Obecně závazná vyhláška č. 10/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 10/2017, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 10. 5. 2017 vydat v souladu s  § 84  odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:    

(1)     V článku 15 písm. a) bod 4 zní:

 

          „4.     plní úkoly vyplývající z § 33, § 33d, § 35a a § 50 zákona č. 111/2006 Sb.,                 o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,“

 

(2)     V článku 15 písm. b) bod 4 zní:

          „4.     plní úkoly vyplývající z § 7, § 33, § 33a, § 33d, § 35a, § 50, § 55 odst. 5, § 63            odst. 3, § 64 odst. 3 a § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,     ve znění pozdějších předpisů,“

 

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2017.

  

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.

primátor

  

 

Mgr. Michal Mariánek v. r.

náměstek primátora