Oddělení sportu

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Dotace v oblasti tělovýchovy a vrcholového sportu

Tělovýchova a sport

Vrcholový sport

Anketa o nejlepší sportovce za rok 2018

Výzva

Formulář

Oddělení sportu v návaznosti na platnou legislativu:

 •  vytváří podmínky a koncepce v oblasti tělovýchovy  a sportu
 • řídí interinstitucionální a interdisciplinární spolupráci na přípravě strategického plánu pro sport města Ostravy a jeho konečné zpracování v návaznosti na komplexní plán strategického rozvoje města Ostravy v oblastech:
  • Infrastruktura a majetek
  • Děti a mládež
  • Sport pro všechny
  • Vrcholový sport
  • Ekonomika, marketing, komunikace a PR
  • Územní aspekty
  • Eventy
  • Místní, regionální a mezinárodní kooperace
 • vypisuje dotační řízení, metodicky řídí a zpracovává žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na  činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu a předkládá je voleným orgánům města Ostravy
 • zpracovává a podílí se na řízení investičních projektů týkajících se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť  ve statutárním městě Ostravě, a to jak vlastní, tak předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Ostravy
 • zabezpečuje kontakt se sportovními, tělovýchovnými a zájmovými organizace, které působí na území statutárního města Ostravy
 • sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrech mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy v oblasti sportu
 •  monitoruje Evropské projekty v oblasti sportu a zabezpečuje spolupráci na nich
 • je nositelem přípravy projektu Národního olympijského centra a Střediska vrcholového sportu
 •  spolupracuje na přípravě významných mezinárodních sportovních akcí, koordinuje součinnost společností města Ostravy na jejich pořádání

Naše projekty 


Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025


 

 

Kontakty

Ing. Jan Broda
vedoucí oddělení sportu
Ing. Jan Broda
vedoucí oddělení sportu