Restrukturalizace dopravního podniku

Důvody vyčlenění komerčních výrobních aktivit Dopravního podniku Ostrava, a.s. do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., Tiskové prohlášení k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s.

Vstup partnera do EKOVA ELECTRIC

Zastupitelé města na svém 11. zasedání ve středu 19. října projednali informativní zprávu týkající se možného vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a. s., která vznikla 1. 1. 2011 na základě vyčlenění podnikatelských aktivit výrobního charakteru z Dopravního podniku Ostrava, a. s. Cílem bylo eliminovat realizaci komerčních aktivit v subjektu financovanému z veřejných rozpočtů , zajistit stabilitu výroby a další rozvoj v oblasti modernizací, oprav a údržby vozidel městské hromadné dopravy. Zastupitelstvo města souhlasilo s navrženou variantou vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC formou prodeje části akcií ve výši 66 % podílu na základním kapitálu společnosti.

Více podrobností k projednávanému materiálu najdete zde


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

k restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava, a.s.

Ve čtvrtek 3. února se v Radnici města Ostravy uskutečnila tisková konference zástupců města Ostrava (SMO), Dopravního podniku Ostrava, a.s. (DPO), společnosti DPO EKOVA ELECTRIC, a.s. a zástupců poradenského týmu pro restrukturalizaci DPO.

Tisková konference byla svolána s ohledem na opakované mediální útoky redaktora Tomáše Netočného zveřejněné na webových stránkách aktuálně.cz, které znevažují postup orgánů SMO a DPO při restrukturalizaci DPO a mohou významně snížit tržní hodnotu EKOVA ELECTRIC a ohrozit jednání s obchodními i možnými strategickými partnery.

Cílem této mimořádné tiskové konference bylo prezentovat následující společný postoj města Ostrava a DPO k celé záležitosti a zveřejnit některé doplňující informace:

 • Město Ostrava a DPO byly v uplynulých týdnech na webových stránkách aktuálně.cz Tomášem Netočným hrubě nepravdivě a tendenčně nařčeny z neodůvodněného a neekonomického porcování DPO a z přípravy privatizace lukrativních výrobních aktivit DPO způsobem, který má poškozovat DPO a SMO a zvýhodňovat soukromé investory.
 • Mediální útok Tomáše Netočného pokračoval i poté, co byly na webových stránkách MMO zveřejněny podrobné informace týkající se jednotlivých kroků restrukturalizace DPO tak, jak tato probíhala a jak ji projednávaly orgány DPO, Rada SMO a Zastupitelstvo SMO, které vždy projednávalo postup projektu a rozhodovalo o dalším průběhu restrukturalizace.
 • SMO a DPO dospěly k závěru, že tento mediální útok Tomáše Netočného je zjevně účelovým postupem, který je veden snahou zdiskreditovat jednotlivé kroky SMO a DPO v oblasti nezbytné restrukturalizace DPO a poškodit pozici SMO a DPO při jednáních o strategickém partnerství pro EKOVU ELECTRIC.
 • S ohledem na tuto účelovost se SMO a DPO rozhodly, že nebudou dále reagovat na jakékoli další obdobné články pana Netočného publikované prostřednictvím serveru aktuálně.cz týkající se restrukturalizace DPO, nehodlají přistoupit na jakékoli mediální hry a ani na nátlak, směřující ke zveřejnění dalších informací o aktivitách komerčně působícího subjektu EKOVA ELECTRIC, jehož činnost je pro DPO a potažmo SMO a jeho občany veskrze pozitivní.
 • Zveřejnění dalších podrobných informací týkajících se způsobu vyčlenění komerčních aktivit z DPO do EKOVY ELECTRIC, činností a záměrů této 100procentní dceřiné společnosti DPO již fakticky není možné. EKOVA ELECTRIC je standardním podnikatelským subjektem působícím na silně konkurenčním trhu. Informace, které se týkají výkonu její podnikatelské činnosti a jejích záměrů jsou z hlediska existující konkurence velmi cenné a mají charakter obchodního tajemství, jehož zveřejnění by EKOVU ELECTRIC, a tím i DPO a SMO významně poškodilo.
 • Není prokazatelně pravdou, že by postup restrukturalizace DPO byl nějakým způsoben zastírán či mlžen. Naopak lze doložit jeho opakovaná detailní projednávání na jednotlivých úrovních řízení DPO, v představenstvu a dozorčí radě DPO a v orgánech SMO. Informace, které již byly k této otázce zveřejněny na webových stránkách SMO, jsou dle našeho přesvědčení dostačující a jasně dokládají důvodnost restrukturalizace DPO, obezřetnost, s jakou k ní bylo přistoupeno, a plnou transparentnost celého procesu, o jehož dalším směrování vždy po proběhlé diskusi prokazatelně rozhodovalo Zastupitelstvo SMO.
 • SMO a DPO budou k tendenčním informacím pana Netočného přistupovat ryze pragmaticky a jako řádní hospodáři budou veškerými dostupnými prostředky chránit a zabezpečovat majetek SMO v podobě účastí v obchodních společnostech. V současné době analyzujeme ve spolupráci s právními poradci nejvhodnější způsob reakce, neboť publikované nepravdivé informace na jedné straně dehonestují postup orgánů SMO a DPO a na straně druhé mohou významně snížit tržní hodnotu EKOVA ELECTRIC a ohrozit jednání s obchodními i možnými strategickými partnery. Zvažovanou alternativou právního postupu je žaloba na ochranu dobré pověsti SMO a DPO.
 • K vlastní realizaci projektu restrukturalizace DPO považujeme za nezbytné shrnout následující:

• Představenstvo DPO se aktivně podílelo na modelu restrukturalizace DPO a vedlo celý projektový tým skládající se z interního týmu DPO a poradenského týmu vedeného konsorciem A.T. Kearney.
• Město Ostrava a DPO plně stojí za vyčleněním aktivit údržby, modernizací a výroby dopravních prostředků do 100procentní dceřiné společnosti DPO, nad níž má SMO plnou kontrolu. Tento krok je jedinou cestou, jak umožnit legální způsob zajišťování těchto komerčních aktivit bez zásadního konfliktu s tuzemskou a evropskou legislativou, jak nadále zabezpečit ekonomické výhody realizace těchto aktivit pro DPO v areálu Martinov a jak vytvořit podmínky pro pružnou a rychlou reakci na tržní podněty, pro rozvoj obchodních aktiv a spolupráce na vývoji a výrobě nových produktů.
• Pokud by oddělení komerčních aktivit do 100procentní dceřiné společnosti DPO provedeno nebylo, musely by být ukončeny aktivity údržby, modernizací a výroby dopravních prostředků pro externí zákazníky. To by se okamžitě projevilo v nárůstu potřeby dotace na provoz MHD z rozpočtu SMO v důsledku nevykrytých režijních nákladů areálu Martinov, a to až do objemu 40 mil. Kč ročně.
• Jednorázové transformační náklady restrukturalizace DPO byly v projektovém rámci odhadnuty na 20 327 tis. Kč. Aktualizovaná očekávaná výše vycházející z již skutečně vynaložených prostředků činí 23 771 tis. Kč. Strukturu těchto nákladů obsahující i náklady na ekonomické a poradenské činnosti konsorcia A.T. Kearney GmbH, TRIFID CONSULT, a.s., NEXIA AP, a.s. a Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s., které dosáhly výše 6 975 tis. Kč, deklarují nyní zveřejněné přehledy .
• Očekávané jednorázové transformační náklady 23 771 tis. Kč jsou hrazeny z prostředků DPO a jejich rychlá návratnost je zajištěna tím, že nebude nutné ukončit aktivity údržby, modernizací a výroby dopravních prostředků pro externí zákazníky, což by vedlo ke zvýšení potřeby provozní dotace MHD z rozpočtu SMO v objemu až 40 mil. Kč ročně.
• Vedení SMO považuje za důležité orientovat EKOVU ELECTRIC na strategická partnerství buď na bázi kapitálového vstupu při současném kontrolním podílu ze strany DPO nebo na smluvní bázi při výrobě finální produktů. V daném ohledu budou probíhat jednání v Radě a Zastupitelstvu SMO s cílem definovat strategickou orientaci EKOVA ELECTRIC a zvolit další postup restrukturalizace DPO.
• Ve variantě strategického kapitálového partnerství však nelze hovořit o privatizaci komerčně realizovaných aktivit těžké údržby, modernizací a výroby dopravních prostředků, tedy o jejich plném převodu do majetku privátního subjektu, a to proto, že jedinou alternativou umožňující vstup privátního kapitálu do EKOVA ELECTRIC je existence společného podniku privátního investora a DPO, v němž by si DPO ponechal kontrolní vliv v EKOVĚ ELECTRIC.

 • Pokud se týká hodnocení kroků, které DPO a SMO doposud při restrukturalizaci DPO učinily a které jsou v rámci publikovaných článků označovány jako porcování DPO a příprava pro privatizaci financovaná z veřejných prostředků, jsme přesvědčeni, že další průběh projektu restrukturalizace DPO prokáže správnost našich rozhodnutí, která přinesou i očekávané významné ekonomické benefity pro DPO a město Ostrava (zachování a očekávané rozšíření výrobního programu, zvýšení zaměstnanosti a finanční příjem z prodeje majetkového podílu).

Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy

Příloha:

Transformační náklady a náklady na poradce 0302 2011 najdete zde


Starší informace:

Důvody vyčlenění komerčních výrobních aktivit Dopravního podniku Ostrava, a.s. do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.

V současné době byly na webových stránkách aktuálně.cz opakovaně publikovány hrubě nepravdivé a tendenční informace týkající se vyčlenění komerčních výrobních aktivit a výrobních prostředků z Dopravního podniku Ostrava, a.s. (DPO) jejich vkladem do 100 % dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC, a.s. (EKOVA), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.1. 2011. Ať již tyto články jsou dílem neprofesionální novinářské práce vyplývající z absolutní neznalosti věci či neseznámení se s doklady podloženými fakty, nebo jejich snahou je předložit občanům politický bulvár, kterým se autor snaží upozornit na svou osobu, a nebo se dokonce jedná o cílenou snahu poškodit DPO, jeho dceřinou společnost a město Ostrava, je mojí povinností primátora města Ostrava reagovat na tyto nepravdivé informace a bránit tak profesionální práci managementu DPO i orgánů SMO, která v záležitosti DPO a jeho dceřiné společnosti jednoznačně a průkazně směřuje k ochraně zájmů města Ostrava i jeho občanů.

Cílem tohoto materiálu, publikovaného na webových stránkách Magistrátu města Ostrava (MMO), je zveřejnit podrobné informace týkající se celého procesu založení dceřiné společnosti DPO včetně důvodů jeho zahájení a odkázat na jednotlivá rozhodnutí orgánů SMO tak, aby nemohly vznikat uměle vyvolané pochybnosti, týkající se tohoto projektu a každý občan měl možnost získat informace osvětlující kroky volených zastupitelů, vedení města i managementu DPO. Informace zde uvedené jsou podložené veřejně dostupnými dokumenty, které projednávalo Zastupitelstvo i Rada SMO, v nichž se každý může zodpovědně seznámit s klíčovými informacemi týkajícími se nezbytné právní a ekonomické restrukturalizace DPO, jež byla tendenčně a bulvárním způsobem označována za neprůhledné porcování DPO.

Jako politik ctící a vážící si zásad demokracie jsem si dobře vědom toho, že média jsou důležitým indikátorem a kontrolním mechanismem demokracie, a to ve zejména ve vztahu k činnostem politiků a hospodaření s veřejnými prostředky. Zároveň však také zastávám i názor, že žádný novinář nesmí zneužívat svého postavení k manipulaci veřejnosti a bezdůvodné dehonestaci osob, které dostaly mandát zastupovat zájmy občanů a spravovat veřejný majetek. Proto vedení města Ostrava bude veškerými legitimními kroky reagovat na všechny snahy nepravdivým a tendenčním způsobem v rozporu s principy objektivity a novinářské etiky bez jakýchkoli důkazů dehonestovat činnost orgánů města a managementů městských společností. Zveřejnění takových informací je cestou jak obhájit přijatá opatření a zároveň i tlakem na to, aby novinářská obec naplňovala své poslání pravdivě a včas informovat veřejnost.

Další materiály a studie nebudou z důvodů uvedených ve výše uvedeném  tiskovém prohlášení zveřejňovány.

Ing. Petr Kajnar
primátor


Historie projektu založení dceřiné společnosti DPO a jeho projednávání orgány DPO

 • V dubnu 2008 byl na základě rozhodnutí SMO zahájen v DPO forenzní audit, který byl dokončen v září 2008 vydáním Zprávy o provedení forenzního auditu. Tato zpráva zjistila neefektivní vynakládání veřejných prostředků a účelové a nevýhodné transakce související s výrobou dopravních prostředků v DPO. Na straně druhé však rovněž zjistila nesporné výhody a přínosy výrobních aktivit DPO, zejména pak výroby nových dopravních prostředků pro vlastní potřebu DPO s tím, že je nezbytné řešit vyčlenění komerčních výrobních aktivit z aktivit vykonávaných DPO a.s. v rámci plnění závazku veřejné služby financovaného z veřejných prostředků. Závěry forenzního auditu byly projednány na úrovni vedení SMO, Rady SMO, Zastupitelstva SMO i nového vedení DPO.
 • V návaznosti na závěry forenzního auditu zadala Rada SMO v lednu 2009 (Smlouva o dílo č. 0164/2009/KP/LPO byla podepsána dne 27.1. 2009) konsorciu společností vedeného renomovanou přední světovou poradenskou společností A.T. Kearney zpracování Koncepční studie – Restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava, a.s., jejímž předmětem byl návrh strategické změny stávající organizační a funkční struktury DPO s cílem zajistit:

a) optimální financování veřejné služby respektující platné tuzemské i unijní právní předpisy
b) maximalizaci pozitivního ekonomického efektu současně paralelně fungujícího zajišťování veřejné dopravy a komerčních výrobních aktivit v oblasti oprav a výroby dopravních prostředků (s případným vstupem strategického partnera)
c) optimalizaci objemu veřejných prostředků na oblast provozování městské hromadné dopravy v Ostravě při současném zachování, resp. případném zvýšení kvality poskytovaných služeb veřejné dopravy

 • Výsledkem zpracování byla „Koncepční studie – strategie restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava“ ze dne 31.5. 2009, která obsahovala 2 doporučené varianty restrukturalizace DPO:

a) Rozdělení DPO do 3 sesterských společností vlastněných SMO: Dopravní cesta, a.s., Přeprava, a.s. a Výroba, a.s.
b) Rozdělení DPO do 2 sesterských společností vlastněných SMO: Dopravní a přepravní, a.s. a Výroba, a.s.
Hlavními důvody
takto navržené restrukturalizace DPO, která byla principiálně založena na právním a ekonomickém oddělení komerčních aktiv od provozu MHD financovaného v řádu veřejné služby, bylo:


• Možné porušování článku 107 Smlouvy o založení evropského společenství, nařízení Evropského parlamentu a Komise č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících, zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících poskytováním nedovolené veřejné podpory komerční výrobní činnosti z veřejných prostředků (tzv. nedovolené křížové financování komerčních aktivit)
• Ohrožení perspektiv a kontinuity komerční výrobní činnosti v návaznosti na to, že DPO v této oblasti představuje nesamostatný subjekt závislý na strategických partnerech, neboť kompletuje (montuje) finální produkty jiných výrobců a chybí mu rovněž i vlastní obchodní aktivity.

V návaznosti na ohrožení perspektiv a kontinuity komerční výrobní činnosti byl poradcem doporučen již v rámci této koncepční studie vstup majoritního strategického partnera do této činnosti, a to způsobem, kdy SMO bude vždy vlastnit minimální kontrolní podíl 34%.

 • Koncepční studie – strategie restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava byla opět projednána na úrovni vedení SMO, Rady SMO a podrobně prezentovány i v Zastupitelstvu SMO, a to v rámci pracovního jednání dne 10. 9. 2009.
 • Po prezentaci závěrů koncepční studie probíhala v DPO (zejména mezi vedením DPO, dozorčí radou DPO a odbory) i v zastupitelstvu SMO několikatýdenní diskuse a zároveň i polemika týkající se skutečné nutnosti vyčlenit komerční výrobní aktivity z DPO do samostatné dceřiné společnosti a ekonomických důsledků tohoto kroku na objem veřejných prostředků nezbytných pro financování MHD. Vzhledem k tomu, že diskuse byla, a to zejména ze strany odborů poměrně emotivní, zadalo vedení SMO představenstvu DPO úkol, aby na základě zpracované koncepční studie, jednání s odbory DPO a svého posouzení předložilo orgánům SMO návrh postupu Restrukturalizace DPO, který by představoval dle přesvědčení představenstva DPO nejvhodnější strategické řešení a zároveň i řešení, které by bylo plošně akceptovatelné a podpořené ze strany odborové organizace DPO.
 • Představenstvo DPO zadaný úkol splnilo zpracováním materiálu: „Návrh restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava a.s.“ ze dne 13.11. 2009, který vznikl na základě širšího konsensu mezi TOP managementem DPO, středním managementem DPO a Odborovou organizaci DPO. Restrukturalizace DPO vyčleněním komerčních výrobních činností do samostatného právního subjektu byla identifkována představenstvem DPO jako nezbytný postup , kdy tento závěr se opíral i o obecné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se jednoznačně vyjádřil, že není přípustné , aby docházelo k průběžnému (ne)využívání výrobních kapacit v rámci plnění závazku veřejné služby a v rámci výkonu komerční výrobní činnosti, když jedním z negativních důsledků by bylo, že nevyužité kapacity komerční výrobní činnosti by byly financovány z veřejných prostředků.

Oproti koncepční studii zpracované konsorciem poradců A.T. Kearney se navržené varianty strategického řešení představenstva DPO lišily ve dvou klíčových oblastech:
a) Byly založeny na holdingovém uspořádání DPO , kdy by výrobní aktivity DPO byly převedeny do 100 % dceřiné společnosti DPO, tj. DPO by zachoval přímý vliv na realizaci výrobních aktivit s tím, že je možné dále zvážit vstup strategického partnera do těchto aktivit.
b) Výrobní aktivity dislokované do dceřiné společnosti DPO byly zúženy na tzv. těžkou údržbu, opravy a modernizace dopravních prostředků a výrobu (montáž) nových dopravních prostředků (lehká údržba byla ponechána jako součásti provozu MHD).

 • Návrh restrukturalizace DPO ze dne 13.11. 2009 předložený představenstvem DPO byl opět komplexně projednán orgány SMO. Zastupitelstvo SMO na jeho jednání dne 16. 12. 2009 přijalo usnesení č. 2590/ZM0610/33 k usnesení Rady SMO č.9586/RM0610/115, kterým projednalo varianty restrukturalizace DPO dle předložené materiálu představenstva DPO a uložilo Radě SMO předložit nejpozději na zasedání Zastupitelstva SMO konaném v dubnu 2010 návrh variant restrukturalizace DPO spolu s ekonomickou analýzou jednotlivých variant holdingového uspořádání (usnesením Zastupitelstva č. 2786/ZM0610/35 ze dne 17.2. 2010 byl posléze daný termín posunut na jednání zastupitelstva konaném v červnu 2010).

Rada SMO v působnosti valné hromady DPO svým rozhodnutím č.9703/RM0610/116 uložila recipročně představenstvu DPO ekonomickou analýzu jednotlivých variant restrukturalizace DPO obsažených v materiálu Návrh restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava ze dne 13.11. 2009.

 • Představenstvo DPO na základě rozhodnutí Rady SMO ve funkci valné hromady DPO zadalo v lednu 2010 veřejnou zakázku „Poradenství při restrukturalizaci“, jejímž předmětem byla komplexní poradenská činnost při přípravě restrukturalizace a implementaci optimálního modelu restrukturalizace DPO, a to zejména poskytování ekonomického, finančního, organizačního a právního poradenství vycházející z Návrhu restrukturalizace DPO předloženého Zastupitelstvu statutárního města Ostravy na jeho jednání dne 16.12.2009 s cílem dokončení restrukturalizace ke dni 31.12.2010. Vítězem veřejné soutěže se stalo konsorcium společností A.T. Kearney, TRIFID CONSULT, NEXIA AP a advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. (konsorcium poradců), kdy smluvní vztah se společností A.T. Kearney jako vedoucím členem konsorcia byl uzavřen dne 26.2. 2010.
 • Konsorcium poradců spolu s představenstvem DPO a interním projektovým týmem DPO sestaveným pro restrukturalizaci DPO předložilo orgánům SMO materiál „Návrh optimálního budoucího uspořádání DPO: Projekt restrukturalizace Dopravního podniku Ostrava - finální zpráva z 1. etapy Projektu“ ze dne 30. dubna 2010 (dále jako „Projekt restrukturalizace“). Obsahem tohoto strategického materiálu bylo doporučení realizovat restrukturalizaci DPO tzv. variantou 1D spočívající ve vyčlenění činnosti těžké údržby, výroby tramvají a výroby trolejbusů realizací vkladu částí podniku do 100 % dceřiné společnosti DPO, která by byla založena v listopadu 2010 a vznikla ke dni 1.1. 2011. Hlavní důvody pro takto navrženou restrukturalizaci spočívaly v následujícím:

Navržená restrukturalizace DPO je nezbytným předpokladem zajištění právního souladu současného provozu MHD v rámci plnění závazku veřejné služby a komerčních výrobních a servisních činností, neboť nelze v rámci jednoho subjektu plně oddělit náklady, výnosy a financování těchto činností od zajištění provozu MHD.

Oddělení těžké údržby a výroby dopravních prostředků do dceřiné společnosti zabraňuje výrazným ztrátám DPO z uzavření (ukončení) výroby pro externí zákazníky a vytváří potenciál pro snižování potřeby kompenzace za plnění závazku veřejné služby (dotace) v následujících letech.

Neprovedení navrhované restrukturalizace by ve svém důsledku mohlo vést k významnému omezení výroby pouze pro interní potřeby DPO (ekonomický model uzavření výroby pro externí zákazníky mimo DPO absorbuje zrušení minimálně 81 pracovních míst v roce 2011), případně v krajní situaci k zániku výroby (kompletace) dopravních prostředků v DPO. Taková situace by vedla ke vzniku ztrát v objemu minimálně 40 mil. Kč ročně, které by znamenaly požadavek na navýšení dotace z rozpočtu SMO a které významným způsobem převyšují kalkulované transformační náklady.

Vyčlenění těžké údržby a výroby dopravních prostředků z DPO a.s. vkladem části podniku do dceřiné společnosti umožňuje pokračování veškerých kooperačních aktivit v oblasti vývoje nových dopravních prostředků a zachování potenciálu umístění těchto nových produktů na trh ve spolupráci s obchodními partnery.

Rozdělení do více společností nastaví konkurenční ekonomické prostředí a přinutí DPO a dceřinou společnost realizovat úspory v oblasti pracovních sil v nedostatečně vytížených procesech a povede k zvýšení produktivity práce ve výrobě a údržbě.

Vyčleněním komerční výrobní činnosti do dceřiné společnosti DPO se vytváří potenciál majetkového vstupu strategického partnera (doplní chybějí trhy, tržní pozice a chybějící vlastní produkty)

 • Jako nejvhodnější právní a věcný postup při realizaci Projektu restrukturalizace bylo představenstvem DPO navrženo založení dceřiné společnosti, splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem v listopadu 2010 a následný vznik dceřiné společnosti ke dni 1.1. 2011. Předmětem nepeněžitého vkladu byly jednotlivé dílčí části podniku stávajícího DPO odpovídající činnostem oprav, údržby a výroby tramvají a výroby trolejbusů. Tyto dílčí části podniku odpovídají samostatným střediskům v účetnictví a ekonomice DPO, jimž odpovídají jednoznačně přiřaditelná aktiva (majetek), cizí zdroje, zaměstnanci, smluvní vztahy, které zabezpečují, že dceřiná společnost bude mít ve svém vlastnictví veškerý majetek, který bude ke své činnosti potřebovat. Jen takový model se jeví jako podnikatelsky funkční v řadě klíčových oblastí, zejména údržbě a velkých opravách, v reprodukčních i inovačních investicích a v možnosti zajistit si cizí financování zakázek, provozu či investic. Klíčová aktiva vkládaná do dceřiné společnosti DPO jako součást částí podniku zahrnují výrobní haly a sklady, pozemky, na nichž se vkládané budovy nachází, výrobní zařízení a vybavení, zásoby, pohledávky a finanční majetek.
 • Čistá účetní hodnota vkládaných částí podniku odpovídala k datu zpracování Projektu restrukturalizace částce cca 350 mil. Kč a byla posléze oceněna posudkem znalce pro účely založení dceřiné společnosti na 500.984 tis. Kč . Základem pro výpočet tržní hodnoty vkládaných částí podniku byly očekávané budoucí peněžní toky a očekávaná ziskovost dceřiné společnosti DPO.
 • Projekt restrukturalizace ze dne 30. dubna 2010 obsahuje i podrobnou kalkulaci jednorázových transformačních nákladů a průběžného opakovaného navýšení provozních nákladů v důsledku založení dceřiné společnosti DPO. Jednorázové transformační náklady byly projektovým týmem odhadnuty ve variantě 1D na 20.327 tis. Kč a průběžné opakované navýšení provozních nákladů na 7.419 tis. Kč.

Jednorázové transformační náklady zahrnuji náklady na založení dceřiné společnosti, náklady na oddělení IT, nezbytné stavební a technické úpravy (např. výstavba zkušební trolejbusové trati v areálu Martinov, úpravy haly F pro montáž trolejbusů a tramvají apod.) provedené v roce 2010, náklady na ekonomické a právní poradenství související s realizací projektu, přičemž všechny náklady byly vynaloženy pro to, aby dceřiná společnost byla schopna samostatně vykonávat podnikatelskou činnost, pro jejíž výkon byla založena.

Objem jednorázových transformačních nákladů i očekávané navýšení provozních nákladů v důsledku vzniku dceřiné společnosti jsou výrazně nižší než by činily náklady vyvolané ukončením výkonu komerční činnosti oprav, údržby a výroby dopravních prostředků pro externí zákazníky, kdy jen nepokryté režijní náklady v důsledku chybějících výkonů (tržeb) pro externí zákazníky by představovaly každoroční nárůst potřeby kompenzace závazku veřejné služby (dotace) z rozpočtu SMO o cca 40 mil. Kč. Tyto náklady by byly neeliminovatelné, neboť jsou dány existencí areálu Martinov, který nezbytný pro zajištění potřeb DPO a jeho vysokými a nedostatečně využitými kapacitami.

 • O založení dceřiné společnosti DPO s obchodní firmou EKOVA ELECTRIC, a.s. rozhodovaly dozorčí rada DPO, Rada SMO a Zastupitelstvo SMO na podkladě materiálu představenstva DPO a konsorcia poradců „Založení dceřiné společnosti Dopravního podniku Ostrava, a.s. (DPO)“ ze dne 23.8. 2010.

a) Rada SMO projednala tento materiál dne 31.8. 2010 a přijala usnesení č. 134, usnesení 11742/RM 0610/140, v němž a doporučuje založení dceřiné společnosti DPO
b) Zastupitelstvo SMO projednala tento materiál na svém pracovním zasedání dne 9.9. 2010 a rozhodla na svém řádném zasedání dne 15.9. 2010 usnesením č. 3171/ZM 0610/41, materiál 12 o založení dceřiné společnosti DPO ve smyslu předloženého návrhu

 • Založení dceřiné společnosti DPO EKOVA ELECTRIC, a.s. proběhlo dne 11. 11. 2010 sepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu. Posléze byl podán návrh na zápis dceřiné společnosti do obchodního rejstříku a společnost EKOVA ELECTRIC, a.s. (dále jen „EKOVA“) vznikla ke dni 1.1. 2011. V současné době má za sebou první týdny své samostatné existence, v nichž standardně probíhá dolaďování oddělených procesů a vzájemných smluvních vztahů mateřské a dceřiné společnosti. V průběhu roku 2011 budou do EKOVY dodatečně vloženy formou navýšení základního kapitálu ještě další nemovitosti v hodnotě cca 25-30 mil. CZK potřebné k výkonu podnikatelské činnosti, které leží na pozemcích DPO, v průběhu přípravy projektu byly ještě ve vlastnictví SMO a nemohly tak být součástí vkladu částí podniku. Tím bude proces založení dceřiné společnosti DPO kapitálovým vkladem završen.
 • Představenstvo EKOVY zpracovalo ve spolupráci s konsorciem poradců Podnikatelskou strategii, která definuje 5 základních strategických cílů:

a) Stabilizace společnosti po oddělení od DPO a vytvoření předpokladů pro růst výkonů, zaměstnanosti a zisku
b) Udržení exkluzivity dodávek služeb a dopravních prostředků (produktů) pro DPO získáním příslušných veřejných zakázek na bázi ekonomické výhodnosti
c) Co nejrychlejší získání stabilních tramvajových a trolejbusových produktů, a to na bázi dlouhodobé spolupráce nebo produktů vlastních
d) Dlouhodobá a stabilní kooperace na výrobě Elektrobusu a úspěšné zavedení produktu Elektrobus do regionu Ostravy i na další tuzemský trh
e) Zvýšení ziskovosti oproti stávajícímu střednědobému plánu minimálně o 50%

 • Z obsahu předložené podnikatelské strategie vyplývá, že klíčovou slabou stránkou výrobních aktivit v DPO vždy bylo to, že v DPO probíhala pouze kompletace (montáž) finální produktů jiných výrobců. DPO a tedy EKOVA nemá vlastní finální produkty ani se nepodílí na výrobě klíčových komponent pro výrobu dopravních prostředků. V návaznosti na tuto skutečnost jsou doporučeny dvě klíčové strategie obě vedoucí ke stabilní dlouhodobé participaci na výrobě finální produktů:

100 % dceřiná společnost DPO s orientací na dlouhodobé smluvní vazby při výrobě finálních produktů

Vstup strategického kapitálového partnera do EKOVY, tj. vytvoření společného podniku s DPO, v němž by si SMO ponechalo prostřednictvím DPO kontrolní podíl minimálně 34 %, který by zabezpečoval takový vliv, aby bez souhlasu SMO reprezentovaného představenstvem DPO nemohlo dojít ke klíčovým strategickým změnám v EKOVĚ

 • Předložený strategický materiál byl postupně projednán v prvních dvou týdnech roku 2011 dozorčí radou DPO, dozorčí radou EKOVY, vedením SMO a v současné době se připravuje jeho projednání na pracovním jednání Zastupitelstva SMO dne 10. února 2011. V návaznosti na výsledek tohoto projednání bude Radou SMO a Zastupitelstvem SMO přijat další postup a formou usnesení bude dáno doporučení pro jednotlivé dílčí kroky v rámci realizace vybrané strategie představenstvu DPO a představenstvu EKOVY, které budou orgány SMO sledovat a kontrolovat.
 • Alternativa vstupu strategického partnera je v tuto chvíli zvažována na základě předložených informací a doporučení jako vhodný postup zejména s ohledem na získání nezbytných finální produktů, začlenění do silné skupiny s vlastními trhy a s vlastními obchodními aktivitami, které DPO ve výrobních činnostech dosud chyběly. Jako každý postup má svá zjevná pozitiva i rizika, která je důležitá dobře posoudit a na nastavit podmínky případného smluvního vztahu tak, aby přinášely finanční benefity pro DPO a tedy i SMO a vytvářely předpoklad pro stabilitu a rozvoj EKOVY.
 • Pakliže Zastupitelstvo SMO a Rada SMO dojdou k závěru, že projekt vstupu strategického partnera je optimální strategií EKOVY, o jejíž úspěšnou realizaci je nezbytné se profesionálně pokusit, a řada projektů v České republice ukázala, že strategické partnerství je skutečně nejvhodnějším postupem (např. vstup koncernu VW do Škody Mladá Boleslav), bude zahájen několika měsíční projekt, na jehož konci bude jednání s investorskými zájemci o konkrétních podmínkách kapitálového partnerství na bázi akcionářské dohody a podmínkách jejich akvizice. Pokud výsledkem jednání bude shoda na podmínkách strategického partnerství v otázkách finanční, tj. ceny majetkového podílu (je zcela racionální předpokládat, že prodejní cena řádově pokryje veškeré transformační náklady, které byly vynaloženy za účelem založení EKOVY) a v otázkách projektových týkajících se zabezpečení výrobního potenciálu EKOVY, které jsou pro DPO i město Ostrava velmi důležité, bude návrh takové dohody předložen orgánům SMO ke konečnému rozhodnutí a schválení transakce.
 • Jestliže byly vznášeny pochybnosti o provedených krocích vedoucích k vyčlenění komerčních výrobních aktivit z DPO do dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC, a.s., pak zde prezentované informace, způsob realizace celého projektu, který byl a je řízen představenstvem DPO za účasti renomovaných a zkušených poradců, a způsob zcela transparentního projednávání v orgánech SMO, dokládají vysokou míru profesionality a transparentnosti, s níž je postupováno. Je zjevné, že vyčlenění výrobních aktivit není prováděno proto, aby tyto aktivity byly vyvedeny mimo DPO a zprivatizovány, jak je tendenčně podsouváno, ale proto, aby výrobní aktivity vůbec mohly pokračovat a byly vytvořeny podmínky pro jejich stabilizaci a případný rozvoj. Naopak pokud by představenstvo DPO se souhlasem Rady SMO a Zastupitelstva nepřistoupilo k založení EKOVY dle předložených projektů, konalo by způsobem, který by v konečném důsledku zjevně poškodil DPO a tedy i město Ostrava a který by znamenal v dalších obdobích nárůst potřeby provozního financování DPO z rozpočtu SMO a ztrátu výhody vyrábět a modernizovat v Ostravě dopravní prostředky pro DPO v podnikatelském modelu, na němž může DPO a tedy i SMO podnikatelsky participovat. S ohledem na shora uvedené vedení SMO za veškerými provedenými kroky restrukturalizace DPO plně stojí.

Ing. Petr Kajnar, primátor