Obecně závazná vyhláška č. 1/1992

Tisk

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 12.2.1992 vydat podle § 36 odst. 1 pism. h) a § 37 zakona ČNR čís. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 zákona ČNR čís. 553/1991 Sb ., o obecní policii tuto obecně závaznou vyhlášku:

OZV-1992-1