Vydání koordinovaného závazného stanoviska

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání koordinovaného závazného stanoviska

 2. Základní informace k životní situaci

  Koordinované závazné stanovisko se vydává pro územní a stavební řízení podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn. 

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Fyzická osoba starší 18 let, fyzická osoba podnikatel, právnická osoba
  • Zmocněný zástupce (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen)


  Kdo může převzít koordinované stanovisko:

  Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručovatelé jsou oprávněni zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou za něj oprávněny písemnost převzít. Tyto osoby jsou povinny na výzvu doručovatele předložit průkaz totožnosti. Písemnost jejíž převzetí má být potvrzeno příjemcem, lze doručit fyzické osobě, která je za adresáta oprávněna písemnost převzít.
  Fyzické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování.
  Právnické osobě se písemnost doručuje na adresu pro doručování, na adresu jejího sídla nebo sídla její organizační složky, jíž se řízení týká.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí. 

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním vyplněné žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska na Magistrátu města Ostravy. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska lze podat:

  • na podatelně Magistrátu města Ostravy

   

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Vyplněná žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska
  • Plnou moc
  • Výpis z katastru nemovitostí (kopie)
  • Katastrální mapu se zákresem umístění stavby (kopie)
  • Dokumentaci zpracovanou v rozsahu pro daný účel dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o KS

  Před vyplněním formuláře nutno stáhnout soubor do PC.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku. 

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  29.05.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno