Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Obecně závazná vyhláška č. 18/2006

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:07 - Seborská Eva
Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 18/2006, o vyhlášení závazné části schválené změny územního plánu města Ostravy č. 117 a-n

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 3, zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Dne 13.12.2006 zastupitelstvo města usnesením č. 60/3 schválilo změnu Územního plánu města Ostravy č. 117 a-n.

Čl. 2
Předmět vyhlášky

V rámci změny Územního plánu města Ostravy č. 117 a-n se změní závazná část Územního plánu města Ostravy, vyjádřená graficky ve výkresech

výkres C.2.1. - Komplexní urbanistický návrh

výkres C.5. - Vymezení etapizace výstavby s vyznačením VPS a to:

výkres C.5.3. - Schéma kanalizace

výkres C.5.4. - Schéma elelektrorozvodů

1. Mění se funkční plochy:

V katastrálním území Polanka nad Odrou

117 a) "Orná půda" na funkční plochu "Bydlení individuální"

117 b) "Bydlení individuální" na funkční plochu "Orná půda"

117 c) "Orná půda" na funkční plochu "Bydlení individuální"

117 d) "Orná půda" na funkční plochu "Bydlení individuální

117 e) "Orná půda" na funkční plochu "Bydlení individuální

117 f) "Orná půda" na funkční plochu "Bydlení individuální

117 g) "Orná půda" na funkční plochu "Drobná ochranná zeleň"

V katastrálním území Svinov:

117 h) "Orná půda" na funkční plochu "Bydlení individuální

2. Mění se technická infrastruktura

Doplňují se veřejně prospěšné stavby pro:

Elektrovody:

* Přeložka přípojky VN 22 kV ke kioskové trafostanici a kiosková trafostanice "Janová", nahrazující stávající trafostanici "T 3089 Janová".
* Přeložka venkovního volného vedení VN 22 kV číslo 03 včetně trafostanic "Příměstská" a BTS - 1".
* Kabelové vedení 22 kV - odbočka z přeloženého vedení číslo 03, včetně nové kioskové trafostanice "U Chatek".
* Volné vedení 22 kV, které je položkou stávajícího vedení VN 22 kV číslo 03.

Plynovody

* Regulační stanice plynu VTL/STL včetně STL výstupu pro plynofikaci území.

Kanalizace

* Odvodňovací příkop k odvedení dešťových vod z lokality Polanka-Janová.

* Suchý poldr - retenční nádrž pro zadržení a řízený odtok dešťových vod z lokality Polanka-Janová.

Text Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území se doplňuje v těchto částech:

v části II. - Úvodní ustanovení

v článku 3 - Zásady regulace území

v oddílu 1.5. Podrobnější Regulativy pro konkrétní plochy "Komplexního

urbanistického návrhu"

o odstavec 3) Polanka-Janová

ve znění:

Pro navrhovanou zástavbu v lokalitě Polanka-Janová, která spadá do povodí toku Porubky, je podmiňujícím faktorem nezávadná likvidace dešťových vod. Toto bude řešeno odvodňovacím příkopem a retenční nádrží. Dešťovým vodám bude umožněn i částečný vsak do terénu, pokud toto řešení bude prokázáno hydrogeologickým průzkumem a nedojde k narušení stávajících odtokových poměrů v dané lokalitě a přilehlém
území. Současně nesmí být snížena povodňová ochrana zastavěného území podél vodního toku Porubka včetně jejích přítoků. V této souvislosti je nutné provést zvýšení kapacity starého koryta vodního toku.Mlýnky a bezejmenného pravostranného přítoku Porubky.

V příloze II. Seznam veřejně prospěšných staveb na území města Ostravy, v oddílu C - s názvem Stavby technické infrastruktury, č. 19
Polanka:

se doplňuje vložený text v odstavci:

Elektrovody:

* Přeložka přípojky VN 22 kV ke kioskové trafostanici a kiosková trafostanice "Janová", nahrazující stávající trafostanici "T 3089 Janová".
* Přeložka venkovního volného vedení VN 22 kV číslo 03 včetně trafostanice "Příměstská" a BTS - 1".Volné vedení 22 kV, které je přeložkou stávajícího vedení VN 22 kV číslo 03.s
* Kabelové vedení 22 kV - odbočka z přeloženého vedení číslo 03, včetně nové kioskové trafostanice "U Chatek".

V příloze II. Seznam veřejně prospěšných staveb na území města Ostravy, oddíl C - s názvem Stavby technické infrastruktury, č. 21 Svinov

se doplňuje vložený text v odstavci Elektrovody:

* Volné vedení 22 kV, které je přeložkou stávajícího vedení VN 22 kV číslo 03.

se doplňuje vložený text v odstavci Plynovody:

* Regulační stanice plynu VTL/STL včetně STL výstupu pro plynofikaci území.

se doplňuje vložený text v odstavci Kanalizace:

* Odvodňovací příkop k odvedení dešťových vod z lokality Polanka-Janová.

* Suchý poldr - retenční nádrž pro zadržení a řízený odtok dešťových vod z lokality Polanka-Janová.

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. 12. 2006.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Zdeněk Trejbal, v.r.
náměstek primátora