Projekty financované z externích zdrojů

Projekty z externích zdrojů

Logo

 

Název projektu: Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících na území statutárního města Ostravy

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00058

Doba trvání projektu: 1. 2. 2014 – 30. 6. 2015

Rozpočet projektu: 1 545 908,18 Kč  - financováno ESF prostřednictvím OP LZZ (85%) a státního rozpočtu ČR (15%)

Popis projektu:

V roce 2013 došlo k novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění, a na území Statutární města Ostrava (dále SMO) ke schválení obecně závazné vyhlášky č. 13/2013 Statut města Ostravy. V této souvislosti došlo ke změně místní působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD) působících na území města.

Pro vytvoření jednotných podmínek kvalitního a systematického výkonu SPOD na území statutárního města Ostravy bylo z prostředků projektu pro sociální pracovníky orgánů SPOD a kurátory pro mládež ze všech městských obvodů města Ostravy zajištěno

 • akreditované vzdělávání
 • skupinové supervize
 • tematické workshopy.

Dodavatelé projektových aktivit byli vybráni prostřednictvím veřejné zakázky. Výsledky realizace jednotlivých aktivit ZDE.

Vzdělávání bylo určeno jak pro stávající zaměstnance orgánů SPOD, tak také pro nově přijaté pracovníky v rámci realizace vlastních projektů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (informace ZDE) a městského obvodu Ostrava-Jih (informace ZDE).

Cílem realizace projektu bylo:

 • prohloubení profesních znalostí a zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců orgánů SPOD SMO
 • výměna zkušeností a dobrá praxe při výkonu SPOD
 • tvorba standardů kvality SPOD při poskytování SPOD SMO
 • nastavení systému spolupráce, posílení vazeb a komunikace mezi orgány SPOD a dalšími subjekty (např. s výchovnými poradci ZŠ a SŠ, poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR, Probační a mediační službou ČR, se soudy)
 • propojení výkonu agendy SPOD s ohledem na individuální potřeby jednotlivých orgánů SPOD na území SMO.

Výstupy projektu:

 • zapojení 115 zaměstnanců orgánů SPOD působících na území města Ostravy do aktivit projektu
 • 320 úspěšných absolventů akreditovaných kurzů (jednodenní a dvoudenní školení, odborné výcviky, zkušenostní kurzy)
 • písemně zpracované standardy kvality SPOD při poskytování SPOD SMO - Standardy určené ke zveřejnění ZDE