Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, obecně závazné vyhlášky č.7/2008 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2009

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 20. 3. 2013 vydat podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Změna

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 a obecně závazné vyhlášky č. 6/2009, se mění takto:
1) V příloze č. 1 v bodu 1. městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se za text „na ulici Hlubinské p. č. 3183 a p. č. 3104“ vkládá na nový řádek text
„travnaté plochy pod dálničním přivaděčem na ulici Hornopolní, pozemky p. č. 2078/4, p. č. 2078/1 a p. č. 2078/6“
2) V příloze č. 1 v bodu 2. městský obvod Slezská Ostrava se vyjímá text „pozemek p. č. 4879/1“
3) V příloze č. 1 v bodu 4. městský obvod Poruba se text „část území mezi ul. Martinovskou a bytovými domy č. p. 6124, č. p. 6125, č. p. 6126 na ul. Opavské (nejkratší spojnice k ul. Martinovské), čerpací stanicí OMV na ul. Opavskou (část pozemku 1503/1)“ nahrazuje textem
„část pozemku p. č. 1503/1 mezi ul. Martinovskou, Opavskou, stromořadím a asfaltovým chodníkem umístěným před bytovým domem č. p. 6126/16b na ul. Opavské směrem k ul. Martinovské“.

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. 4. 2013.

 

Ing. Petr Kajnar v. r.
primátor

Ing. Dalibor Madej v. r.
náměstek primátora