Navigace

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení k užívání vodních děl

 2. Základní informace k životní situaci

  Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě její část schopnou užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna, pokud tyto stavby byly pravomocně povoleny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, ve kterém je-li to zapotřebí, se stanoví podmínky pro užívání stavby.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Návrh na kolaudaci stavby může podat stavebník. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou smlouvu se stavebníkem o užívání stavby. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Před podáním návrhu je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 7c vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady podle vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  Podáním žádosti o povolení k užívání vodního díla u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

  Žádost o povolení k užívání vodního díla se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů včetně dalších dokladů podle vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Ing. Irina Igorevna Drchalová
  specialista vodního hospodářství
  599442450 324A / Nová Radnice
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  599442313 326 / Nová Radnice
  Ing. Simona Hudečková
  specialista vodního hospodářství
  599442330 322A / Nová Radnice
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  599442315 326 / Nová Radnice
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  599442314 322A / Nová Radnice
  Ing. Jan Navrátil
  specialista vodního hospodářství
  599442200 316 / Nová Radnice
  Ing. Jana Neplechová, Ph.D.
  specialista vodního hospodářství
  599442505 315 / Nová Radnice
  Ing. Jitka Poláchová
  specialista vodního hospodářství
  599442506 315 / Nová Radnice
  Ing. Lenka Polesová
  specialista vodního hospodářství
  599442385 316 / Nová Radnice
  Ing. Andrea Richterová
  specialista vodního hospodářství
  599442223 315 / Nová Radnice
  Ing. Renáta Rykalová
  specialista vodního hospodářství
  599442374 313 / Nová Radnice
  Ing. Barbora Strnadlová, Ph.D.
  specialista vodního hospodářství
  599442311 316 / Nová Radnice
  Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
  vedoucí oddělení vodního hospodářství
  599442384 326 / Nová Radnice
  Mgr. Renata Vojkovská
  specialista vodního hospodářství
  599442094 325A / Nová Radnice
  Ing. Barbora Znášiková
  specialista vodního hospodářství
  599443048 326A / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o povolení k užívání stavby vodního díla sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu spolu s doklady uvedenými v §7c vyhlášky č. 432/2001 Sb. a doklady podle §30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Rozhodnutí o povolení k užívání vodního díla není zpoplatněno.

  Místní šetření při kolaudaci stavby není zpoplatněno v případě, že je prováděno ve lhůtě stanovené pro dokončení stavby ve stavebním povolení.

  V případě, že je místní šetření prováděno po lhůtě stanovené k dokončení stavby ve stavebním povolení, je zpoplatněno podle položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

  Uvedeny jsou vybrané části zákona (POLOŽKA 20):

  Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

     500,-

  Místní šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech

     1000,-

  Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

     2000,-

  Poplatek lze uhradit v hotovosti u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, III. patro, dveře č. 311 ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 – 15:30 hod, v pátek od 8:00 – 13:00 hod. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovením §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci vodoprávního řízení o povolení k užívání vodního díla jsou stanoveni v § 78 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a v § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením, které je povinně prováděno v rámci kolaudačního řízení, žadatel předkládá doklady uvedené v §31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, pokud je nepředložil již s žádostí o povolení k užívání stavby vodního díla.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o povolení užívání stavby vodního díla lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  • užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že
  • užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.10.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno