Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města se usneslo dne 25.03.2009 vydat podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen: „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Předmětem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Ostravy vymezit veřejná prostranství1), na kterých je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti a dobrých mravů, zejména mravní výchovy dětí a mládeže.

Čl. 2
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů2) na veřejných prostranstvích v oblastech vymezených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

2. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 1 se nevztahuje na 31.12. a 1.1. každého roku.

3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství vymezená v příloze č. 1, a to v době, ve které na konkrétním veřejném prostranství probíhá příležitostný prodej alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, příležitostných trzích a jim podobných akcích.

Čl. 3
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) § 2 písm. g) zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2009.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., v.r.
náměstek primátora

 

Příloha č. 1 (formát PDF - 23,6 MB)