Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava (16 členů)

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje primátor města k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi a rovněž primátor je její předsedou.

Povodňová komise obce s rozšířenou působností v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

 1. postupuje dle povodňového plánu,
 2. svolá povodňovou komisi s rozšířenou působností Ostrava,
 3. řídí ochranu území správního obvodu Ostrava před povodněmi,
 4. vyhlašuje II. a III. stupeň povodňové aktivity na základě vlastních zjištění nebo na základě požadavků nadřízených povodňových orgánů nebo dle informace organizace Povodí Odry, státní podnik nebo Český hydrometeorologický ústav,
 5. organizuje zabezpečovací a záchranné akce, v případě výskytu ledových ker, zácp splavenin apod. vyrozumí správce toku  a v případě ohrožení objektů informuje jejich správce a požaduje nápravná opatření,
 6. v době povodně činí opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, tyto příkazy nejsou rozhodnutími správního řádu,
 7. jestliže svými silami nebude schopna situaci zvládnout, může si vyžádat pomoc nadřízené povodňové komise Moravskoslezského kraje, pokud nadřízená povodňová komise převezme řízení ochrany , provádí povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava vlastní opatření podle pokynů vyšší komise,
 8. spolupracuje v době povodně s povodňovými komisemi obcí a městských obvodů,
 9. o všech rozhodnutích, příkazech, hlášeních a zprávách vede záznamy v povodňové knize,
 10. organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinuje opatření prováděna povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 11. využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
 12. v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech.
předseda:
Ing. Tomáš Macura, MBA,  člen ZM
 členové: 
Mgr. Kateřina Šebestová, členka ZM  
 
Ing. Zdeněk Nytra, člen ZM
 
Petr Uhlíř
plk. Mgr. Vladimír Štalmach
 
Ing. Miroslav Plaček
 
Ing. David Kutý
kpt. Bc. Sylva Dokoupilová
Ing. David Mlčák
 
MVDr. Radim Mudra
 
plk. Ing. Jiří Němčík
 
Ing. Jan Ondrejček
 
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.
 
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
 
Mgr. Bc. René Dočekal 
 
Ing. Aleš Brázda 
 

 

 

Podle ust. § 106 , zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 79 odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 Organizačně – technické a administrativní práce, související s činností komise povodňové obce s rozšířenou působností  
 Ostrava, zajišťuje odbor ochrany životního prostředí magistrátu.