Vydání územního rozhodnutí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání územního rozhodnutí

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  1.  rozhodnutí o umístění stavby
  2.  rozhodnutí o změně využití území
  3.  rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  4.  rozhodnutí o ochranném pásmu
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Náležitosti žádosti o jednotlivé druhy územních rozhodnutí upravuje ust. § 3 až § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v bodě č. 6. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O územní rozhodnutí v rámci města Ostravy lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správního, s výjimkou některých staveb, změn využití území do 1 ha a dělení a scelování pozemků, u nichž byla pravomoc svěřena úřadům městských odvodů dle článku 22 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších změn. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  S konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu odboru stavebně správního.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatek za vydání územního rozhodnutí je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.  

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 87 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, činí lhůta pro vydání rozhodnutí až 90 dnů od zahájení řízení. 

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci územního řízení jsou určeni v  § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  .

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou související předpisy
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti územnímu rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se podává k Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, přičemž odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

  Odvolání musí obsahovat údaje o tom, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.

  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného územního rozhodnutí. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu.
  • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Přestupky proti stavebnímu zákonu jsou upraveny v § 178 a násl. stavebního zákona

   

   

 18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Dotazy týkající se této problematiky jsou součástí dotazů úseku územního rozhodování zde.

   

 19. Další související informace

  Průběžné informace v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu jsou k dispozici zde

   

 20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 21. Související životní situace a návody, jak je řešit
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

  18.04.2011

 25. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace