Listopad

Development Newsletter!!! listopad 2013

 

MPSV plánuje zvýšit hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst

 

logo_MPSVZ 50 tisíc korun na 200 tisíc korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zvýšit hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Vyšší dotace na nové pracovní místo mohou přilákat investory.

Požadavek na změnu nařízení stanovuje usnesení vlády č. 732 z letošního září. To má zajistit zvýšení hmotné podpory vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, a to nejpozději do března 2014. V současné době činí výše hmotné podpory 50 tisíc korun na jedno nově vytvořené pracovní místo. Nově má být podpora zvýšena na 200 tisíc korun.

Stávající nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů, se nejeví jako dostatečně efektivní, ve srovnání s jinými regiony chybí v Moravskoslezském a Ústeckém kraji motivace realizovat projekty.

Do konce února 2008 činila hmotná podpora 200 tisíc na jedno pracovní místo. Poté se snížila na 50 tisíc korun. Zatímco v letech do snížení hmotné podpory se počet realizovaných projektů pohyboval mezi 40 až 60 ročně, po snížení podpory to bylo do deseti projektů ročně. V roce 2009 šlo dokonce pouze o jeden projekt.

Aktivní politika zaměstnanosti, která motivuje vytváření nových pracovních míst, je pro stát výhodnější než vyplácení dávek nezaměstnaným. Podpora na vytvořené pracovní místo se vyplácí jednorázově a zaměstnavatel je povinen místo udržet nejméně pět let. Po celou dobu vyplácí zaměstnancům mzdu, ze které se odvádí daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení.

Další informace jak MPSV pomáhá Moravskoslezskému kraji, jsou k dispozici na stránkách www.mpsv.cz.

 

 

Novinky v oblasti proexportní politiky a podpory českých firem v zahraničí

 

logo_MPOHnací silou zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti české ekonomiky zůstávají především exportní odvětví. V podmínkách mimořádně nízké domácí poptávky je export jediným zdrojem růstu HDP a tvorby pracovních míst. Úspěch a konkurenceschopnost tuzemských firem a podnikatelů závisí především na nich samotných.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a jím řízené agentury umí být nápomocny s výběrem možného obchodního partnera, dokážou připravit analýzu příležitostí i překážek na zahraničním trhu, poradit s nejvhodnější strategií přístupu na trh i zprostředkovat konkurenceschopné financování.

MPO proto vytváří síť zahraničních kanceláří, jejichž úkolem je především zajistit obchodní příležitosti pro české firmy a poskytovat zpravodajství a asistenci na místě. Záměrem celého projektu je pokrytí všech důležitých trhů, především pak prioritních a zájmových zemí. V tuto chvíli plně funguje 44 zahraničních kanceláří, přičemž do konce r. 2013 se jejich počet zvýší na 56. S dalšími kancelářemi se počítá v prvním kvartálu příštího roku.

V souvislosti s naplňováním cílů Exportní strategie připravilo MPO inovovanou nabídku služeb pro exportéry nově v podobě balíčků za paušální platby (zohledňující velikost firem a význam teritoria) poskytovaných od 1. ledna 2013 společně zahraniční sítí MPO, centrálou CzechTrade a regionálními kontaktními místy.

V oblasti proexportního zpravodajství ze zahraničních teritorií funguje web Zpravodajství pro export, který je realizován v rámci jednotného webového rozhraní na portále BusinessInfo.cz. Tento projekt vychází z faktu, že exportérům je jedno, která instituce jim poskytuje informace o podpoře exportu a internacionalizaci, chtějí se dostat k informacím, jednoduše, rychle a pohodlně.

Je připraven nový projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014. Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách cílovým skupinám – profesním organizacím a individuálním podnikům, zejména malým a středním – zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích.

MPO dále realizuje projekt One Stop Shop pro exportéry, jehož cílem je v maximální možné míře přenášet služby státu do českých regionů, aby byly blíže podnikatelům, a to prostřednictvím 13 regionálních kanceláří CzechInvest.

Průběžné výsledky zahraničního obchodu ČR v roce 2013 ukazují, že proces diverzifikace českého vývozu pokračuje i za ztížených podmínek, vyvolaných dosavadní stagnací hospodářského vývoje v ČR. Exportní aktivity do prioritních a zájmových zemí podporují postupný návrat českého vývozu směrem k plusovým hodnotám. Za období leden–červenec 2013 český vývoz do zemí EU meziročně poklesl o 2 %. Za stejné období však český vývoz do prioritních a zájmových zemí stoupl o téměř 3 %, z toho u prioritních zemí o 1,5 % a u zájmových zemí dokonce o téměř 5 %. Je třeba si uvědomit, že jediný procentní bod v českém vývozu za leden až červenec t. r. představuje částku téměř 18 miliard Kč.

