Obecně závazná vyhláška č. 11/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 11/2018,

 

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 12.12.2018 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se podle § 10 a § 33 odst. 2 zákona a podle § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., a vyhlášky č. 457/2017 Sb.,) vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona, pokud zařazení pozemků do cenové mapy není v rozporu s oceňovacími předpisy.

 

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 3 až § 5 oceňovací vyhlášky.

 

Čl. 3

(1)     Je-li do cenové mapy zařazen stavební pozemek, který nelze ocenit cenou ze stavební mapy, protože:

a)      je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou

b)      má některé své části v cenové mapě ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami

c)      je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny stejnou cenou

d)      je zatížen právem stavby

       ocení se podle ustanovení § 3 až § 5 oceňovací vyhlášky.

 

(2)     Pozemek, který je v katastru nemovitostí veden v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, včetně jejich součástí a veřejné prostranství, které není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemek, k uvedeným účelům již užívaný nebo teprve určený rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, se neoceňuje podle této cenové mapy a jeho cena se zjistí podle příslušného ustanovení oceňovací vyhlášky.

 

(3)     Je-li pozemek komunikace vč. parkovacích a obslužných ploch veřejnosti nepřístupný nebo přístupný jen omezeně, nebo je-li společně užívaný s nemovitou věcí využívanou k podnikání, a je ve skupině parcel s vyznačenou cenou, ocení se dle této cenové mapy. Není-li uvedený pozemek v cenové mapě ve skupině parcel s vyznačenou cenou, zjistí se jeho cena podle příslušného ustanovení oceňovací vyhlášky.

 

(4)     V cenové mapě se ve skupinách parcel s vyznačenou cenou nachází i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka nebyly při zpracování vyjmuty.

 

(5)     V případě, že druh oceňovaného pozemku uvedeného v cenové mapě ve skupinách parcel s vyznačenou cenou neodpovídá dle skutečného stavu definici stavebního pozemku dle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku, postupuje se při oceňování dle příslušných ustanovení oceňovací vyhlášky.

 

Čl. 4

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy  v měřítku 1:5000  a 28 stran textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

 

Čl. 5

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 21/2017, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 18.

 

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2019.

 

  

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. v.r.

náměstek primátora

 

Textová část

Grafická část