Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 31. 1. 2018 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění a doplňuje takto:  

 

 

(1)       Článek 22 zní:

 

Článek 22
Územní řízení, stavební řád

Působnost městských obvodů

a)      Samostatná působnost:

1.      realizují práva a povinnosti účastníka řízení v případech:

1.1    kdy stavební zákon32 přiznává postavení účastníka řízení obci, má-li se stavba nebo jiné opatření uskutečnit na území daného městského obvodu v případech, kdy jim je svěřena přenesená působnost dle písmene c) bod 1.2.,

1.2    kdy postavení účastníka řízení souvisí s výkonem vlastnických nebo jiných práv ke stavbě nebo pozemku, jde-li o svěřený majetek; postavení účastníka řízení, vedených podle stavebního zákona32, městské obvody realizují pouze v rozsahu jim svěřených práv a povinností k tomuto majetku;

2.      Výkon působnosti uvedené pod bodem 1. podbodem 1.1 a 1.2 však městskému obvodu nenáleží, pokud se řízení vedené podle stavebního zákona32 bude dotýkat:

2.1    jakýchkoliv práv a povinností založených smlouvou o převodu vlastnického práva k nemovité věci nebo k nemovitým věcem, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo města, a zároveň rozhodne-li tak v konkrétním případě příslušný orgán města nebo

2.2    záležitosti zvláštního významu pro město v oblasti vědy, výzkumu, životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón, rozhodne-li tak v konkrétním případě příslušný orgán města; tentýž orgán města je zároveň příslušný rozhodnout o tom, zda jde o záležitost zvláštního významu pro město v oblasti vědy, výzkumu, životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových a obdobných zón a zda se v konkrétním případu dané řízení takovéto záležitosti dotýká nebo

2.3    případu, kdy stavebník bude prokazovat své právo provést stavbu na svěřeném majetku smlouvou, o jejímž uzavření je oprávněn rozhodnout příslušný orgán města;

Ve všech případech uvedených v tomto odstavci 2 si příslušný orgán města zajišťující účastenství města v daném řízení před realizací práv účastníka řízení vyžádá na počátku tohoto řízení předchozí stanovisko městského obvodu.

3.      plní úkoly obce podle stavebního zákona32,stanovené v § 140 odst. 4 stavebního zákona32,

4.      přijímá písemnosti v souladu s  § 140 odst. 3 stavebního zákona32,

5.      plní úkoly při označování domů čísly popisnými, orientačními a evidenčními v souladu s § 31 odst. 5 a § 31a zákona o obcích a při přečíslování budov v souladu s § 32 odst. 2 zákona o obcích.

b)      Přenesená působnost svěřená všem městským obvodům:

1.      vykonávají působnost podle § 6 odst. 4 stavebního zákona32

2.      vykonávají působnost podle § 42 a § 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

c)      Přenesená působnost svěřená městským obvodům uvedeným v příloze číslo 1:

1.      jsou stavebními úřady a jako takové vykonávají působnost a pravomoc příslušející obecným stavebním úřadům podle § 6 odst. 3 stavebního zákona32 a předpisů vydaných k jeho provedení, s následujícím omezením pravomocí uvedených v části třetí hlavě druhé (§ 21) a části třetí hlavě třetí dílu pátém stavebního zákona 32:

1.1    na úseku poskytování územně plánovacích informací dle ust. § 21, kde jim přísluší poskytovat pouze: 

-       územně plánovací informace dle ust. § 21 odst. 1 písm. c) stavebního zákona32,

-       územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí dle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona32 v případech, kdy jim přísluší vydat územní rozhodnutí dle níže uvedeného bodu 1.2,

1.2    na úseku územního řízení dle části třetí hlavy tři dílu pátého stavebního zákona32, kde jim přísluší vydávat pouze:

-       územní souhlas dle § 96 stavebního zákona32, s výjimkou staveb pro zajištění služeb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí v případech uvedených v § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona32, u nichž nebudou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, s výjimkou staveb pro zajištění služeb elektronických komunikací uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí o umístění stavby pro rodinné domy bez ohledu na jejich zastavěnou plochu,

-       územní rozhodnutí o umístění stavby pro doplňkové stavby na pozemcích rodinných domů bez ohledu na zastavěnou plochu (např. zpevněná plocha pro odstavení osobního vozidla, garáž, přístřešek,  pergola, stavba sloužící pro uskladnění zahradní techniky), pokud neslouží pro podnikatelské účely,

-       územní rozhodnutí o umístění stavby a zařízení, pro stavby a zařízení uvedené v ust. § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí v případech změn staveb,

-       územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pro stavby uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona32,

-       územní rozhodnutí o změně využití území do výměry 1 ha celkové plochy,

-       územní rozhodnutí nebo jiné opatření podle stavebního zákona32 o dělení a scelování pozemků určených k dělení nebo scelení,

-       společné povolení ve smyslu § 94j stavebního zákona32 pouze v těch případech, v nichž by jim příslušelo vydávat územní rozhodnutí, kdyby bylo vedeno samostatné územní řízení,

-       společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ve smyslu § 96a stavebního zákona32,

-       vydávat závazná stanoviska jako dotčený orgán ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu § 94j odstavec 2 stavebního zákona32 pouze v těch případech, v nichž by jim příslušelo vydávat územní rozhodnutí, kdyby bylo vedeno samostatné územní řízení,

pokud v jednotlivých odůvodněných případech Magistrát města Ostravy jakožto stavební úřad nestanoví jinak,

 

2.      plní úkoly svěřené obecným stavebním úřadům zvláštními zákony33.

         

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 19. 2. 2018. 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA, v. r.

primátor

  

 

Mgr. Michal Mariánek v. r.

náměstek primátora