Obecně závazná vyhláška č. 12/2007

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 12/2007, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 8

Zastupitelstvo města se usneslo dne 12.12.2007 vydat podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se podle § 10 a § 33 zákona vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 8 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona. 

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění      ustanovení § 28 vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy  v měřítku 1:5000 a 19 stran textové části je nedílnou přílohou této vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy. 

Čl. 4 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 22/2006, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 7. 

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008.


Ing. Petr Kajnar, v. r.
primátor
 
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph. D., v. r.
náměstek primátora