Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

 
Zastupitelstvo města se usneslo dne 28. 1. 2004 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
(1) V čl. 16 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „statut“), se vypouští písm. b).

(2) V čl. 20 písm. b) v bodě 2 statutu se za text „plní úkoly podle“ vkládá text „§ 41 odst. 3,“.

(3) V čl. 6 odst. (3) písm. d) statutu se mění text písm. d) takto:
„d) poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí do úhrnné výše 3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok a uzavření smlouvy o poskytnutí dotací,“

(4) V čl. 6 odst. (3) statutu se celý text písm. f) mění takto:
„f) dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nejvýše do 60 měsíců; lhůta 60 měsíců se nevztahuje na smlouvy o převodu a nájmu bytů, bytových a nebytových jednotek, bytových domů a jimi zastavěných pozemků a půjček a úvěrů poskytnutých na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů,“.

(5) V čl. 6 odst. (3) statutu se mění stávající text v písm. h) na toto znění:
„h) o uzavření zástavních smluv, jimiž se zřizuje zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob za účelem zajištění pohledávek statutárního města Ostravy vůči zástavním dlužníkům vzniklých ze smluv, jimiž byly poskytnuty půjčky nebo úvěry z fondu na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů, uzavřených mezi statutárním městem Ostrava a těmito zástavními dlužníky v případech, kdy o uzavření smluv, jimiž byly poskytnuty výše zmíněné půjčky nebo úvěry, rozhodl příslušný orgán téhož městského obvodu, u něhož je rozhodováno o uzavření zástavních smluv.“.

(6) Článek 6 odst. (7) statutu se doplňuje o písm. f) s textem:
„f) odst. 2 písm. m) svěřit rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce k majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu, příspěvkové organizaci, jejíž je městský obvod zřizovatelem, jestliže jde o majetek svěřený takové příspěvkové organizaci do správy. Tuto pravomoc má rada městského obvodu pouze ke svěření rozhodování o uzavření:
1. nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, nejde-li o uzavření smlouvy o umístění reklamy,
2. nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou v obou případech s výpovědní lhůtou ne delší než 3 měsíce,
3. nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu určitou do pěti let s výpovědní lhůtou ne delší než 3 měsíce.“.

(7) V čl. 6 odst. (7) písm. e) statutu se za bod 5 vkládá bod 6 s textem:
„6. náhradě škody způsobené činností městského obvodu třetím osobám,“.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2004.


Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

Ing. Jaromír Chalupa, v.r.
náměstek primátora