Obecně závazná vyhláška č. 12/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 12/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

Zastupitelstvo města se usneslo dne 25. září 2013 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, se doplňuje v čl. 4 o odstavec 5 tohoto znění:

„Výjimku z povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 ve vztahu k činnosti uvedené v čl. 2 písm. j) může udělit statutární město Ostrava1) na základě písemné žádosti podané nejméně 30 dnů před prováděním činnosti, ke které se žádost vztahuje.“

 

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 11. října 2013.

 

Ing. Petr Kajnar v.r.
primátor

Ing. Dalibor Madej v.r.
náměstek primátora

 

1) Příslušný městský obvod dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků