Navigace

Žádost o kolaudační souhlas

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o kolaudační souhlas

 2. Základní informace k životní situaci

  Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, bylo-li u ní stanoveno provedení zkušebního provozu nebo stanoveno ve stavebním povolení, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle §122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Před vydáním kolaudačního souhlasu provede stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, od které může upustit, pokud stavebník k žádosti o kolaudační souhlas předloží odborný posudek (certifikát) autorizovaného inspektora (§149, odst.1, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla, kterým je odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. K žádosti se připojí přílohy uvedené v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění. Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

  Žádost o kolaudační souhlas se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

  Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

  Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Ing. Ivana Bartošová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442223 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Petra Burešová
  specialista vodního hospodářství
  +420599443048 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  +420599442313 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442315 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442314 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Kryštof Menšík
  specialista vodního hospodářství
  +420599442505 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Zuzana Miklasová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442094 325A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jan Navrátil
  specialista vodního hospodářství
  +420599442200 326A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Barbora Niedobová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442385 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Jakub Pastrňák
  specialista vodního hospodářství
  +420599442450 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jitka Poláchová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442506 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Renáta Rykalová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442374 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Luděk Strejček
  specialista vodního hospodářství
  +420599443296 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Klára Strmeňová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442310 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Barbora Sýkorová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442311 324A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
  vedoucí oddělení vodního hospodářství
  +420599442384 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost o kolaudační souhlas sepsanou na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. K žádosti se připojí přílohy uvedené v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání kolaudačního souhlasu není zpoplatněno.

  Místní šetření při závěrečné kontrolní prohlídce stavby není zpoplatněno v případě, že je prováděno ve lhůtě stanovené pro dokončení stavby ve stavebním povolení.

  V případě, že je místní šetření prováděno po lhůtě stanovené k dokončení stavby ve stavebním povolení, je zpoplatněno podle položky 20 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

  Uvedeny jsou vybrané části zákona (POLOŽKA 20):

  Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

     500,-

  Místní šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech

     1000,-

  Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

     2000,-

  Poplatek lze uhradit bezhotovostně. Číslo účtu a variabilní symbol bude uveden ve výzvě k zaplacení správního poplatku. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby tak, aby byla vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že stavební úřad na stavbě nezjistí závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas.

  Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení. Právní mocí usnesení je zahájeno kolaudační řízení. Žádost o kolaudační souhlas se považuje za žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí; pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány a autorizovaného inspektora.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Stavebník je při závěrečné kontrolní prohlídce stavby povinen předložit doklady stanovené stavebním úřadem v příslušném vyrozumění o jejím konání a umožnit prohlídku stavby.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Kolaudační souhlas není rozhodnutím ve správním řízení. Na opravu či zrušení vadného kolaudačního souhlasu se vztahuje ustanovení § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Jestliže kolaudační souhlas trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma dotčené osobě, stavební úřad jej opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu. Kolaudační souhlas, který je v rozporu s právními předpisy a který nelze opravit zruší usnesením stavební úřad, který jej vydal. Opravu či zrušení vadného správního aktu provede stavební úřad, jakmile se o vadě dozví. Dotčená nebo jakákoli jiná osoba může dát k tomuto postupu podnět.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  • užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč)

  Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  • užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno