Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009,              o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,

 

ve znění obecně závazné vyhlášky č. 03/2011, obecně závazné vyhlášky č. 07/2011,
obecně závazné vyhlášky č. 02/2013, obecně závazné vyhlášky č. 04/2014, obecně závazné vyhlášky č. 02/2015, obecně závazné vyhlášky č. 12/2015, obecně závazné vyhlášky č. 09/2016, obecně závazné vyhlášky č. 04/2017, obecně závazné vyhlášky č. 18/2017, obecně závazné vyhlášky č. 04/2019 a obecně závazné vyhlášky č. 10/2019.

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 03.03.2021 usnesením
č. 1284/ZM1822/21 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 03/2011,
obecně závazné vyhlášky č. 07/2011, obecně závazné vyhlášky č. 02/2013, obecně závazné vyhlášky č. 04/2014, obecně závazné vyhlášky č. 02/2015, obecně závazné vyhlášky č. 12/2015, obecně závazné vyhlášky č. 09/2016, obecně závazné vyhlášky č. 04/2017, obecně závazné vyhlášky č. 18/2017, obecně závazné vyhlášky č. 04/2019 a obecně závazné vyhlášky
č. 10/2019, se v příloze č. 1 mění tak, že se nahrazují oblasti se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v městském obvodě Slezská Ostrava,
a to v rozsahu uvedeném v příloze této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

 

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

…………………………….

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

……………………………..

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

Příloha č. 1

 

Doložka účinnosti:  nabylo účinnosti dne 18.3.2021