Obecně závazná vyhláška č. 12/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 12/2018,

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo  města  Ostravy se usneslo dne 12.12.2018 vydat v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d)       a § 84  odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017    o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů:

 

 

Čl. 1 Změny

 

(1) Článek 5 nově zní:

     „Sazba poplatku pro poplatníky uvedené v Čl. 2  této vyhlášky činí 498,00 Kč na osobu za kalendářní

         rok a je tvořena:

        a) částkou 15,00 Kč za kalendářní rok a

        b) částkou 483,00 Kč za kalendářní rok, která byla stanovena na základě skutečných nákladů města za   

            rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Tyto náklady činily 154 100 859,00 Kč,

            což při počtu 288 882 poplatníků dle Čl. 2 vyhlášky k 1.1.2018 činí 533,44 Kč.“

 

(2) V článku 7 odst. (3) se vypouští text ve znění: „a poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny1, a to po dobu nahlášení na adrese ohlašovny“.

 

(3) Poznámka pod čarou „1“ se ruší.

 

               

 Čl. 2 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.

 

 

 

   Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

   primátor

 

  

    Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. v.r.

    náměstek primátora