Rekonstrukce Svinovských mostů

Přednádražní prostor Ostrava Svinov prochází dlouhodobou revitalizací, jejímž cílem je vytvořit moderní dopravní terminál nadregionálního významu, který v tomto velmi frekventovaném místě propojí všechny druhy individuální i hromadné dopravy. Od 13. ledna 2012 nastalo v realizaci této stavby velmi exponované období, které se dotýká všech občanů, kteří tímto úsekem projíždějí ať už vlastním automobilem nebo veřejnou hromadnou dopravou.

plakat-sever

Více než polovinu roku byl pro veškerou dopravu uzavřen tzv. jižní Svinovský most ve směru od Poruby do centra města, od 5. srpna se totéž opakuje na mostě severním směrem opačným. Na této stránce zveřejňujeme informace o průběhu rekonstrukce i o aktuální situaci v dopravě, řešení objízdných tras a změnách v hromadné dopravě.

 

 

 

Zde vám přinášíme vizualizace Svinovských mostů a jejich okolí po rekonstrukci

 


OBSAH STRÁNKY:

1. Organizace dopravy - severní most

2. Od vlakového nádraží k MHD, autobusová linka 42

3. Organizace městské hromadné dopravy

4. Organizace příměstské hromadné dopravy

5. Nejčastější dotazy a odpovědi

6. Společný projekt města a kraje

7. Z historie rekonstrukce mostů


Organizace dopravy po dobu rekonstrukce severních Svinovských mostů

Dne 5. srpna 2012 byly zahájeny práce na severním silničním mostu a silniční provoz byl převeden na jižní most, jehož rekonstrukce byla ukončena.

MHD 4V zájmu zajištění bezpečnosti a v co největší míře i plynulosti silničního provozu bylo stejně jako v první etapě zadáno společnosti UDIMO spol. s r.o. Ostrava zpracování studie, která řešila na základě modelu dopravy optimalizaci vedení objízdných tras a návrh příslušných dopravních opatření. V rámci zpracovávání studie byla problematika řešena za účasti zástupců dodavatele stavby, městského obvodu Svinov, společností Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o., Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostravské komunikace a.s., KODIS s.r.o., Veolia Transport Morava a.s., Policie ČR, KÚ MSK a magistrátu.

 

1) průjezd přes Svinovské mosty

Doprava je vedena ve dvou jízdních pruzích po již opraveném jižním silničním mostu. Třetí pruh, vytvořený na témže mostu vodorovným dopravním značením, je vyhrazen ve směru na Opavu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální doprava ve směru na Opavu je odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty (silniční i tramvajový) jsou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať je obdobné jako v první fázi.

2) individuální doprava - vedení základní trasy objížďky

IAD severVe směru na Opavu je základní trasa objížďky pro individuální dopravu směrována dopravním značením ze silnice II/479 - ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56  - ul. Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – ul. Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u restaurace Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice pokračuje z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici II/647.

Užití dálnice v úseku MÚK Místecká - MÚK Klimkovice je v souladu s ustanoveními § 20a, odst. (2) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bez zpoplatnění. Objízdná trasa byla se správcem příslušného dálničního úseku – ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy ČR - projednána. Ten se záměrem souhlasí, avšak upozorňuje na částečná omezení průjezdního úseku dálnice v souvislosti s realizovanými záručními opravami.

Uzavírka obou komunikací, dotčených realizací akce – silnice II/479 (ul. Opavská) a III/4785 (ul. Bílovecká) – je v souladu s ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v kompetenci odboru dopravy MMO a to včetně řešení objízdných tras.

3) individuální doprava – alternativní trasy

Uzavírka byla zahájena v polovině letních prázdnin, kdy byl provoz individuální dopravy znatelně nižší. Předpokládalo se proto, že si stejně jako v první etapě najde řada řidičů vlastní trasy, které považuje vzhledem k cílovému místu dojezdu za lepší nebo rychlejší.

