Obecně závazná vyhláška č. 7/2020

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 24.6.2020 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění
a doplňuje takto:

 

(1)   Čl. 2 odst. 3 se zrušuje.

 

(2)   Čl. 4 se zrušuje. Dosavadní články 5 až 12 se nově označují jako články 4 až 11.

 

(3)   V Čl. 4 odst. 7 nově zní:

     „Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“

 

(4)   V Čl. 7 se za odst. 11 doplňuje odst. 12, který zní:

 „Od poplatku je v období od 10.7.2020 do 31.12.2020 osvobozeno zvláštní užívání veřejného prostranství formou předzahrádek, v rámci kterých je provozována hostinská činnost.“

 

(5)    Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    

 se nahrazuje přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

 

    

          Čl. 2 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.7.2020.

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

Příloha č. 2