Obecně závazná vyhláška č. 12/2004

Tisk

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 12/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška městského obvodu Ostrava - Jih č. 1/1998, kterou se omezuje prodej a podávání alkoholických nápojů na území městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo města se usneslo dne 15.12. 2004 vydat v souladu s § 84 odst 2 písm. i) a v souladu s § 134 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Článek 1

Obecně závazná vyhláška městského obvodu Ostrava - Jih č. 1/1998, kterou se omezuje prodej a podávání alkoholických nápojů na území městského obvodu Ostrava-Jih, se zrušuje.

 
Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.

 
Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

Ing. Jaromír Chalupa, v.r.
náměstek primátora