Komise právní (13 členů)

I. Iniciativní funkce

a)

analyzuje a zhodnocuje účinnost, působnost a zákonnost obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy v samostatné a přenesené působnosti,

b)

navrhuje radě města opatření a podněty k úpravě, přijetí a zrušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy,

c)

projednává podněty členů zastupitelstva města a orgánů městských obvodů ke změnám či rušení obecně závazných vyhlášek a nařízení města,

d)

projednává a iniciuje úpravy obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se vydává Statut města Ostravy

e)

projednává a vydává stanoviska k otázkám, které stanovila a zadala rada města nebo na žádost dalších předkladatelů,

f)

projednává a vydává stanoviska k vnitřním předpisům města a jeho orgánů, bude-li o to požádána nebo z vlastní iniciativy.

 II. Kontrolní funkce

a)

v rozsahu stanoveném radou města,

b)

z pověření rady města nebo na základě vlastní iniciativy kontroluje dodržování obecně závazné vyhlášky města Ostravy, kterou se vydává Statut města Ostravy, při vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení města Ostravy,

c)

z pověření rady města nebo na základě vlastní iniciativy posuzuje právní obsah právních či jiných jednání orgánů města nebo městských obvodů.

III. Organizační záležitosti

a)

jednání komise se koná podle potřeby,

b)

předložené materiály projednává právní komise v kolegiu nebo prostřednictvím předsedou ustanovených pracovních skupin,

c)

o skutečnostech projednávaných komisí, které si sama určí, jsou členové komise povinni zachovávat mlčenlivost,

d)

organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor legislativní a právní magistrátu.

 IV. Oprávnění

 Komise  je  oprávněna požadovat  pro  svá jednání předložení písemných dokladů a ostatních
 dokladů, potřebných  ústních, případně písemných vysvětlení od zaměstnanců zařazených do
 Magistrátu města Ostravy.

 

předseda: 
 JUDr. Josef Babka, člen ZM

 

členové: 

Mgr. Michal  Hořínek, člen ZM
Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., člen ZM
MUDr. Bc. Ondřej Němeček, MBA, člen ZM
JUDr. Lukáš Semerák, člen ZM
Mgr. Petra Brodová, MPA
Mgr. Daniel Grimm
Mgr. Josef Lindovský
JUDr. Ondřej Ručka
Mgr. Martin Slaběňák, MPA
Mgr. Richard Vereš
Mgr. Renata Kolková, MPA
Mgr. Jiří David