Obecně závazná vyhláška č. 11/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 11/2022,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 22.06.2022 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl.1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. č. 15/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění a doplňuje takto:

 

 

(1)    V Čl. 7 odst. 6 se zrušuje písm. a).

Dosavadní písmena b), c), d) se označují jako písmena a), b), c).

 

(2)    V Čl. 7 se za odst. 11 doplňuje odst. 12, který zní:

,, (12) Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa, na ul. Zelené u budovy č. p. 2824/40a, parc. č. 2641/85 a parc. č. 3626/5 v katastrálním území  Moravská Ostrava je osvobozen Moravskoslezský kraj.“

 

(3)    „Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se nahrazuje přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.“

 

(4)    „Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se nahrazuje přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky.“

 

 

Čl. 2 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.08.2022.

  

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

Příloha č. 1 - mapy

Příloha č. 2