Jako alternativní byly ve směru na Opavu doporučeny především následující trasy:

 • z ul. 28. října (pravé odbočení u Karoliny) na silnici I/56 – na ul. Místecká, dále sjezdem u vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na  I/11 - ul. Rudná směr Opava
 • z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u domu energetiky) po místní komunikaci ul. Novinářská a dále po silnicích II/647 - ul. Mariánskohorská, II/470 - severní spoj na dálnici a MÚK Rudná
 • z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po místní komunikaci ul. Výstavní na silnici I/11 – ul. Rudná
 • z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na silnice II/647 - ul. Mariánskohorská a  II/470 - severní spoj a dále na dálnici a MÚK Rudná
 • z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na silnice II/647 - ul. Plzeňská a  I/11 ul. Rudná
 • sjezd z dálnice na MÚK Rudná na silnici III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská
 • sjezd z dálnice na MÚK Rudná na silnici III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – ul. Opavská, ul. Porubská – ul. Opavská nebo ul. Hlavní třída – ul. 17. listopadu – ul. Opavská
 • sjezd z ul. Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi
 • sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po silnici II/647 – ul. 17. listopadu na ul. Opavskou

4) veřejná osobní doprava

4.1) městská hromadná doprava (MHD)

MHD 1V době opravy severního tramvajového mostu je provoz tramvají opět veden jednokolejně. Výluka tramvajového provozu za účelem přeložení jednokolejného úseku na jižní tramvajový most proběhla od 24. 8. do 27. 8. 2012 a to včetně nasazení náhradní autobusové dopravy. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkla.

U autobusových linek byl změněn režim obsluhy zastávek v porovnání s předchozí etapou rekonstrukce. Organizace dopravy umožnila zřídit provizorní autobusové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“ jak ve směru jízdy do centra města, tak ve směru opačném. Ve směru z centra města je pro veřejnou linkovou dopravu zřízen vyhrazený jízdní pruh (bez možnosti objetí), autobusová zastávka je sdružená se zastávkou tramvajovou. Z hlediska obsluhy zastávek je tak v zásadě obnoven stav před zahájením rekonstrukce.

Přístup na zastávky je zajištěn vybudovanými provizorními schodišti. Pro přestup mezi autobusy a tramvajemi ve směru do centra města je nutné podejít rekonstruované mosty podél ul. Peterkovy.

Pro některé autobusové linky zůstaly zachovány dočasné zastávky zřízené v rámci předchozí etapy rekonstrukce (snadnější přestup na tramvajovou dopravu), a to pro linky č. 36 a 42 dočasná autobusová zastávka „Třebovická“ ve směru jízdy do Svinova, pro linku č. 46 dočasná autobusová zastávka „Třebovická“ obousměrně.

V souvislosti se zřízením zastávky „Svinov mosty horní zastávka“ pro směr jízdy z centra se ruší dočasně zavedené zastavování autobusové linky:

 • č. 37 na zastávce „Nová Ves vodárna“ na ul. 28. Října,
 • č. 36 a 54 na zastávce „Nová Ves“.

Ke stejnému datu byla zprovozněna nyní rekonstruovaná ul. Bílovecká, a to bez zásadního vlivu na organizaci autobusové dopravy na zastávce pod mosty. V souvislosti s touto úpravou a zřízením zastávky na mostech se linky č. 37 a 79 vrátily rovněž do svých předešlých tras, tj. nebudou obsluhovat zastávku „Svinov mosty dolní zastávka“.

4.2) příměstská autobusová doprava a dálková autobusová doprava

primestskaV souvislosti s rekonstrukcí severní části mostů nedošlo ke změně režimu vedení těchto linek a obsluhy zastávek v porovnání s předchozí etapou. Zůstává zachována obsluha pouze zastávky „Svinov mosty horní zastávka“ ve směru jízdy do centra. V opačném směru zůstává pro tyto linky zastávka nadále zrušena, a to vzhledem k době odbavení cestujících na zastávce, která je delší než u linek městské autobusové dopravy a nemožnosti objetí stojícího vozidla v zastávce. Bez zásadnějších změn zůstává zachována i obsluha zastávky pod mosty.

 

 

5) provedená dopravní opatření

V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou provedena následující dopravní opatření:

Křižovatka ulic Plzeňská – 28. října:

 • ve směru od Mariánských Hor směrování dopravy na Porubu doprava a doleva, upozornění na uzavírku silnice v přímém směru, ve směru od jihu vytvoření dvou přímých řadících pruhů

Křižovatka ulic Nad Porubkou – Francouzská

 • vypnutí přechodného SSZ z důvodu očekávaných kongescí vozidel v době dopravních špiček, signalizace bude připravena k provozu Křižovatka ulic Nad Porubkou – rampa F
 • změna přednosti v jízdě - hlavní komunikací je rampa F (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů), nutnost účasti příslušníků policie z důvodu regulace silničního provozu Křižovatka ulic Bílovecká – Polanecká
 • ponechání přechodného světelné signalizace Křižovatka ulic Polanecká – rampa k MÚK Rudná
 • změna přednosti v jízdě - hlavní komunikací je ul. Polanecká ve směru k mimoúrovňové křižovatce (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů)

Křižovatka ulic 17. listopadu – Nábřeží SPB

 • zákaz odbočení vlevo z ulice 17. listopadu do ulice K Myslivně s výjimkou autobusů DPO a.s. (vedeny po tramvajovém tělese)

Připojení z dálnice do MÚK Rudná

 • navrženo vytvoření dvou vjezdových řadících pruhů, vpravo bez kolize pro směr do Poruby a přímo s dáním přednosti pro směry Svinov a Vítkovice

Pokud si dopravní situace po zahájení uzavírky severních Svinovských mostů vyžádá další opatření, budou podle potřeby realizována.

Prezentaci k  dopravním opatřením v rámci rekonstrukce severního Svinovského mostu najdete zde


Další informace získáte z následujícího videosnímku:

 


 

Od vlakového nádraží k MHD, autobusová linka č. 42

Dopravní podnik Ostrava a.s. od zahájení prací na rekonstrukci Svinovských mostů provozuje autobusovou linku č. 42 ve 20minutovém intervalu. Tato linka slouží k přepravě cestujících od vlakového nádraží do Poruby nebo také k přepravě od výpravní budovy k mostům k přestupu na tramvaje anebo autobusy, které zastavují na provizorních nástupištích nahoře na mostech. Pozor! Od 5. srpna dochází vzhledem k přechodu k rekonstrukci severního mostu ke změně trasy autobusu č. 42.

Trasu autobusu, platnou od 5. 8. 2012, najdete na přiložené mapce.


Projekt je společnou investicí města a kraje

Stavba Revitalizace přednádraží Ostrava-Svinov, II. etapa se skládá ze dvou částí – z investice města a z investice kraje. Stavba města zahrnuje opravu tramvajových mostů, výstavbu přestupního terminálu včetně informačního systému pro cestující a odstavné plochy pro autobusy, výstavbu nové komunikace vedené z ul. Peterkovy podél železniční stanice pod Svinovskými mosty s napojením na ul. Bíloveckou, přestavbu komunikací pro pěší, přeložky inženýrských sítí a další stavební úpravy, jejichž účelem je estetizace celé lokality. Část, jejímž investorem je kraj, předpokládá rekonstrukci a úpravu silničních mostních objektů na silnici II/479 ul. Opavská, rekonstrukci silnice III/4785 ul. Bílovecká v úseku mezi rampami pod ul. Opavskou včetně výstavby dvou okružních křižovatek Peterkova a Hornbach a odvodnění silnice.

Výstavba terminálu zahrnuje koordinované projekty Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Celkové náklady na realizaci stavby byly původně odhadovány na cca 796 mil. Kč (s DPH). Stavby krajské tvořily z celkových nákladů 183 mil. Kč, stavby SMO zbylých cca 613 mil. Kč. Zhruba 561 mil. Kč (91,98%) z nich mělo být hrazeno z Regionálního operačního programu, zbylé prostředky z vlastních zdrojů SMO. Na základě vyhlášeného výběrového řízení a podané nabídky vítězného uchazeče sdružení firem IMOS Brno, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. se celkové náklady projektu výrazně snížily. Pro část statutárního města Ostravy se celkové náklady snížily na 384 mil. Kč. V konečném důsledku se očekává úspora až 37%, kdy poměrové procento dotace z evropských fondů ve výši 91,98% ze způsobilých nákladů projektu zůstává nezměněno, což představuje možnou dotaci ve výši až 350mil. Kč.