Obecně závazná vyhláška č. 10/2004

Tisk

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 10/2002, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zastupitelstvo města se usneslo dne 29.09. 2004 vydat v souladu s § 84 odst 2  písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj- ších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1

(1) V čl. 6 statutu se text odst. (4) vypouští a nahrazuje novým odst. (4), který zní:

"(4) Zastupitelstvo městského obvodu rozhoduje o záměru prodeje v přípa- dech uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. a) statutu a vydává stanovisko k  záměru města prodat nemovitý majetek svěřený městskému obvodu."

(2) V čl. 6 statutu se v odst. (8) písm. d) text bodu 1 vypouští a nahrazuje  se novým bodem 1, který zní:

"1. nabytí a prodeji movitých věcí, včetně nabytí peněz"

(3) V čl. 6 odst. (8) písm. e) statutu se za bod 6 vkládá nový bod 7, který  zní:

"7. všech majetkoprávních úkonech, jimiž mají být založeny závazkové  vztahy mající charakter zakázek a veřejných zakázek, a to v případech,  kdy příslušné závazky z těchto vztahů vyplývající je podle Statutu obvod  oprávněn financovat."

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

(4) V čl. 6 statutu se text odst. (10) vypouští a nahrazuje novým odst. (10),  který zní:

"(10) Rada městského obvodu rozhoduje v rozsahu oprávnění stanovených  zákonem o obcích, statutem a v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o těch závazkových  vztazích, do nichž je městský obvod oprávněn vstupovat a z nichž vyplý- vající závazky je podle statutu oprávněn financovat. V těchto případech  je městský obvod zadavatelem ve smyslu § 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů."

(5) V čl. 9 statutu se text odst. (16) vypouští a nahrazuje novým odst. (16),  který zní:

"(16) O podání žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu  kraje, státních fondů, z fondů EU a z fondů kraje rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu po předchozím souhlasu rady města. O uzavření příslušné smlouvy rozhoduje kompetentní orgán městského obvodu. Návrh  takovéto smlouvy popř.jiného právního úkonu, na základě něhož budou finanční prostředky z výše uvedených zdrojů městskému obvodu poskytnuty, je  městský obvod povinen včetně všech souvisejících dokumentů předložit radě města k posouzení a vyjádření a je povinen řídit se vyjádřením rady města  v celém jeho rozsahu."

(6) V čl. 13 písm. b) statutu se za bod 2.9 vkládá nový bod 2.10, který zní:

"2.10 podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů."

(7) V čl. 13 písm. c) statutu se text bodu 3.6 vypouští a nahrazuje novým bodem 3.6, který zní:

"3.6 podle § 78 odst. 6 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů."

(8) V čl. 18 písm. b) statutu se zrušuje bod 1.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 1.

(9) V čl. 20 písm. b) statutu se text bodu 3 vypouští a nahrazuje novým bodem  3, který zní:

"3. plní úkoly podle § 73 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči  a o změně některých souvisejících zákonů."

(10) V čl. 20 písm. c) statutu se zrušuje bod 4.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

(11) V čl. 34 statutu se za odst. (9) vkládají nové odst. (10) a (11), které  znějí:

"(10) Starostové městských obvodů bezodkladně zasílají primátorovi informace o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovídají za předání veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi.

(11) Starosta odpovídá za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k odstranění zjištěných nedostatků, a to současně s
usnesením příslušného orgánu městského obvodu, nejpozději však do 30 dnů  ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem."

Dosavadní odst. (10) se označuje jako odst. (12).


Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2004.


Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

PhDr. Ing. Jaromír Horák, v.r.
náměstek primátora