Obecně závazná vyhláška č. 5/2008

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města se usneslo dne 30. 4. 2008 vydat podle § 10 písm. d) a v souladu s § 84 odst.(2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst. (2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

Článek 1
Předmět

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava (dále jen „město“), včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Článek 2
Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky platí vymezení základních pojmů obsažené ve zvláštních právních předpisech. 1)

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:
a) stavební odpad - odpad vzniklý při stavební činnosti a je takto označen v Katalogu odpadů 2); stavební odpad není komunálním odpadem,
b) objemný odpad - složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na zbytkový odpad. Objemným odpadem nejsou vybrané výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru 3) a pro které na území města existuje místo zpětného odběru ve sběrných dvorech,
c) zbytkový odpad - složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění ostatních složek komunálního odpadu uvedených v čl. 3 této vyhlášky,
d) objekt - nemovitost, v níž je alespoň jeden byt,
e) sběrná nádoba – logem oprávněné osoby či nálepkou identifikující oprávněnou osobu označená typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu, např. popelnice, kontejner, velkoobjemový kontejner, která je ve vlastnictví nebo i užívání oprávněné osoby,
f) dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový odpad - takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý zbytkový odpad vznikající při provozu domácnosti v objektu do sběrné nádoby. Doporučený dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden,
g) sběrný dvůr - místo určené městem a provozované oprávněnou osobou, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro skladování nebezpečného, využitelného a objemného odpadu, odpadu ze zeleně a výrobky na které se vztahuje povinnost zpětného odběru,
h) kompostování - úprava odpadu vhodného pro výrobu kompostu a jeho následné využití pro takovou výrobu,
i) odpad vhodný pro výrobu kompostu – především odpad z údržby zeleně od fyzických osob.

Článek 3
Třídění odpadu

Odpad se třídí na:
a) využitelný odpad (papír a papírové obaly, plast, sklo, nápojový karton, kovy ),
b) objemný odpad,
c) nebezpečný odpad,
d) zbytkový odpad,
e) popel z lokálního vytápění,
f) použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru,
g) stavební odpad,
h) odpad rostlinného původu.

Článek 4
Místa určená pro odkládání odpadu

(1) Místa určená pro odkládání odpadu uvedeného v čl. 3, písm. a), b), d), e), h) jsou:
a) sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními předpisy 4) ,
b) sběrné dvory,
c) jiná, městem určená místa.

(2) Místa pro odkládání nebezpečného odpadu jsou:
a) sběrné dvory,
b) mobilní a semimobilní sběrny odpadů,
c) lékárny – pro sběr nepoužitých léčiv,
d) specializované provozovny, pokud je v nich realizován sběr určených složek odpadu.

(3) Místa pro plnění povinnosti zpětného odběru vybraných výrobků jsou:
a) sběrné dvory
b) specializované provozovny, pokud je v nich realizován zpětný odběr vybraných výrobků.

(4) Sběrná nádoba na popel z lokálního vytápění je k nemovitosti přistavena na základě žádosti podané žadatelem na město po prokázání nezávadnosti používaného paliva. Sběrná nádoba je obsluhována v průběhu topné sezóny, tedy od 1.10. do 30.4. běžného kalendářního roku.

Článek 5
Stavební odpad

Stavební odpad lze odložit ve sběrném dvoře za podmínek stanovených provozním řádem daného sběrného dvoru.

Článek 6
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
(1) Obecně závazná vyhláška č. 9/2002, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ostravy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

(2) Obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 9/2002, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Ostravy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2008.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

 

Vojtěch Mynář, v.r.
náměstek primátora

 

__________________________________________________________________________
1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
3) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.,
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.