Obecně závazná vyhláška č. 5/2022

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 5/2022,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2020 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2021

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 20.04.2022 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84  odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1 Změny

 

Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 o místním poplatku z pobytu, ve znění obecně závazné vyhlášky

č. 6/2020 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 se mění a doplňuje takto:

 

(1)   V Čl. 8 se v nadpisu zrušují slova „a úlevy“.

 

(2)    Čl. 8 odst. 3 zní:

„ (3) Od poplatku je osvobozen cizinec požívající dočasné ochrany podle zákona č. 65/2022 Sb.,
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.“

 

 

          Čl. 2 Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora