Obecně závazná vyhláška č. 7/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška   č. 7/2021,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019,  obecně závazné vyhlášky č. 16/2019 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2021

 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 23. 6. 2021 usn. č. 1506/ZM1822/24 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 Článek 1

Změny

Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, obecně závazné vyhlášky č. 16/2019 a obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 se mění takto:

 

V článku 1 se text ve znění:

 

„Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace“

 

nahrazuje textem:

 

„Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava- Hrabůvka, příspěvková organizace“

 

Článek 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. v.r.

náměstkyně primátora