Obecně závazná vyhláška č. 15/2021

Tisk

Obecně závazná vyhláška č. 15/2021, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 08.12.2021 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 

(1)      Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

 

(2)      Správu poplatku vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen "správce poplatku") a je prováděna na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisu (dále jen "daňový řád"), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisu, stanoveno jinak.

 

 

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

 

(1)      Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

(2)      Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 (dále jen "poplatník").

 

 

Čl. 3 Veřejná prostranství

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za zvláštní užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. Mapa veřejného prostranství každého městského obvodu statutárního města Ostravy, jehož užívání podléhá poplatku, je v tištěné podobě k dispozici na příslušném úřadě městského obvodu.

 

 

Čl. 4 Ohlašovací povinnost

 

(1)      Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 pracovních dní před zahájením takovéhoto užívání veřejného prostranství. V případě zvláštního užívání veřejného prostranství z důvodu havárií je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději
v den zahájení takovéhoto užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 

(2)      V ohlášení poplatník uvede

a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 

b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

 

c)    další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru zvláštního užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

 

(3)      Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

 

(4)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

(5)      Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu dle Čl. 7 je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nárok vznikl.

 

(6)      V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

(7)      Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

 

 

Čl. 5 Sazba poplatku

 

(1)      Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Sazba poplatku je rozlišena podle následujících druhů:

a)    za provádění výkopových prací,

 

b)    za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb,

 

c)    za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,

 

d)    za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,

 

e)    za umístění stavebního zařízení (včetně stavebních mechanizmů),

 

f)     za umístění reklamního zařízení,

 

g)    za umístění zařízení cirkusu,

 

h)    za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

 

i)     za umístění skládek,

 

j)     za vyhrazení trvalého parkovacího místa,

 

k)    za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,

 

l)     za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,

 

m)  za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

(2)      Sazby poplatku pro jednotlivé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství dle odst. 1 písm. a) až m) a pro jednotlivé městské obvody statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 2 této vyhlášky.

 

(3)      Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci ohlášení podle Čl. 4 odst. 2.

 

 

Čl. 6 Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný bez výzvy a vyměření podle částky (sazba x m2 x počet dnů):

a)    pokud částka za zvláštní užívání veřejného prostranství nepřesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději v den, kdy bylo s takovýmto užíváním veřejného prostranství započato,

 

b)    pokud částka za zvláštní užívání veřejného prostranství přesáhne 50 000,- Kč, je poplatek splatný nejpozději 10. den, kdy takovéto užívání veřejného prostranství skončilo,

 

c)    u havárií je poplatek splatný v den ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství,

 

d)    poplatek stanovený týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou je splatný ve splátkách, vždy nejpozději první pracovní den v příslušném týdnu, měsíci nebo roce. Splátky musí být rovnoměrné, odpovídající počtu týdnů, měsíců nebo let uvedených v ohlášení,

 

e)    poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.

 

 

Čl. 7 Osvobození a úlevy

 

(1)      Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P.

 

(2)      Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

(3)      Od poplatku je osvobozeno statutární město Ostrava (včetně případu, kdy za toto město jedná jeho městský obvod), příspěvkové organizace zřízené rozhodnutím příslušného orgánu statutárního města Ostravy nebo městského obvodu tohoto města, jakož i veškeré osoby užívající veřejné prostranství při odstraňování závad na inženýrských sítích ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

 

(4)      Úleva 50 % ze sazby poplatku stanoveného podle Čl. 5 odst. 1 písm. j) se poskytuje v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz mimo území ohraničené ulicemi: 28. října - Poděbradova - Gorkého - Nádražní - Zborovská - Sokolská třída - Preslova - Sadová - Horova - řeka Ostravice - areál Černé louky - Žofínská - Smetanovo náměstí, včetně prostranství těchto ulic, zmíněného areálu a uvedeného náměstí.

 

(5)      Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa je osvobozen poplatník, který na vlastní náklady vy buduje trvalé parkovací místo na území městského obvodu Ostrava - Jih nebo na území městského obvodu Nová Ves nebo na území městského obvodu Polanka nad Odrou nebo na území městského obvodu Svinov nebo na území městského obvodu Vítkovice nebo na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a jemuž zároveň svědčí pro tento účel užívání právo nájmu k pozemku, popř. k části pozemku, na němž se předmětné parkovací místo nachází. Od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa je na území celého města osvobozena Česká republika v případech týkajících se Policie ČR.

 

(6)      Od poplatku se osvobozuje umístění reklamních zařízení

a)    kandidujícími subjekty v souvislosti s výkonem jejich volebního práva v době od vyhlášení voleb do 3 dnů po uveřejnění výsledku voleb Státní volební komisí a

 

b)    v souvislosti s výkonem hlasovacího práva podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, v době od rozhodnutí zastupitelstva města nebo zastupitelstva městského obvodu o konání místního referenda nebo od rozhodnutí týchž orgánu o jeho vyhlášení nebo od vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu do
3 dnů po vyhlášení výsledku hlasování v místním referendu na úřední desce magistrátu nebo úřadu příslušného městského obvodu a

 

c)    v souvislosti s výkonem hlasovacího práva podle zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, v době od rozhodnutí zastupitelstva kraje o konání krajského referenda nebo od rozhodnutí téhož orgánu o jeho vyhlášení nebo od vyhlášení krajského referenda na základě rozhodnutí soudu do 3 dnů po vyhlášení výsledku hlasování v krajském referendu na úřední desce krajského úřadu a

 

d)    v souvislosti s výkonem hlasovacího práva v celostátním referendu v době od vyhlášení celostátního referenda do 3 dnů po vyhlášení výsledku celostátního referenda.

 

(7)      Poplatek se nevybírá v případech, kdy veřejné prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník.

 

(8)      Od poplatku je osvobozen Moravskoslezský kraj jako investor staveb školských zařízení v městském obvodu Poruba.

 

(9)      Od poplatku je osvobozena osoba užívající veřejné prostranství pro umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb - předzahrádky se zabudovaným technickým zařízením - v obdobích od 1.1. do 30.4. a od 1.11. do 31.12. kalendářního roku v městském obvodu Ostrava-Jih nebo v městském obvodu Poruba nebo v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 

(10)  Úleva 50 % ze sazby poplatku stanoveného podle Čl. 5 odst. 1 písm. f) se poskytuje v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za užívání veřejného prostranství do velikosti 1 m2 (včetně) pro umístění přenosného reklamního zařízení.

 

(11)  Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které užívají veřejné prostranství za účelem realizace projektu financovaných z dotačních programů statutárního města Ostravy, a to projektů realizovaných ve veřejném zájmu za účelem zkvalitnění a postupné revitalizace (oživení) nefunkčních veřejných prostor, zlepšení kvality veřejného života ve městě, zlepšení životního prostředí.

 

 

Čl. 8 Navýšení poplatku

 

(1)      Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 

(2)      Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatku muže správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

 

 

Čl. 9 Přechodná ustanovení

 

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 10 Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se zrušuje:

-    obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 11. 12. 2019,

-    obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 24. 6. 2020,

-    obecně závazná vyhláška č. 9/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 23. 6. 2021.

 

 

Čl. 11 Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.

 

 

  

Ing. Tomáš Macura, MBA v.r.

primátor

 

 

 

Mgr. Radim Babinec v.r.

náměstek primátora

 

Příloha č. 1 - mapa

 

Příloha č. 2