Podnikatelské inkubátory, výzkumná centra

 

 

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

Na začátku stálo vybudování univerzitního Podnikatelského inkubátoru v roce 2008, který se stal později součástí Centra podpory inovací VŠB-TUO (CPI), které zastřešilo veškeré jeho aktivity. Ty jsou dnes natolik kvalitní a ceněné, že pomáhají řadit VŠB-TUO mezi významné hybatele inovačního podnikání v Moravskoslezském kraji. Služby CPI jsou určené zaměstnancům VŠB-TUO, externím firmám, studentům i veřejnosti.

Pilířem Inkubátoru se stal inkubační program, do kterého se hlásí inovativní firmy mladší tří let podnikající v hi-tech oblasti. Přijaté firmy tím získají nejen vybavené kanceláře v budově Inkubátoru, ale především podmínky pro svůj úspěšný rozvoj v podobě osobního konzultanta a poradentství v právní, marketingové či obchodní oblasti. V posledních letech se obsazenost kanceláří stabilně pohybuje okolo 95 %. Součástí Inkubátoru je také sdílené pracoviště s názvem Kovork a refresh zóna.

Centrum podpory inovací je zodpovědné nejen za podporu inovačního podnikání, ale také za zajištění komercializace výsledků vědy a výzkumu, ochranu duševního vlastnictví univerzity a přispívá k zapojování univerzity do realizace kvalitních vzdělávacích a výzkumných projektů.

V roce 2013 CPI spustilo nový akcelerační program Green Light, který je dnes možno řadit mezi nejkvalitnější v Moravskoslezském kraji. Mnoho z desítek absolventů dnes úspěšně podniká nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Pod střechou CPI nachází zázemí okolo 40 firem, poskytuje špičkové služby 3D tisku malým a středním firmám v kraji, otevřelo vlastní volitelný předmět „Start-up podnikání". Spolupracuje s neziskovou organizací Czechitas vzdělávající ženy v oblasti IT, dává příležitost studentům formou odborných stáží atd.


 

Centrum nanotechnologií

Centrum nanotechnologií (CNT) vzniklo 1. února 2007 z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) jako jeden z vysokoškolských ústavů Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava (VŠB-TUO) a jako první vědeckotechnologické centrum v republice s nanotechnologiemi ve svém názvu.

Aktivity Centra nantoechnologií jsou zaměřeny na výzkum, přípravu a analýzu materiálů, a to především těch, jejichž rozměry se pohybují v oblasti nanometrů (10-9 m). Světově uznávaní vědci a odborníci centra rozvíjí a podílejí se na vědeckovýzkumných aktivitách jakými jsou nanokompozitní materiály, nanomateriály s fotofunkčními a antibakteriálními vlastnostmi, frikční kompozity či sorpční materiály, a zabývají se také studiem toxicity a vlivu nanočástic na životní prostředí a živé organismy.

Centrum intenzivně spolupracuje s řadou významných zahraničních i tuzemských pracovišť na vědeckovýzkumných projektech. Z jednotlivých specifických výstupů vědeckovýzkumných aktivit byly vytvořeny stovky publikací uznávaných v odborných časopisech, a také vznikla řada patentů a dalších výsledků chráněného duševního vlastnictví. Centrum nanotechnologií je rovněž zaměřeno na spolupráci s průmyslovými a podnikatelskými subjekty, s kterými je spoluřešitelem projektů a je poskytovatelem analytických služeb.


 

Centrum ENET

Centrum ENET se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti transformace vstupních surovin, zejména z odpadů a alternativních paliv, na využitelné formy energie a jejich následné efektivní využívání.

Cílem Centra ENET je výzkum a vývoj obnovitelných energetických zdrojů bez škodlivých vlivů na životní prostředí, zahrnující nové technologie dopravy a zpracování energetických surovin, jejich efektivní energetickou transformaci a moderní řešení tzv. mikrogridů elektrické i tepelné energie s využitím akumulace.

Centrum ENET se zaměřuje též na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty v rámci výzev orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů i akumulace energie, Smart Grids a Smart Cities.


 

Další ZDE