Bezbariérové byty, byty zvláštního určení a bezbariérové byty v domech s pečovatelskou službou

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Bezbariérové byty, byty zvláštního určení a bezbariérové byty v domech s pečovatelskou službou

 2. Základní informace k životní situaci

  Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména imobilních osob na invalidním vozíku) nebo osob postižených zrakově či sluchově.

   

  INFORMACE

  pro žadatele o pronájem obecního bytu zvláštního určení (bezbariérového bytu) na území města Ostravy

  Na území statutárního města Ostravy se nacházejí byty zvláštního určení (bezbariérové byty), které jsou situovány do níže uvedených lokalit:

   

  Ostrava, sídliště Starý Zábřeh, Tarnavova ul. (MOb Ostrava-Jih)

  celkem 8 b.j. z toho:            6 b.j. velikosti 1+2 standardní 

                                                 2 b.j. velikosti 1+3 standardní

   

  Ostrava, sídliště Dubina, ul. J. Škody (MOb Ostrava-Jih)

  celkem 16 b.j. z toho:           12 b.j. velikosti 1+2 standardní

                                                   4 b.j. velikosti 1+3 standardní

   

  Ostrava, sídliště Bělský Les, ul. Vaňkova (MOb Ostrava-Jih)

  celkem 16 b.j. z toho:           12 b.j. velikosti 1+2 standardní

                                                   4 b.j. velikosti 1+3 standardní

   

  Ostrava 1, Hornopolní ul. (MOb Moravská Ostrava a Přívoz)

  celkem 2 b.j. z toho:             1 b.j. velikosti 1+1 standardní

                                                  1 b.j. velikosti 1+3 standardní

   

  Ostrava – Poruba, ul. Slavíkova (MOb Poruba)

  celkem 4 b.j.                          4 b.j. velikosti 1+2  standardní

   

  Ostrava – Svinov, ul. U Rourovny ( MOb Svinov)

  celkem 2 b.j. z toho               2 b.j.  velikosti 0+1  standardní    

                         

  Ostrava – Muglinov, Dům s pečovatelskou službou (MOb Slezská Ostrava)

  celkem 7 b.j. z toho:             4 b.j. velikosti 0+1 standardní

                                                  3 b.j. velikosti 1+1 standardní

   

  Ostrava - Starý Zábřeh, ul. Horymírova, Dům s pečovatelskou službou

  (MOb Ostrava-Jih)

  celkem 8 b.j. z toho:             8 b.j. velikosti 1+1 standardní

   

  Ostrava -Vítkovice, Lidická ul., Dům s pečovatelskou službou

  (MOb Ostrava-Vítkovice)

  celkem 4 b.j. z toho:              4 b.j. velikosti 0+1 standardní

   

  Ostrava – Mariánské Hory, ul. Gen.Hrušky, Dům s pečovatelskou službou

  (Mob Mariánské Hory a Hulváky)

  celkem 4 b.j. z toho:              4 b.j.   velikosti 1+1 standardní

   

  Ostrava - Hrabová, Bělská ul., Dům s pečovatelskou službou

  (MOb Ostrava-Hrabová)

   

  celkem 2 b.j. z toho:            1 b.j. velikosti k+2, standardní

                                                 1 b.j. velikosti k+1, standardní

   

  Ostrava - Poruba, I. Sekaniny 16/1812, Dům s pečovatelskou službou – ASTRA

  (MOb Ostrava-Poruba)

  celkem 4 b.j. z toho             1 b.j. velikosti 0+1, standardní

                                                 3 b.j. velikosti 0+2, standardní

   

  Ostrava - Bartovice, Dům s pečovatelskou službou (MOb Radvance a Bartovice)

  celkem 6 b.j. z toho:            3 b.j. o velikosti 0+1, standardní

                                                 3 b.j. o velikosti 1+1, standardní

   

  Ostrava – Nová Bělá, Dům s pečovatelskou službou ( MOb Nová Bělá)

  celkem 2 b.j. z toho:            1 b.j. velikosti 0+2 standardní

                                                 1 b.j. velikost k.k.+1 standardní

   

  Ostrava-Polanka nad Odrou, Dům s pečovatelskou službou (MOb Polanka nad Odrou)

  celkem 1 b.j.:                        1 b.j. velikosti 0+1 standardní

   

  Ostrava-Hošťálkovice, ul. Prudká (MOb Hošťálkovice

  celkem 1 b.j.                         1 b.j.  velikosti 1+2 standardní

   

   

  Ostrava, sídliště Bělský Les, Horní ul. 102/3033 – (SMO )

  celkem 18 b.j. z toho:          1 b.j. velikosti k.k.+1 standardní

                                                  6 b.j. velikosti k.k.+2 standardní

                                                  5 b.j. velikosti 1+2, standardní

                                                  6 b.j. velikosti 1+3, standardní

  + 12 garážových stání (Horní ul. 102/3033).

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zákonný zástsupce, opatrovník  

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Základní podmínkou pro pronájem bytu zvláštního určení je trvalý pobyt žadatele na území ČR. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech Magistrát města Ostravy prominout.

  Majetkový odbor Magistrátu města Ostravy doplní žádost s stanoviskem sociálního odboru městského obvodu dle místa trvalého bydliště žadatele.

  Zkompletovaná žádost, je po došetření zaměstnanci majetkového odboru zařazena do evidence žadatelů o byty zvláštního určení.

  V případě uvolnění bytu zvláštního určení je tento nabídnut  žadateli dle aktuálního pořadí a lokalizace bytu, kterou žadatel uvede ve své žádosti

   

  Poznámka: Byty zvláštního určení jsou upraveny § 2300 a § 2301  zák. č. 89/2012 Sb v platném znění až na případy specifikované v § 2301 odst. 2 uvedeného zákona.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost o pronájem bytu zvláštního určení podejte na předepsaném formuláři  (na originálním nebo  z  internetových  stránek  vytištěném  tiskopisu)  osobně na odboru majetkovém Magistrátu města Ostravy nebo prostřednictvím pošty nejlépe doporučeně. Žádost musí obsahovat potvrzení lékaře, případně může být poskytnuto samostatně v příloze

  Žádost o pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru

  Příloha žádosti o pronájem bytu zvl. urč. bezbariérového charakteru

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Se žádostí se obraťte na příslušný úřad podle místa vašeho trvalého bydliště, případně na Magistrát města Ostravy, odbor majetkový, oddělení smluvních vztahů.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Žádost můžete zaslat poštou nebo osobně podat v podatelně příslušného úřadu podle místa vašeho trvalého bydliště, případně v podatelně Magistrátu města Ostravy.

  Ing. Alena Brezinová
  pověřena zastupováním vedoucí oddělení smluvních vztahů
  +420599443293 354 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • žádost pronájem bytu zvláštního určení,
  • aktuální lékařskou zprávu (diagnóza druhu zdravotního postižení)
  • občanský průkaz
  • průkazy ZP, ZTP, ZTP/P (v případě, že je žadatel vlastní)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře jsou k dispozici na těchto webových stránkách, popř.  v tištěné podobě u referenta majetkového odboru Ing. Brezinové, pracoviště MMO na ul. Prokešovo nám. 8. Moravská Ostrava, 3.patro, č. dv. 354.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti není stanovena.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Osoby společně posuzované. U nezletilých osob se zdravotním postižením zákonní zástupci (rodiče), případně opatrovníci.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejedná se o správní řízení ve smyslu státní správy. Posouzení žádosti je v samostatné   působnosti úřadu a nelze proti němu podat opravný prostředek (odvolání).

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě uvedení nepravdivých skutečností v žádosti, nebo kterékoli příloze, bude žádost o pronájem bytu zvláštního určení odmítnuta a vyřazena.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Informace můžete získat na příslušném úřadě podle místa vašeho trvalého bydliště.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  11.09.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno