VÝZVA NA ÚČELOVÉ DOTACE V OBLASTI PODPORA OSOB S HANDICAPEM 2022

Dne 15.9.2021 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2022 v oblasti podpory osob s handicapem s termínem pro podávání žádostí od 18.10.2021 do 27.10.2021.

Informace pro žadatele

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti podpory osob s handicapem se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů. 

Výběrové řízení na podporu souvisejících aktivit osob s handicapem je vyhlašováno v souladu s potřebami osob se zdravotním postižením – občanů města Ostravy a širšího správního obvodu a rovněž s cíli a opatřeními 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022, schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 2414/ZM1418/37 dne 19.09.2018. Pro účely těchto Podmínek se občanem se zdravotním postižením rozumí osoba se zdravotním znevýhodněním a osoba s postižením tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Výběrové řízení je zaměřeno na vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí včetně podpory účelných aktivit pro osoby s handicapem.

Podmínky

Statutární město Ostrava poskytuje ze svého rozpočtu formou výběrového řízení peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 a Podmínkami pro jednotlivé dotační oblasti (dále jen Program a Podmínky).

Žádost musí splňovat Podmínky příslušné dotační oblasti, popř. vyhlášeného Programu a být v souladu s 5. Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022 či aktuálními potřebami statutárního města Ostravy. V opačném případě nebude žádost posuzována.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 18.10.2021 00:00

Lhůty pro podání žádosti - Do

Středa 27.10.2021 23:59

Kontaktní informace

Specialista dotačních programů a podpor Mgr. Linda Schalková
E-mail
Telefon 599 443 819

Technická podpora: 

E-mail
Telefon 599 445 555

Přílohy - formuláře ke stažení

nezbytné pro přihlášení do výběrového řízení:   

 • Podmínky pro oblast podpory osob s handicapem
 • Žádost prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend - v případě, že se žadatel hlásí do tématu podpory A), B) a D). Pro práci s tímto formulářem je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE
 • Žádost prostřednictvím informačního systému PorteX v případě, že se žadatel hlásí do tématu podpory C) a účastní se výběrového řízení poprvé, je nutné před podáním žádosti kontaktovat technickou podporu magistrátu , která žadateli zřídí přístup do systému. Po zpracování žádosti je vygenerován formulář aplikace EvAgend. Pro práci s tímto formulářem je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE.
 • Formulář hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity - tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu výběrového řízení

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).

Výsledky

Výsledky výběrového řízení  k zobrazení ZDE.

Informace pro příjemce

Po schválení návrhu dotací Zastupitelstvem města Ostravy je s příjemcem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. V průběhu realizace projektu má příjemce povinnost sledovat poskytovatelem stanovené ukazatele a oznámit veškeré změny v poskytování sociální služby/související aktivity na formuláři Hlášení změn (viz. níže). 

Příjemce předkládá Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a v oblasti podpory C) také Pololetní zprávu o realizaci projektu, a to v tištěné formě s termínem doručení do konce měsíce následujícího po uplynutí monitorovaného období. Při vyúčtování projektu postupujte dle Pokynů k vyúčtování účelové dotace.

 Kontaktní osoby

Mgr. Linda Schalková 599 443 819
vyúčtování oblast podpory osob s handicapem Ing. Ludmila Hulvová 599 443 837

Dokumenty ke stažení

 • Pokyny k vyúčtování účelové dotace – oblast podpory A), B) a D) (za rok 2022) -  (za rok 2021)
  • Formulář č. 1 (Závěrečná zpráva o realizaci projektu)
  • Formulář č. 2 (Vyúčtování účelové dotace z rozpočtu SMO v oblasti podpory osob s handicapem)
  • Formulář č. 3 (Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace)
 • Pokyny k vyúčtování účelové dotace – oblast podpory C) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (za rok 2022) - (za rok 2021)
  • Formuláře č. 1 - Přehled o čerpání dotace a Přehled zaměstnanců se ZP
  • Formulář č. 2 - Oznámení o vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků na účet poskytovatele dotace
 • Formulář hlášení změn v poskytování sociální služby/související aktivity - tento formulář slouží k hlášení změn v průběhu realizace projektu:

Změna v osobě zastupující organizaci – je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o volbě, jmenování, plné moci apod. (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna sídla organizace – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem sídla, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna čísla bankovního účtu - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změna v plátcovství DPH - je nezbytné doložit jako přílohu formuláře také kopii dokladu o registraci plátce DPH (povinnost oznámit tuto změnu nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo).

Změny týkající se obsahové části projektu (např. změna místa realizace, změna termínu realizace pobytu, změna počtu účastníků akce apod.) – v případě, že v rámci vyúčtování projektu budou uplatňovány náklady za nájem místa realizace služby/aktivity, je nutné doložit také kopii nové nájemní smlouvy vč. dodatků (povinnost oznámit tyto změny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; u pobytových akcí je nezbytné změnu oznámit vždy před termínem samotného pobytu).