Prodej pozemků v průmyslových zónách

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prodej pozemků v průmyslových zónách

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o prodej pozemků ve vymezených průmyslových zónách

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podáním písemné žádosti o koupi pozemku, která bude obsahovat:

  • požadovanou výměru pozemku
  • účel
  • vizualizace stavby vč. úvodní zprávy
  • počet vytvořených pracovních míst
  • udržitelnost projektu  
  • informaci o parcele
  • telefonní kontakt popř. e – mailovou adresu
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • podáním písemné žádosti
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  • Magistrát města Ostrava, odbor majetkový
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • zákres inž. sítí ve snímku katastrální mapy
  • informaci o parcele
  • v případě zastupování plnou moc k zastupování
  • požadovanou výměru pozemku v průmyslové zóně
  • vizualizaci stavby vč. úvodní zprávy
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  • žádost o koupi pozemku lze podat i neformalizovanou písemnou žádost
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí žadatel.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady města popř. zastupitelstva města
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
  • Odbor hospodářské správy
  • Odbor investiční
  • Odbor dopravy
  • Odbor životního prostředí
  • příslušný městský obvod
  • aj. – vždy dle konkrétní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  • podání žádosti o prodej pozemku je možné řešit elektronickou poštou
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence Rady města, u které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti, pokud rozhodnutí spadá do kompetence zastupitelstva města je rovněž možné požádat o opětovné posouzení žádosti

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno