Vydání územního rozhodnutí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání územního rozhodnutí

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  1.  rozhodnutí o umístění stavby
  2.  rozhodnutí o změně využití území
  3.  rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  4.  rozhodnutí o ochranném pásmu
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Náležitosti žádosti o jednotlivé druhy územních rozhodnutí upravuje ust. § 3 až § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh uvedených v bodě č. 6. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O územní rozhodnutí v rámci města Ostravy lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správního, s výjimkou některých staveb, změn využití území do 1 ha a dělení a scelování pozemků, u nichž byla pravomoc svěřena úřadům městských odvodů dle článku 22 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších změn. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  S konkrétními pracovníky uvedenými v kontaktním seznamu odboru stavebně správního.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatek za vydání územního rozhodnutí je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.  

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 87 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, činí lhůta pro vydání rozhodnutí až 90 dnů od zahájení řízení. 

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci územního řízení jsou určeni v  § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
   

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  .

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti územnímu rozhodnutí může podat účastník řízení odvolání v 15-ti denní lhůtě ode dne doručení. Odvolání se podává k Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, přičemž odvolacím správním orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.

  Odvolání musí obsahovat údaje o tom, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Postup se řídí § 81 až § 93 správního řádu.

  V rámci mimořádných opravných prostředků lze:

  • podat podnět na přezkoumání pravomocného územního rozhodnutí. Podnět k němu podává účastník řízení nebo ten, kdo se domnívá, že rozhodnutí vydané správním orgánem je v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Postup se řídí § 94 až § 99 správního řádu.
  • obnovit řízení, v němž bylo pravomocně rozhodnuto. Řízení o obnově se vede buď k žádosti účastníka řízení nebo z úřední moci, jestliže nastaly důvody vyjmenované v § 100 odst. 1 správního řádu. V řízení postupuje správní orgán podle ustanovení § 100 a 102 správního řádu. V první fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda obnovu řízení povolí, resp. nařídí. Je-li obnova povolena (nařízena), je vedeno nové řízení. Novým rozhodnutím se původní rozhodnutí ruší.

   

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Přestupky proti stavebnímu zákonu jsou upraveny v § 178 a násl. stavebního zákona

   

   

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno