Obecně závazná vyhláška č. 18/2017

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 18/2017,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků

 

Zastupitelstvo města Ostravy se na svém zasedání dne 18.10.2017 usnesením č. 1889/ZM1418/29 usneslo vydat na základě ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, se mění takto:

 

 

(1) Oblasti se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství vymezené v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků, v městském obvodu Nová Ves a městském obvodu Ostrava-Jih, se rozšiřují v rozsahu uvedeném pro každý z těchto městských obvodů v příloze této obecně závazné vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

 

(2) V Čl. 2 se doplňuje odst. 5:

 

„5. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na prostory restauračních zahrádek, které jsou součástí restauračních zařízení, v souladu s provozní dobou restauračních zahrádek.“

 

(3) V Čl. 3 se dosavadní text nahrazuje tímto textem:

 

„Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.“

 

(4) Poznámka pod čarou č. 2) zní:

 

„2) § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek“

  

 

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

Mgr. Michal Mariánek v.r.

náměstek primátora

 

Příloha č. 1