Revitalizace Komenského sadů

Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3000 stromů. V letech 2010 – 2011 byl zpracován projekt jeho revitalizace, který řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. Projekt bude realizovat město Ostrava, generálním projektantem je ATOS 6, spol. s r. o. Přinášíme vám pohled do minulosti i současnosti Komenského sadů, budoucí vizi projektantů, rozhovor s hlavním architektem projektu, interaktivní mapu a také anketu, v níž můžete k budoucím úpravám vyjádřit svůj názor.

Na úvod

Při pohledu z letadla nebo náhledem na letecké snímky bývá člověk až překvapen, jak bohatou zelení Ostrava disponuje. Jistě nebude daleko od pravdy, když jej napadne přirovnání, že je městem v zeleni. Ostravě se její urbanistická negativa, spočívající v její rozvolněnosti a nespojitosti, pozitivně vracejí právě v podobě bohaté zeleně, zvláště pak v Poodří, tvořeném Oderskou nivou, chráněnou krajinnou oblastí nebo lesy v jeho okrajových částech. Pozadu nezůstává ani kdysi kritizovaná zeleň v tzv. sídlištních obytných souborech, která se od doby svého vzniku v území stabilizovala a rozrostla. Mnohé z nich Ostravané užívají ke svému oddychu jako parků. Těch skutečných má však Ostrava poskrovnu. Jejich provoz a údržba (aby se nezměnily v nebezpečná a zarostlá zákoutí) nepatří zrovna mezi levné záležitosti. A právě proto a také s ohledem na význam, který parky pro život Ostravy mají, uvažuje město o tom, že by do jejich údržby a revitalizace vložilo své finanční prostředky místo městských obvodů, pro které je zajištění odpovídajících  financí jistě problematické.

Část Komenského sadů u radniceMezi nejvýznamnější městské parky patří Komenského sady v Moravské Ostravě. Právě zde se město společně s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz rozhodlo tento postup ověřit. Městský obvod nechal v minulosti zpracovat koncept „revitalizace“ celého parku, který jej rozvíjí v duchu původní koncepce, t.j. parku tzv. anglického typu neboli parku, který má podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se střídají louky, lesíky i osamocené stromy. Projekt jej má doplnit o prvky drobné architektury, lavičky, osvětlení, nové přírodní prvky, rekonstrukci pěších komunikací. Součástí má být i úprava komunikací tak, aby lépe vyhovovaly pro maminky s dětskými kočárky, cyklisty nebo bruslaře, a dostavba veřejných záchodků pro jeho návštěvníky. Vlastní revitalizace (znovuoživení, posílení, vzpruha) Komenského sadů je natolik významnou investicí pro obyvatele města, že se vedení radnice rozhodlo celý záměr veřejnosti představit a formou veřejné diskuse či prostřednictvím tisku a médií jej s nimi dopředu konzultovat. Cílem je umožnit občanům, aby se vyjádřili k tomu, jaký park by chtěli mít, jaké aktivity jim zde chybí nebo co by bylo možno na zpracovaném projektu zlepšit a doplnit.

Rovněž touto cestou se Vám pokoušíme celý projekt představit s nabídkou, aby jste nám, máte-li zájem, poskytli Vaše postřehy, náměty a názory, které nám pomohou v tom, aby Komenského sady byly i nadále oblíbeným místem, kam se budete rádi vracet.


Historie

Historie Komenského sadůPark u řeky Ostravice, který dnes nazýváme Komenského sady, začal vznikat přirozenou cestou už před mnohem více než sty lety. Na loukách u řeky, která napřímila své původně meandrovité koryto za velké povodně v roce 1880, si dávaly nedělní dostaveníčka celé rodiny Ostravanů. Mnozí navštěvovali také střelnici, která stávala v prostoru u dnešní radnice. Právě tato část břehu byla neoficiálně nazývána městskými sady už od roku 1894.

Přelomem se stal rok 1907, kdy městský stavební úřad vydal velkorysý urbanisticko – architektonický koncept území, spojovaný především se jménem Ignaze Faigla. Tato koncepce zdůrazňovala především rekreační funkce území, počítala s těsným sepětím parku s řekou, pamatovala také na plochy pro sport a zábavu. Například na rozhraní mezi park a řeku byla umístěna trojice odpočívadel s pergolami. Pozoruhodný byl návrh vyhlídkové terasy v ohbí řeky, z níž se divák stojící v pavilonu nebo posedávající na lavičce ve stínu popínavých rostlin mohl dívat na řeku a před sebou mít pohled na celý tok směrem na jih s panoramatem Beskyd v dálce.

V roce 1919 sady dostaly jméno po Janu Amosu Komenském. Na jaře 1926 vypsala obec veřejnou soutěž pro získání návrhů sadu, které by zároveň propojily uliční sítě okolí se sadem tak, aby tvořil organickou část města. Byl vybrán návrh, který vycházel z novodobých trendů zahradního umění s pravidelným uspořádáním, působící spíše různou barevností.

Další vývoj území byl ovlivněn především obřím komplexem Nové radnice (1924–1930). Park byl dotvořen v druhé polovině 30. let podle návrhu Prof. Ing. arch. Jaromíra Moučky. V roce 1992 pak vznikla studie sadů a nábřeží, zpracovaná Ing. Lubomírem Rychtárem, která byla částečně realizována. Podle jeho návrhu byly vybudovány například terénní vlny v severní části parku.

Příloha: Historické snímky sadů z Archivu města Ostravy


SoučasnostSoučasnost Komenského sadů

Kladem dnešních sadů je neformálnost a jednoduchost provedení a až rustikální základní stavba zeleně. Prostor má různorodé funkce, mohou ho využívat lidé různého zaměření a věku po celý rok různými způsoby. Všechny možnosti území však dnes dostatečně využity nejsou. Na některých místech byla původní koncepce narušena ne zcela šťastnými zásahy. Mobiliář (například lavičky) je nesourodý. Dětský kout je napojen na park nevhodným způsobem. Tenisové haly ve střední části jsou natlačeny brutálně až k okraji lipové aleje. Pěstební zásahy byly prováděny jen nárazově, celková údržba parku byla pouze sporadická a nekoordinovaná.


Budoucnost

Park jako celek není jen seskupením rostlin a prvků obvyklých kdekoli, ale měl by mít vnitřní obsah a originalitu, svou atmosféru, zvláštní naladění a dramaturgii, které vycházejí z jeho genia loci, historie a vize.

Návrh revitalizace urbanisticky posiluje stávající stav. Dosavadní zeleň bude zachována, obnovena a doplněna. Původní charakter lidového parku bude zdůrazněn mobiliářem (lampy, lavičky, veřejné osvětlení). Náročnost musí spočívat v dokonalém vytýčení, technologickém a řemeslném provedení spíše než v kombinování množství různých materiálů a neobvyklé zeleně a nápadných prvků.

Revitalizace se zabývá nejnutnějšími zásahy vyvolanými úpravou sítě cest a tras a změnou funkcí některých částí. Veškerý důraz pro budoucí rozvoj parku přesouvá na obnovu a údržbu zeleně v rámci každoroční pravidelné údržby.

Příloha: Autor projektu architekt Radim Václavík hovoří k revitalizaci Komenského sadů (videonahrávka)


Interaktivní mapa nové podoby parku

Autor projektu: Komenského sady jsou jednotným organismem, který je funkčně rozdílný, ale vnitřně koncepčně jednotný, rozvíjený podle jednotného libreta. Sjednocující ideou pro celý prostor sadů je vzpomínka na Jana Amose Komenského a jeho odkaz, jehož busta (ač dnes téměř neviděna) duchovně vévodí prostoru.

Komenského sady - resize Rondel s vyhlídkou Altán Řečnický pult Busta J.A.K. U Radnice Promenáda Nábřeží Komenského sady

Na obrázku jsou zaznamenány body změn, po kliknutí na červený bod se zobrazí foto stávajícího stavu a vizualizace místa po revitalizaci.

Území za Novou radnicí (A)

Nejvýznamnější změna je plánována v území za Novou radnicí, kde by měl být vytvořen společensky atraktivnější prostor. Jeho pravidelné uspořádání bude protipólem rozvolněné přírodně krajinářské koncepce v severní části parku. Plynule naváže na zelený koridor podél řeky a bude mít funkci spíše rekreační. Základem je busta Komenského, křížení dvou hlavních průchozích směrů a osa navazujících cest. Novým kompozičním prvkem je linie původní kaštanové aleje. Tato dlouhá alej vzrostlých stromů je dnes potlačena a je vnímána pouze jako součást celé výsadby.

Prostor u Radniční restaurace

V prostoru za radnicí se nyní nachází „zahrádka“ radniční restaurace, řešená v několika výškových úrovních. Návštěvníci jsou od parkové promenády odděleni nejen plotem, ale i výškovou bariérou. Plotová bariéra bude proto zrušena a prostor bude funkčně oddělen novým nízkým živým plotem (120 cm).

Hlavní komunikace v projektu svou formou podporuje vedení kaštanové aleje, její osa je rovnoběžná s objektem radnice a zároveň svým rozšířením reaguje na zintenzivnění provozu centrálního prostoru. Na tuto hlavní komunikaci navazuje komunikace nábřežní a nabízí nový typ parkového prostoru – nábřeží, které zde zatím chybí. Podél nábřeží probíhá alej třešní a za alejí povede ve vzdálenosti 2,5 m cyklostezka (řešená samostatným projektem). V rámci stavby bude provedena částečná oprava zábradlí nábřežní zdi, bude očistěn její povrch, provedeny drobné opravy spár a jednotlivých kamenů a nově natřeny kovové části.

Prostor před bustou J. A. Komenského a předpolí rampy k Mostu pionýrů

Řešení předpolí lávky na Kamenec až k bustě Komenského částečně respektuje stávající prostorové uspořádání ploch. V souladu s projektem „Revitalizace řeky Ostravice“ je počítáno s bezbariérovým přístupem na lávku a sjezdem do bermy řeky. Nové řešení respektuje osu promenády, kolmou na osu radnice. Za střed kompozice lze prohlásit křížení parkové promenády s komunikací vedoucí na lávku, s případnými výtvarnými objekty na jejích nestejně vzdálených koncích. Rondel kolem busty J. A. Komenského bude rozšířen, po obvodu bude vysázen nízký živý plůtek z buxusu.

Jižní území parku (B)

Území začíná na jihu bustou Komenského a končí severním koncem čtyřřadé aleje u tenisových kurtů. Území je děleno centrální promenádou na dvě nestejné části. Východní, užší, je výrazně orientována k řece a oplývá zajímavými výhledy na řeku a nábřeží. Druhá část je zřetelně ovlivněna charakterem ulice Sadové a jejími vilami, nachází se zde terénní val – stopa po dávno zrušeném parkovém altánu a severně končí ve stínu stromů u zaoblené zdi z bílých cihel, za níž je oddělený areál dětského koutku. Střední část parku by měla být tvořena loukami, kde by zeleň tvořila příjemné, různě velké plochy lákající k posezení nebo poležení v trávě. Čtyřřadá lipová alej není součástí řešeného území, předpokládáme navázání na stávající stav. V této části parku byl navržen Řečnický pult, který měl sloužit i pro autorské čtení, předčítání pohádek dětem a podobné aktivity, na základě veřejné ankety byl zrušen.

Centrální promenáda u radnice navazuje na nábřeží, probíhá téměř v celé délce sadů a na severu je ukončena rondelem. Zastavení u obloukového stromoví s lavičkami tvoří výrazný bod jako klidný ostrůvek na jinak rušné promenádě.

Pro maximální optické a emocionální propojení areálu dětského koutku s parkem je navržena částečná demolice stávající „bílé“ zdi. Na rozhraní mezi dětským koutkem a parkem bude kovový plot s vertikálním členěním příčlí, popnutý zelení.

Stávající amfiteátr s pískovištěm (včetně odtěžení základových konstrukcí a znehodnoceného podloží) bude pro jeho nedostatečné využití a zchátralost demolován. V místě bylo navrhováno nové jezírko včetně napojení na veřejnou infrastrukturu i novostavba altánu, tyto stavby však nebudou realizovány.

Severní území parku (C)

Dokončením severní bohatěji modelované partie získá park další rozvolněnou, romantičtější dimenzi anglického parku s jednoduchými neokázale řešenými detaily.

Stávající koncepce prostoru před Památníkem Rudé armády, který byl na jaře 2010 opraven, bude zachována a respektována, související plochy nebudou dotčeny. Bude dotvořen terénní val, přimknutý ke stávajícímu prostřednímu valu, který doplní hlukovou bariéru od rušné komunikace a navazuje na haldu v pozadí, čímž tyto dvě lokality pohledově propojuje.

Komunikace a zpevněné plochy v sadech

Základním principem návrhu je, že do každé části parku je možné se dostat za každého počasí systémem asfaltových cest vhodných i pro bruslaře. Tento systém je doplněn cestami z přírodního materiálu. Projektant i realizátor zdůrazňují, že v areálu budou realizovány komunikace s vhodnými povrchy jak pro běžecké aktivity, bruslaře, tak i pro pěší turisty nebo maminky s kočárky. Na jaře a při vydatných deštích budou mít omezené použití. Tato nevýhoda je kompenzována přírodním vzhledem.

V části za radnicí s požadavkem na reprezentativní povrch je navržena speciální betonová dlažba s povrchem odpovídajícím přírodnímu kameni. Velkoformátovou dlažbu 80x40cm bude lemovat žulová mozaika. Ta umožní na obvodu, kde se blíží kořenové systémy stávajících stromů, pronikat vodě ke kořenům. Další výhoda této kombinace je v tom, že bruslaři se budou tomuto povrchu vyhýbat a tím dojde ke zklidnění pro pěší a sedící na lavičkách.

Příloha: Mapka z prvního investičního návrhu


Své náměty a připomínky k projektu můžete zasílat na adresu: sady@ostrava.cz .

Velice všem děkujeme za řadu podnětů, všechny byly předány hlavnímu architektovi města, zodpovědnému architektovi -projektantovi a pracovníkům, kteří se projektem zabývají. Náměty byly spolu s anketou zahrnuty do aktuální fáze konečné přípravy projektu. Některé z námětů však naleznou svou odezvu až v další etapě revitalizace, případně jsou zatím z důvodu vysoké finanční náročnosti celého projektu zatím nerealizovatelné. Pro zajímavost - objevovaly se návrhy na fontánky a napajedla s pitnou vodou, venkovní posilovny pro dospělé apod. Na základě některých dopisů projektant i realizátor zdůrazňují, že v areálu budou realizovány komunikace s vhodnými povrchy jak pro běžecké aktivity, bruslaře, tak i pro pěší turisty nebo maminky s kočárky. Hledá se také optimální řešení pro pohyb lidí s pejsky (konflikt pejskaři a ostatní návštěvníci parku).


Anketa k revitalizaci Komenského sadů

Anketa byla uzavřena 16. září letošního roku. Bilance jejích výsledků:

- ankety se zúčastnilo 359 návštěvníků těchto stránek

- naprostá většina z nich souhlasila s rozhodnutím města sady revitalizovat a zachovat v nich ráz volné krajiny. Velmi se líbila úprava nábřeží nebo zviditelnění busty J. A. Komenského, jako kontroverzní se jeví například řečnický pult

- na základě této ankety bylo na poradě vedení města proto rozhodnuto vypustit, případně přesunout do II. etapy realizace řečnický pult a jezírko s altánkem, naopak je žádoucí do projektu nově zahrnout sochu s „koníkem“ na promenádě za radnicí


K přípravě prezentace byly použity podklady z těchto projektů:

Investiční záměr Revitalizace Komenského sadů, 2009

Autorský tým:

Ing. arch. Radim Václavík, autorizovaný architekt, zodpovědný projektant

Kurt Gebauer, akademický sochař, Atelier veškerého sochařství VŠUP v Praze

Ing. Lubomír Rychtár, autorizovaný architekt, autor původní studie

Ing. Karel Zlatuška, CSc., autorizovaný inženýr, zodpovědný projektant vodní plochy

Revitalizace Komenského sadů (dokumentace pro stavební povolení), 2011

Autorský tým:

Ing. arch. Radim Václavík, autorizovaný architekt, zodpovědný projektant

Kurt Gebauer, akademický sochař, Atelier veškerého sochařství VŠUP v Praze

Spolupráce: Ing. Miloslav Vrána, autorizovaný inženýr

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Předběžný termín realizace stavby:

03/2012-06/2013

logo ROP