvod :

               1.   Nová Ves

        i)     Petřkovice

        j)     Lhotka

       k)     Hošťálkovice

        l)     Michálkovice

       m)    Radvanice a Bartovice

        n)   Krásné Pole

        o)    Martinov

        p)    Polanka nad Odrou

        q)    Hrabová

               pro tento městský obvod a městský obvod :

               1.   Nová Bělá

        r)     Svinov

        s)    Třebovice

 

 

(5)       Přenesenou působnost uvedenou v čl. 14 „Přestupky, správní delikty a pokuty" písm. b) vykonávají tyto městské obvody:

 

        a)    Moravská Ostrava a Přívoz

        b)    Slezská Ostrava

        c)    Ostrava – Jih

               pro tento městský obvod a městský obvod:

               1.   Proskovice

        d)    Poruba

        e)    Vítkovice

        f)     Stará Bělá

        g)    Pustkovec

        h)   Mariánské Hory a Hulváky

        i)     Petřkovice

  j)    Lhotka

       k)     Hošťálkovice

        l)     Michálkovice

       m)    Radvanice a Bartovice

        n)   Krásné Pole

        o)    Martinov

        p)    Polanka nad Odrou

        q)    Hrabová

               pro tento městský obvod a městský obvod :

               1. Nová Bělá

        r)     Svinov 

        s)    Třebovice

        t)     Plesná

        u)   Nová Ves

 

(6)  Přenesenou působnost uvedenou v čl. 15 „Sociální věci", písm. b) bod 3 a v čl. 14 „Přestupky, správní delikty a pokuty" písm. b) bod 2 podbod 2.12 vykonávají tyto městské obvody:

 

a)  Moravská Ostrava a Přívoz

      pro tento městský obvod a městské obvody:

      1. Petřkovice,

      2. Lhotka,

      3. Hošťálkovice,

 

b)   Slezská Ostrava

      pro tento městský obvod a městský obvod:

      1. Michálkovice,

     

c)   Ostrava-Jih

      pro tento městský obvod a městské obvody:

      1. Proskovice,

      2. Stará Bělá,

   

d)   Poruba

      pro tento městský obvod a městské obvody:

      1. Krásné Pole,

      2. Martinov,

      3. Plesná,

      4. Polanka nad Odrou,

      5. Pustkovec,

      6. Svinov,

      7. Třebovice,

 

e)   Mariánské Hory a Hulváky

      pro tento městský obvod a městský obvod:

      1. Nová Ves,

     

f)   Vítkovice

      pro tento městský obvod,

g)   Radvanice a Bartovice

      pro tento městský obvod,

 

h)   Hrabová

       pro tento městský obvod a městský obvod:

Nová Bělá.

 

Příloha číslo 3

Vybrané městské obvody plnící další úkoly dle zákona o požární ochraně

 

     V souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o obcích a nařízeními Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje, resp. kterým se stanoví podmínky k  zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany aj., se stanovují tyto vybrané obecní úřady, které vykonávají přenesenou působnost  uvedenou  v  čl.  25  písm. c)  v  souvislosti  s  ustanovením  § 29 odst. 4  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, mimo svůj územní obvod:

 

a)    Slezská Ostrava,

b)    Ostrava – Jih,

c)    Pustkovec,

d)    Hošťálkovice,

e)    Nová Ves,

f)     Michálkovice,

g)    Radvanice a Bartovice,

h)   Polanka nad Odrou,

i)     Hrabová,

j)      Plesná.