Obecně závazná vyhláška č. 6/2009

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 a obecně závazné vyhlášky č.7/2008

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 23.září 2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Změna

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 a obecně závazné vyhlášky č. 7/2008, se mění takto :

1) V příloze číslo 1 v bodu 2. městský obvod Slezská Ostrava se za text „pozemek p.č. 4879/1“ vkládá text

„pozemky p.č. 1094 a p.č. 5623/4, Všehrdův sad,
pozemek p.č. 1316, Golíkův sad

*k.ú. Muglinov
pozemek p.č. 401, za kulturním domem,
pozemky p.č. 394/4, p.č. 421/9 a p.č. 414/5, plocha u křížení ul. Hladnovské a ul. Betonářské“


2) V příloze číslo 1 v bodu 4. městský obvod Poruba se za text „čerpací stanicí OMV na ul. Opavskou (část pozemku p.č. 1503/1)“ vkládá text

„část pozemku p.č. 2358/1, zelená plocha u Pustkoveckého rybníka ohraničená ul. Pustkoveckou, hrází rybníka a ul. Karla Pokorného

část pozemku p.č. 1623/1, zelená plocha naproti komplexu Bohemia

*k.ú.Poruba (V.stavební obvod)

části pozemků p.č. 898/1 a p.č. 898/20, ohraničené ulicemi Polskou, Francouzskou a pěší zónou k ul. Ukrajinské a lesíkem za domy na ul. Kubánské

část pozemku p.č. 995/1 mezi ul. Opavskou a ul. Mongolskou mezi spojovacími chodníky umístěnými naproti domům č. or. 26 na ul. Mongolské a č.or. 1 na ul. Maďarské.“

3) V příloze číslo 1 bodu 9. městský obvod Mariánské Hory a Hulváky se text „místa nejsou vymezena“ nahrazuje textem

„*k.ú. Mariánské Hory

pozemek p.č. 1093, mezi ul. 1.máje, ul. Zelenou a ul. Výstavní

*k.ú. Zábřeh - Hulváky

pozemek p.č. 388/36, roh ul. Varšavské a ul. Žákovské.“


Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.listopadu 2009.

  

Ing.Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing.Dalibor Madej, v.r.
náměstek primátora