Oddělení sportu

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Dotace v oblasti tělovýchovy a vrcholového sportu

Tělovýchova a sport

Vrcholový sport

Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce

Vyhlášení ankety Sportovec roku za kalendářní rok 2021

Nominační formulář ankety Sportovec roku za kalendářní rok 2021 (termín pro příjem nominací do 28. 2. 2022)

Pravidla ankety

 

Oddělení sportu v návaznosti na platnou legislativu:

 •  vytváří podmínky a koncepce v oblasti tělovýchovy  a sportu
 • řídí interinstitucionální a interdisciplinární spolupráci na přípravě strategického plánu pro sport města Ostravy a jeho konečné zpracování v návaznosti na komplexní plán strategického rozvoje města Ostravy v oblastech:
  • Infrastruktura a majetek
  • Děti a mládež
  • Sport pro všechny
  • Vrcholový sport
  • Ekonomika, marketing, komunikace a PR
  • Územní aspekty
  • Eventy
  • Místní, regionální a mezinárodní kooperace
 • vypisuje dotační řízení, metodicky řídí a zpracovává žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na  činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu a předkládá je voleným orgánům města Ostravy
 • zpracovává a podílí se na řízení investičních projektů týkajících se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť  ve statutárním městě Ostravě, a to jak vlastní, tak předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Ostravy
 • zabezpečuje kontakt se sportovními, tělovýchovnými a zájmovými organizace, které působí na území statutárního města Ostravy
 • sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrech mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy v oblasti sportu
 •  monitoruje Evropské projekty v oblasti sportu a zabezpečuje spolupráci na nich
 • je nositelem přípravy projektu Národního olympijského centra a Střediska vrcholového sportu
 •  spolupracuje na přípravě významných mezinárodních sportovních akcí, koordinuje součinnost společností města Ostravy na jejich pořádání

Naše projekty 


Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025