Obecně závazná vyhláška č. 13/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 13/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zastupitelstvo města se usneslo dne 25.09.2013 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků se mění a doplňuje takto:

(1) V Článku 12 písm. a) se na konci bodu 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nový bod 12,
který zní :

„12. rozhodují o výjimkách dle Čl. 4 odst. 5 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění
pozdějších předpisů.“

(2) V Článku 13 písm. b) bod 2 se podbod 2.3 zrušuje.

Dosavadní podbody 2.4 až 2.17 se označují jako podbody 2.3 až 2.16.

(3) V Článku 13 písm. b) bod 2 podbod 2.12 zní:

„2.12 podle § 59 odst. 1 písm. f) až j), § 59a, § 59b, § 59c, § 59d, § 59e zákona o sociálně-
právní ochraně dětí48 v rozsahu svěřené působnosti,“

(4) V Článku 13 písm. b) bod 2 se na konci podbodu 2.13 doplňují slova „ve znění pozdějších
předpisů,“

(5) Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

Nové poznámky pod čarou č. 45 až 48 znějí:

„45 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
46 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
47 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
48 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů“

(6) V Článku 14 písm. a) bod 3 zní:

„3. vykonávají funkci opatrovníka, kdy soud nebo státní zástupce v přípravném řízení ustanoví město opatrovníkem podle občanského zákoníku45, veřejným opatrovníkem podle jiného zákona, opatrovníkem podle občanského soudního řádu46, opatrovníkem podle § 34 odst. 2 nebo § 45 odst. 2 zákona o trestním řízení soudním47,“

(7) V Článku 14 písm. b) bod 3 zní:

„3. na úseku sociálně-právní ochrany dětí:
3.1 plní všechny úkoly zákona o sociálně-právní ochraně dětí48
- mimo agendy osvojení, pěstounské péče a poručenské péče s výjimkou ustanovení o pěstounské péči na přechodnou dobu dle ust. § 27a odst. 7 a 8,
- mimo agendy ust. § 49 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 48,
- mimo agendy zastupování mladistvých, proti kterým je vedeno trestní řízení a nemají na území ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, ani nejsou oprávněni podle ust. § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, trvale pobývat na území ČR, příp. podali návrh na zahájení řízení o udělení azylu,
3.2 vykonávají funkci opatrovníka dětí ve své působnosti dle bodu 3.1 tohoto odstavce v případech, kdy soud ustanoví opatrovníkem nebo poručníkem město podle občanského zákoníku45,
3.3 poskytují součinnost soudům při výkonu rozhodnutí o výchově dětí podle příslušných ustanovení občanského zákoníku45, příp. občanského soudního řádu46,“

(8) V Článku 22 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

„3. plní úkoly dle zákona o provozu na pozemních komunikacích32 stanovené v § 77 odst. 1 až 6
ve věcech místních komunikací III. a IV. třídy33.“

(9) V úvodní části přílohy č. 2 statutu se slova „čl. 13 písm. c)“ nahrazují slovy „čl. 13 písm b), c),
čl. 14 písm b)“ .

V příloze č. 2 statutu se doplňuje nový odst. (6), který zní:

„(6) Přenesenou působnost uvedenou v čl. 14 „Sociální věci“, písm. b) bod 3 a v čl. 13
„Přestupky, správní delikty a pokuty“ písm. b) bod 2 podbod 2.12 vykonávají tyto městské
obvody:

a) Moravská Ostrava a Přívoz
pro tento městský obvod a městské obvody:
1. Petřkovice,
2. Lhotka,
3. Hošťálkovice,

b) Slezská Ostrava
pro tento městský obvod a městský obvod:
1. Michálkovice,

c) Ostrava-Jih
pro tento městský obvod a městské obvody:
1. Proskovice,
2. Stará Bělá,

d) Poruba
pro tento městský obvod a městské obvody:
1. Krásné Pole,
2. Martinov,
3. Plesná,
4. Polanka nad Odrou,
5. Pustkovec,
6. Svinov,
7. Třebovice,

e) Mariánské Hory a Hulváky
pro tento městský obvod a městský obvod:
1. Nová Ves,

f) Vítkovice
pro tento městský obvod,

g) Radvanice a Bartovice
pro tento městský obvod,

h) Hrabová
pro tento městský obvod a městský obvod:
1. Nová Bělá.“

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. října 2013, s výjimkou ustanovení Čl. 1 odst. (5), odst. (6), odst. (7) a odst. (9), jenž nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014 .

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Dalibor Madej v.r.
náměstek primátora