Obecně závazná vyhláška č. 12/2020

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 12/2020,

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2020

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 11.12.2020 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Změny

 

Článek 4 nově zní:

„Sazba poplatku pro poplatníky uvedené v Čl. 2  této vyhlášky činí 498,00 Kč na osobu za kalendářní rok
a je tvořena:

  a)   částkou 13,00 Kč za kalendářní rok a

b)  částkou 485,00  Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů města za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Tyto náklady činily 180 345 748,00 Kč, což při počtu 297 430 poplatníků dle Čl. 2 vyhlášky k 1.1.2020 činí 606,35 Kč.“

 

    

 Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

  

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

  

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

Doložka účinnosti:  nabylo účinnosti dne 26.12.2020