Obecně závazná vyhláška č. 12/2010

Tisk

ZRUŠENO

Obecně závazná vyhláška č. 12/2010, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města se usneslo dne 15.12.2010 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

(2) Řízení o poplatcích vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen „správce poplatku“). Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

(2) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území statutárního města Ostravy.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku.

(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat.

(3) Stejným způsobem jako v odstavci 1 je držitel psa rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen uvést jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor1, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Dále čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s jeho podnikatelskou činností.

Čl. 4 Identifikace psů

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.

Čl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Ostravy. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování, prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

Čl. 6 Splatnost poplatku

(1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

(2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě, že držitel psa změní trvalý pobyt nebo sídlo v rámci statutárního města Ostravy, pak platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci poplatku.

(3) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po 1.3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se
rovná nebo je nižší než 1.000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

(5) Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku.

Čl. 7 Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku je rozlišena podle následujících kategorií:

a) za psa chovaného v rodinném domě2,
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a),
c) za psa chovaného v bytovém domě2,
d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c),
e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to, zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická,
f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e),
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g),
i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a Vítkovice,
j) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písmenem i)(neplatí pro držitele s trvalým pobytem na adrese Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih).

(2) Sazby poplatku pro jednotlivé kategorie psů dle odst. 1 písm. a) až j) a pro jednotlivá území městských obvodů statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Za psa chovaného v rodinném domě2, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, se platí sazba uvedená v příloze č. 1 pod písm. a) a b), jestliže je nižší než sazba uvedená pod písm. g) a h).

(4) Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

(5) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(6) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 5.

Čl. 8 Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a) osoba nevidomá, bezmocná3 a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu4,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1 písm. a),
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.

(2) Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. 7 odst. 1 písm. g) a h) má držitel psa, kterým je poživatel důchodu invalidního nebo starobního, u něhož dochází k souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Čl. 9 Navýšení poplatku

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10 Přechodná ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 6/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 15/2005 a 20/2006.

Čl. 12 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík, v.r.
náměstek primátora

 

Příloha č. 1 (formát PDF - 111 KB)

_________________________________________
„1“ § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
„2“ § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
„3“ § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
„4“ § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
„5“ například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů