Dejme dětem rodinu

Kampaň odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit MMO
Kromě dětí, které vyrůstají ve vlastní biologické rodině, jsou také ty, které potřebují podporu nejen institucí a organizací jako jsou dětské domovy či nestátní neziskové organizace, ale také podporu dospělých, kteří jsou ochotni jim nabídnout rodinné zázemí.

Aktuálně:


Hledá se pěstoun, zn. Nutné

11. 2. 2014

V květnu roku 2011 byla na území statutárního města Ostravy zahájena kampaň „Dejme dětem rodinu". Jejím cílem je získat pro děti bez milující rodiny náhradní rodinnou péči, aby nemusely žít v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Kampaň informuje potenciální zájemce a hledá v jejich řadách pěstouny. Přestože Moravskoslezský kraj patří v žebříčku s více než 800 pěstouny na pomyslné první místo, stále v regionu chybí 300 pěstounů pro 600 dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů.

„Základní myšlenkou projektu bylo přispět ke změně současné situace dětí v dětských domovech a jiných ústavních zařízeních, podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách a zajistit jim co nejhezčí dětství. Ve stejném duchu chceme i nadále pokračovat, protože dětí, které nemají svou rodinu, je bohužel stále mnoho," řekl náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek.

Hledá se rodina do každého počasí!

Cílem kampaně „Dejme dětem rodinu"  je informovat odbornou a laickou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách. To nejdůležitější je zdůraznit prioritu náhradní rodinné péče před péči ústavní. Do kampaně je v rámci SMO zapojeno celkem 11 partnerů (Centrum psychologické pomoci – Rodinná poradna Ostrava, Centrum sociálních služeb, RKC Chaloupka, RC Kaštánek, Fond ohrožených dětí, Vzájemné soužití, Centrum pro rodinu a sociální péči, Slezská Diakonie, Markéta Sára Kaczorová, CNRP-Sdružení pěstounů v Ostravě, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy).

V průběhu roku 2013 bylo do pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno celkem 12 ostravských dětí. Tyto děti nemusely být umístěny v ústavním zařízení, ale ihned po narození nebo v krizové situaci své rodiny nalezly podporu a pomoc u pěstounů na přechodnou dobu. Orgány sociálně právní ochrany dětí v Ostravě mají s touto formu péče kladné zkušenosti. Dětem se v rodinách dostalo laskavé osobní péče s potřebnými podněty, která měla terapeutický účinek a děti v této péči „rozkvetly". Děti, které byly předány z pěstounské péče na přechodnou dobu do osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péče, netrpěly deprivačním syndromem a byly schopné lépe navázat citovou vazbu s novými rodiči. V průběhu roku 2013 občané Ostravy projevovali zájem o poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu a na oddělení MMO si podali 11 žádostí.

 

2010

2011

2012

2013

Žadatelé o NRP

 42

 42

 62

  70

Počet rodin

325

356

384

388

Počet dětí v NRP

428

489

507

528

Počet osvojených

dětí

 20

 25

 24

  18


Náhradní rodinná péče představuje způsob péče o děti, kdy je dítě vychováno „náhradními" rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

Má tři základní formy:

Osvojení – při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní dítě, které se jim nenarodilo a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči.

Pěstounská péče – při pěstounské péči manželé či jednotlivci rovněž přijímají dítě do své rodiny, ale zákonnými zástupci dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče, kteří se z různých důvodů nemohou o dítě starat. Pěstouni dostávají za péči odměnu podle počtu dětí od 8 000 do 24 000 Kč.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to v případě, že situace dítěte bude v časově dohledné době vyřešena (např. při nemoci biologického rodiče). Evidence pěstounů na přechodnou dobu a zařazování dětí jsou vedeny na Krajském úřadu MSK. Pěstouni na přechodnou dobu jsou pěstouni, kteří jsou nepřetržitě připraveni přijmout do své péče ohrožené dítě. U konkrétního dítěte může tato péče trvat nejdéle 12 měsíců. V současné době je touto péčí řešena situace zejména malých dětí, aby jejich nepříznivá životní situace nemusela být řešena umístěním do kojeneckých ústavů. Pěstouni dostávají odměnu ve výši 20 000 korun a náleží jim i v době, kdy o dítě nepečují, ale jsou připraveni další dítě do péče převzít.  Po dobu péče o přijaté dítě se odměna pěstouna na přechodnou dobu zvyšuje na částku 24 000 Kč.


Děti s pěstouny vyrazí do přírody

6. 5. 2013

Deset pěstounských rodin se zhruba dvaceti dětmi vyrazí o víkendu 10.5 – 12. 5. do horské chaty Švarná Hanka v Beskydech na pozvání oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy.
S ohledem na rozsáhlou novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která platí od 1. 1. 2013 a která přinesla mnoho změn zejména v oblasti pěstounské péče a probíhající kampani „Dejme dětem rodinu“ se přítomní v průběhu víkendu zaměří na vzdělávání v této oblasti a také vzájemnou výměnu zkušeností s péčí o přijaté děti.


Kampaň Dejme dětem rodinu i letos vrcholí konferencí

22.11.2012

Už několikátý rok běží v Ostravě kampaň na podporu náhradní rodinné péče Dejme dětem rodinu, která letos vrcholí v pořadí už druhou konferencí na stejné téma. Konferenci pořádalo ve čtvrtek 22. listopadu Centrum sociálních služeb Ostrava, město Ostrava, Centrum psychologické pomoci a Moravskoslezský kraj spolu s partnery kampaně. Za město Ostravu převzal nad akcí záštitu náměstek primátora Martin Štěpánek, který také konferenci zahájil.

Základním cílem kampaně je seznámit veřejnost s problematikou náhradní rodinné péče, hovořit o ní a nacházet jednotná řešení ze strany státu, krajských a městských orgánů, organizací a dalších subjektů, které se náhradní rodinnou péčí zabývají. To se daří, důkazem je kromě jiného přítomnost zástupce ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kraje, města, našich i zahraničních specialistů a konečně i pěstounů na této konferenci. „Jste o krok napřed před jinými kraji, velice si vážím konference i ostatní vaší práce v problematice pěstounské péče,“ řekl Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV. Ten informoval zejména o připravované novele zákona o sociálně právní ochraně dětí, která upřednostňuje rodinnou péči, a tedy i náhradní rodiče a pěstounské rodiny včetně péče na přechodnou dobu před ústavními zařízeními. „Máme skvělou odbornou péči, ta však musí jít za dítětem a dospělými do rodin, nikoliv naopak. V tom bude změna systému. Dítě potřebuje pečující ruce, a ty mu v ústavech dát nemůžeme,“ řekl mimo jiné.

Podle novely bude výběr pěstounů daleko přísnější, vybraným rodinám však bude poskytnuta mnohem větší podpora různého zaměření, než je tomu dnes. Pěstounská péče zejména na přechodnou dobu je totiž zejména psychicky náročnou záležitostí, kdy rodina vlastně neustále prochází adaptačním obdobím na nové děti, které se pak buď vracejí do svých rodin, pokud je to možné, nebo jsou předány dalším rodinám. Zájem o pěstounskou péči přes vysoké nároky na pěstouny narůstá. Zatímco loni bylo v ČR 8 800 pěstounů, letos to je již 9 100. Je to však stále málo vzhledem k faktu, že do ústavních zařízení přibývá každým rokem 2 000 malých dětí. A právě pro vývoj těchto nejmenších dětí je raný pobyt v pečující a milující rodině nejdůležitější a nelze jej ničím nahradit.


O kampani na Třebovickém koláči

Září 2012

V rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“  pracovnice odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení sociálně-právní ochrany dětí magistrátu ve dnech 15. a 16. září spolu s partnery kampaně informovaly veřejnost a osobně hovořili s občany  o náhradní rodinné péči (NRP) na podzimní slavnosti Třebovický koláč. Kromě propagace a osobních kontaktů s občany jsme měli možnost oslovit přítomnou veřejnost na podiu s moderátorem akce a poskytnout základní informace o formách NRP, o procesu zprostředkování a následných službách pro náhradní rodiče.


Letní tábor v Protivanově

Léto 2012

protivanovMagistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v rámci své činnosti dlouhodobě podporuje rodiny, které pečují o děti formou náhradní rodinné péče. V letošním roce 2012 mohl magistrát umožnit dětem z pěstounských rodin letní tábor pořádaný oddílem Zelený vítr z Ostravy v Protivanově, v krásné přírodě Moravského krasu, a to za zvýhodněnou cenu 1250 Kč za jedno dítě. Plná cena dvanáctidenního pobytu na letním táboře byla 4 195 Kč. Kontaktovali jsme pěstounské rodiny, o kterých víme, že mají nižší příjmy nebo mají v péči sourozence a nemohou si tedy dovolit dětem uhradit letní tábory v plné ceně. Na letní tábor odjelo celkem jedenáct dětí z pěstounských rodin, z toho čtyři sourozenecké dvojice.

Letní tábor v Protivanově organizovala dětská nezisková organizace sdružení Duha, a to oddíl Zelený vítr sídlící na ul. Maďarské v Ostravě-Porubě, který se již dvacet let věnuje pořádání nejrůznějších akcí pro děti a mládež. V letošním roce se oddíl zapojil do projektu INKLUZE, začlenění problémových dětí a mládeže, dětí z minoritních a sociálně slabších vrstev obyvatelstva do majoritní společnosti. Projekt byl součástí celkového projektu sdružení Duha podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem projektu byla mimo jiné snaha udržet návaznost zúčastněných dětí na organizaci, a to z důvodu větší míry seberealizace v každodenním životě a snadnější inkluzi do majoritní společnosti, zvládání životních překážek a především podpořit prevenci patologických jevů u zúčastněných dětí.

V rámci tohoto projektu byla přidělena oddílu Zelený vítr v Ostravě finanční dotace, která umožnila jedenácti dětem z pěstounských rodin odjet na letní tábor a užít si tak letní prázdniny v krásné přírodě se zajímavou celotáborovou hrou na motivy Indiana Jonese. Magistrát města Ostravy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, s oddílem Zelený Vítr v Ostravě dlouhodobě spolupracuje. Můžeme konstatovat, že nabídka volných míst na letní tábor pro naše pěstounské rodiny byla mnohem nižší než poptávka. V případě zvýšené nabídky počtu míst jsme si jisti, že bychom je našimi rodinami a jejich dětmi obsadili.

Velký dík tedy patří jak oddílu Zelený Vítr v Ostravě, který letní tábor uspořádal, tak také sdružení Duha, díky kterému mohlo jedenáct dětí z pěstounských rodin strávit krásných dvanáct dní v přírodě Moravského krasu. Nesmíme také opomenout práci sociálních pracovnic, které se kontaktovaly s rodinami a umožnily tak pobyt dětí na letním táboře. Na obsazení volných míst letního tábora se podílelo celkem šest pracovnic Magistrátu města Ostravy, oddělení sociálně – právní ochrany dětí. Jiřina Slívová, sociální pracovník MMO


 

Kampaň pokračuje také v roce 2012

Březen 2012

Po velmi dobrých zkušenostech a ohlasech loňského ročníku kampaně k náhradní rodinné péči „Dejme dětem rodinu“ na území Statutárního města Ostravy, kterou organizovalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit MMO bude kampaň pokračovat i v roce 2012.

Letošním cílem kampaně je opět informovat odbornou a laickou veřejnost o náhradní rodinné péči a jejich formách, o možnostech využití služeb, které v rámci dané problematiky poskytují státní instituce, nestátní neziskové organizace aj. Zdůrazněna bude priorita náhradní rodinné péče před péčí ústavní a případné získání zájemců o náhradní rodičovství z řad veřejnosti. V rámci kampaně budou partneři řešit odbornou problematiku náhradní rodinné péče.

Propagační akce

K dosažení tohoto cíle bude podobně jako v roce 2011 probíhat propagace náhradní rodinné péče zejména na různých akcích, jako je Čokoládová tretra (23. května), na přehlídce sociálních služeb „ Lidé lidem“ (21. června), na slavnosti Třebovický koláč (září 2012) a podobně. Ve spolupráci se Sdružením pěstounů v Ostravě a Domem knihy LIBREX bude uspořádána beseda s představitelkou ostravské kultury Dagmar Vyoralovou, která se v současné době věnuje výchově dětí, které s manželem přijali do pěstounské péče (duben 2012). Samozřejmostí bude opět spolupráce s tiskovou mluvčí magistrátu a médii. Na listopad je připravována 2. konference k náhradní rodinné péči „Dejme dětem rodinu“.

Spolupráce s institucemi

S institucemi a organizacemi na území města Ostravy, které budou ochotny spolupracovat na propagaci kampaně a vyvíjet aktivity a poskytovat služby pro pěstouny na území města podle záměrů novely zákona, která má nabýt účinnosti dne 1. 7. 2012, budou v průběhu roku 2012 uskutečněna společná setkání s institucemi a nestátními neziskovými organizacemi na území města, které budou společně s odborem školství, sportu a volnočasových aktivit budou spolupracovat a vyvíjet aktivity pro podporu a rozvoj náhradní rodinné péče na území města Ostravy.

Uskuteční se rovněž pracovní semináře, na kterých budou projednávána a sjednocována odborná stanoviska k problematice náhradní rodinné péče. Ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v Ostravě bude podán projekt propagace pěstounské péče v součinnosti s kampaní vedenou Moravskoslezským krajem z dotačního Programu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 – dotační titul RSS 4/12 Podpora služeb směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, včetně služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Zároveň bude město Ostrava spolupracovat na kampani „Dejme dětem rodinu“, která je realizována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, bude se spolupodílet na aktivitách Ministerstva práce a sociálních věcí, souvisejících se získáváním nových zájemců o pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu a pokračovat ve spolupráci s VŠ, VOŠ v předávání praktických zkušeností na úseku náhradní rodinné péče studentům, kteří se připravují pro povolání sociálních pracovníků či pracovníků v sociálních službách.

Přílohy:

-          Pozvánka na společné setkání institucí a organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče na území statutárního města Ostravy

-          Pozvánka na besedu s pěstounkou Dagmar Vyoralovou

 


Starší dokumenty:

Kampaň, která propaguje náhradní rodinnou péči, začíná symbolicky Dnem dětí Dejme dětem rodinu

Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, zahajuje od 1. června 2011 kampaň „Dejme dětem rodinu“. Jejím cílem je seznámit odbornou a laickou veřejnost s náhradní rodinnou péčí a jejími formami a zejména získat zájemce o náhradní rodičovství. Bude se jednat o dlouhodobé, cyklické působení na veřejnost, především na mladou generaci lidí, ale také dospívajících dětí (8. a 9. třídy ZŠ), nebo studentů, kteří budou ve své profesi následně působit na děti a dospívající mládež (pedagogické obory), případně poskytovat služby v sociální sféře na všech úrovních (obory se sociální tématikou).

Partnery kampaně jsou Krajský úřad MS kraje, Centrum psychologické pomoci, Fond ohrožených dětí, Centrum sociálních služeb.


Kde se s kampaní můžete setkat

Kampaň „Dejme dětem rodinu“, která symbolicky začíná Mezinárodním dnem dětí, bude propagována v médiích. Uskuteční se semináře pro laickou i odbornou veřejnost, přednášky na základních a odborných školách, které vyučují obory sociální práce, případně pedagogické obory.

Propagace náhradní rodinné péče bude zaměřena na takové akce na území města, u nichž je předpoklad, že se jich zúčastní děti, mládež a rodiny s dětmi. Jde o tyto akce:

- Čokoládová tretra dne 27. 5. 2011, Městský stadion Ostrava, kde budou zajištěny vstupy s moderátorem, celodenní prezentace všech partnerů kampaně v samostatném stánku a distribuce letáčků
- Lidé lidem dne 23. 6. 2011, Masarykovo náměstí, opět vstupy s moderátorem, celodenní prezentace všech partnerů kampaně v samostatném stánku a distribuce letáčků
- podzimní slavnost Třebovický koláč dne 17. - 18. 9. 2011, Ostrava-Třebovice, vstupy s moderátorem, celodenní prezentace všech partnerů kampaně v samostatném stánku a distribuce letáčků
- bude nabízena přednáška o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) a náhradní rodinné péči (NRP) pro výchovné poradce základních škol v Ostravě, spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, září 2011
- realizace odborných seminářů o NRP na gymnáziích, VOŠ a VŠ, září – prosinec 2011
- realizace seminářů o kontaktech dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči, září – listopad,
- seminář pro sociální pracovníky SPOD a seminář pro pěstounské rodiče, fond ohrožených dětí a partneři
- realizace Konference o náhradní rodinné a hostitelské péči dne 22. 11. 2011, která se uskuteční na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba pro odbornou veřejnost, studenty a pěstounské rodiče, setkáte se například s pěstouny na přechodnou dobu manželi Hláskovými a zaměstnankyní Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří budou hovořit na téma pěstounská péče na přechodnou dobu
- v rámci předvánočního období bude propagována náhradní rodinná péče v médiích.

Co je náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče představuje způsob péče o děti, kdy je dítě vychováno „náhradními“ rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Má tři základní formy:

Osvojení – při osvojení přijímají manželé či jednotlivci za vlastní dítě, které se jim nenarodilo a mají k němu stejná práva i povinnosti, jako by byli jeho rodiči.
Pěstounská péče – při pěstounské péči manželé či jednotlivci rovněž přijímají dítě do své rodiny, ale zákonnými zástupci dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče, kteří se z různých důvodů nemohou o dítě starat.
Pěstounská péče na přechodnou dobu – dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, a to v případě, že situace dítěte bude v časově dohledné době vyřešena (např. při zdravotní indispozici biologického rodiče). Záměrem opatření je, aby dítě nemuselo být umístěno v ústavní péči. Na území Moravskoslezského kraje v současnosti tato služba nefunguje, nebyli nalezeni vhodní pěstouni.

Existuje také tzv. hostitelská péče, která na rozdíl od zákonné úpravy osvojení a pěstounské péče není právně upravena. Jedná se o případy, kdy děti umístěné v ústavní výchově tráví víkendy, svátky, prázdniny apod. u jiných osob než jsou biologičtí rodiče.

Statistické údaje vztahující se k výkonu náhradní rodinné péče na území města Ostravy a přidružených obcí v roce 2010

Město Ostrava je zřizovatelem šesti zařízení pro výkon pěstounské péče (PP) pro větší skupinu dětí. Jedná se o rodinné domy, které jsou přizpůsobeny potřebám velké náhradní rodiny. Pět rodinných domů je majetkem SMO a jedno zařízení je provozováno v rodinném domě pěstounů. V roce 2010 bylo v těchto zařízeních pečováno o 30 dětí.

Počet dětí umístěných v roce 2010 na území SMO + PO

do péče budoucích:

osvojitelů

15

pěstounů

14

 O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud.

Výkon pěstounské péče na území SMO + přidružených obcí za rok 2010

 

Výkon pěstounské péče na území SMO + PO za rok 2010

 

počet dětí žijících v PP celkem

428

z toho počet dětí umístěných do PP v roce 2010

88

počet pěstounských rodin celkem

325

z toho počet nových pěstounských rodin

za rok 2010

79

Pěstounské rodiny ve vztahu k dítěti

celkem 325 rodin

péče  prarodičů

126

péče jiných příbuzných

59

cizí péče

140


Srovnávací statistické údaje

Náhradní rodinná péče

 

 

2007

2008

2009

2010

počet dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů v daném roce

13

10

16

15

počet dětí svěřených do péče budoucích pěstounů v daném roce

24

43

29

14

počet dětí osvojených v daném roce

10

16

13

20

počet dětí žijících v pěstounské péči

311

334

402

428

počet pěstounských rodin

225

243

302

325

počet žadatelů o osvojení v daném roce

69

88

83

82

počet žadatelů o pěstounskou péči v daném roce

35

32

25

36

Obecné údaje o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je specializovaná činnost, která spadá do oblasti výkonu státní správy (tzv. přenesené působnosti). Týká se rodin s nezletilými děti a nezletilých dětí, směřuje k ochraně práv a oprávněných zájmů dítěte. Působí v oblasti prevence se zaměřením na formování zdravého rodičovství, kvalitních mezilidských vztahů, ale také při obnovení již narušených funkcí rodiny.

počet případů, které byly evidovány orgány SPOD v daném roce

30 501

počet živých případů, kterým se věnovali sociální pracovníci v průběhu roku

(sociální pracovníci byli v kontaktu s rodinou či nezl. dítětem)

14 154

počet návštěv sociálních pracovníků v rodinách

22 070

počet dětí vyžadujících zvýšenou pozornost

2 046

počet dětí žijících v ústavní a ochranné výchově celkem

352

počet dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou v roce 2010

78

počet návštěv sociálních pracovníků v zařízeních ústavní péče

1 422

počet sociálních pracovníků zastupujících nezletilé děti u soudních jednání či jednání u jiných institucí

121

počet sociálních pracovníků, kteří mají svou činnost zaměřenou výhradně na náhradní rodinnou péči

8kontaktní místa kampaně

 

 


Kampaň Dejme dětem rodinu bude pokračovat i v roce 2012