Navigace

Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

 2. Základní informace k životní situaci

  Stavební povolení vodoprávního úřadu dle §15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí k provedení vodních děl.

  Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, k ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb. a to zejména:

  • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
  • stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
  • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
  • stavby na ochranu před povodněmi,
  • stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňovaacute;ní pozemků,
  • stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
  • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
  • stavby odkališť,
  • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
  • studny,
  • stavby k hrazení bystřin a strží (pokud zákon 289/1995 Sb., nestanoví jinak),
  • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle §8 vodního zákona.

  Za vodní díla se nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (§29 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů), které hodlají zřídit popř. změnit stavbu vodního díla.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o stavební povolení u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

  Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Ing. Ivana Bartošová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442223 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Petra Burešová
  specialista vodního hospodářství
  +420599443048 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  +420599442313 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442315 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442314 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Kryštof Menšík
  specialista vodního hospodářství
  +420599442505 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Zuzana Miklasová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442094 325A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jan Navrátil
  specialista vodního hospodářství
  +420599442200 326A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Barbora Niedobová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442385 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Jakub Pastrňák
  specialista vodního hospodářství
  +420599442450 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jitka Poláchová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442506 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Renáta Rykalová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442374 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Luděk Strejček
  specialista vodního hospodářství
  +420599443296 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Klára Strmeňová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442310 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Barbora Chmelová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442311 324A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
  vedoucí oddělení vodního hospodářství
  +420599442384 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o stavební povolení sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 8 vyhlášky 183/2018 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Rozhodnutí o stavebním povolení pro vodní díla jsou zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  Uvedeny jsou vybrané části zákona (POLOŽKA 17 - vydání stavebního povolení):

  1.

  ke stavbě studny, čistírny odpadních vod pro stavbu k bydlení, pro individuální rekreaci   nebo účelovou zemědělskou stavbu, pro stavbu garáže nejvýše se 3 stáními, pro   stavbu řadových garáží (čistírnami odpadních vod jsou např.   biologická ČOV, lapač tuků, odlučovač ropných látek).

  300,- Kč

  2.

  změna dokončené stavby uvedené v bodě 1

  150,- Kč 

  3.

  k dočasným stavbám zařízení staveniště (jedná-li se o vodní dílo tj. ČOV, kanalizační   stoky, vodovodní řady, retenční nádrže atd.)

  300,- Kč

  4.

  ke stavbě neuvedené v bodě 1 a 2 (např. vodovodní řady, kanalizační stoky, ČOV, úpravy vodních toků,   studna atd.)

  3 000,- Kč

   

  5.

  změna dokončené stavby uvedené v bodě 4

  1500,- Kč

  6.

  vydání rozhodnutí o   změně    stavby před dokončením (včetně změny podmínek   stavebního povolení §118 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a   stavebním řádu, v platném znění) nebo o prodloužení platnosti  stavebního povolení (§115, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb. o územním   plánování a stavebním řádu, v platném znění)

  1 000,- Kč

   

   

   

  Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 – 5.


  Poplatek lze uhradit bezhotovostně. Číslo účtu a variabilní symbol bude uveden ve výzvě k zaplacení správního poplatku. 

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovením §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla jsou stanoveni v § 109 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a v § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o povolení stavby vodního díla lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  • provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
  • provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
  • provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)

  Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  • provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
  • provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
  • provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno