Obecně závazná vyhláška č. 13/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 13/2022,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2022

 

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 14.09.2022 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl.1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2022, se mění a doplňuje takto:

 

V Čl. 7 se za odst. 12 doplňuje odst. 13, který zní:

 

,, (13) Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající v provádění výkopových prací a od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění stavebního zařízení je osvobozen poplatník užívající veřejné prostranství za účelem

a) výstavby, modernizace, údržby, rekonstrukce nebo opravy dráhy trolejbusové, dráhy tramvajové nebo dráhy železniční celostátní nebo regionální, nebo

b) výstavby, modernizace, úpravy, rekonstrukce nebo opravy dálnice, silnice, místní komunikace
a veřejně přístupné účelové komunikace.“

 

 

Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora