Obecně závazná vyhláška č. 10/2014

Tisk

ZRUŠENO

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15

Zastupitelstvo města se usneslo dne 17.12.2014 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se podle § 10 a § 33 odst. 2 zákona a podle § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vydává pro území statutárního města Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 15 (dále jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.

 Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení §3 až §5 oceňovací vyhlášky.

 Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapových listech digitalizované mapy  v měřítku 1:5000  a 23 strany textové části je nedílnou přílohou této obecně závazné vyhlášky. Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního města Ostravy.

 Čl. 4

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 15/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 14.

 Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2015.

 

 Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 Ing. Lumír Palyza v.r.

1. náměstek primátora

 

Přílohy:

Textová část

Cenová mapa