Sazebník úhrad za poskytování informací - pro účetní období roku 2021

Sazebník úhrad za poskytování informací
kopie listiny černobílý černobílý barevný barevný
1 strana A4 jednostranný tisk - 1 Kč oboustranný tisk - 2 Kč jednostranný tisk - 4 Kč oboustranný tisk 7 Kč
1 strana A3 jednostranný tisk - 2 Kč oboustranný tisk - 3 Kč jednostranný tisk - 8 Kč oboustranný tisk - 14 Kč
Skenování dokumentu 1 strana A4 - 1 Kč
1 strana A3 - 2 Kč
technické nosiče dat: CD disk 5 Kč
poštovné Dle sazebníku poštovních služeb
osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 277 Kč za každou započatou hodinu
výše licenční odměny za oprávnění užít informaci není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše   podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

Tento sazebník byl schválen radou města dne 15.12.2020 usnesením číslo 05534/RM1822/81.