Vývoj průmyslu ČR v roce 2013 (3,2 MB)

 

 

Komenského sady v novém kabátě

 

park

Dvě etapy Revitalizace Komenského sadů probíhající v loňském a letošním roce jsou u konce. Po první fázi stavebních prací ve střední a zadní části areálu byla letos v dubnu zahájena druhá etapa, během které stavbaři modernizovali prostor od mostu Pionýrů, za budovou radnice až po bustu Jana Amose Komenského.

Ve druhé etapě realizace projektu dostaly nový vzhled plochy za radnicí, rekultivovány byly trávníky o rozloze 750 m2, vysazeny stromy, keře, došlo na přípravu květinových záhonů pro výsadbu letniček. Modernizace městského mobiliáře přinesla instalaci 121 nových a 76 kusů repasovaných laviček, větší čistotě pomůže 50 nových odpadkových košů a 14 nádob na psí exkrementy.

Druhou etapu Revitalizace Komenského sadů pro investora statutární město Ostravu realizovala za 31,9 mil. Kč včetně DPH společnost Strabag, přičemž cca 82 % z celkových uznatelných nákladů představuje dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Generálním projektantem byl ateliér ATOS 6 v čele s architektem Radimem Václavíkem.

Komenského sady, patřící mezi největší v České republice, vznikly na menší rozloze jako městské sady v roce 1894. Od roku 1919 nesou jméno českého učitele národů. Do současné více než 30hektarové rozlohy byly rozšířeny ve 30. letech minulého století. Oázu zeleně v srdci velkoměsta vytváří na tři tisíce stromů. Dokončená revitalizace je součástí promyšleného urbanisticko-architektonického konceptu navazujícího na původní koncepci parku, rozvíjí ji v moderním duchu. Výsledkem je zlepšení stavu veřejné zeleně a životní prostředí v centru Ostravy, funkčních vlastností sadů.

Kom.sady1          Kom.sady2

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/revitalizace-komenskeho-sadu

 

 

Ředitel společnosti Multi Development ČR Luboš Kočí o Nové Karolině: „Vzniklo živé, pulsující místo“

 

logo_multiČtvrť Nová Karolina v centru Ostravy oslavila v březnu tohoto roku roční narozeniny, první se otevřelo velké obchodně-zábavní centrum. Dodnes vedou Ostravané polemiku o kvalitě především vzhledu nových objektů, má příznivce i odpůrce. Jeden podstatný fakt této lokalitě však nelze upřít – pro Ostravu je doslova požehnáním, protože nahradila starou průmyslovou oblast, která značně ovlivňovala znečištění centra a z urbanistického hlediska byla naprosto nepřijatelná. Město však prochází velmi problematickým obdobím. Současná nejistota pramenící z možnosti zavřít třeba OKD nebo jiné provozy těžkého průmyslu jen dokresluje situaci, za níž provozovat a rozvíjet cokoli nového je nesnadné.

Dá-li se v tak nesnadné situaci hodnotit rok a půl existence čtvrti Nová Karolina jsme se zeptali ředitele developerské společnosti Multi Development ČR Luboše Kočího.

„Hodnotit takto rozsáhlý a různorodý projekt po prvním roce života je vždy ošidné a nesnadné. Každá výrazná změna je pro mnoho lidí sama o sobě něčím negativním a neexistuje způsob, jak se zavděčit a zalíbit všem. V případě Nové Karoliny je to ještě o to těžší, že její uvedení do života si těžko mohlo vybrat komplikovanější dobu. V celé Evropě, a ČR není výjimkou, se výrazně projevují důsledky finanční krize a následné ekonomické recese. Ostrava jako průmyslové město je tímto vývojem také zasaženo.

My hodnotíme uplynulé období pozitivně – rozjel se provoz Fora Nova Karolina, byly dokončeny další součásti I. etapy výstavby včetně opravdu velkého objemu veřejných ploch. Lhal bych, kdybych tvrdil, že všechna vysoká očekávání a naděje jsou bohatě naplněny.

Celý start Nové Karoliny je rozhodně těžší a složitější, než si ho představovali všichni zúčastnění. Nicméně vezmeme-li v úvahu právě onu specifickou dobu, jejíž dopad se velmi těžce definuje, je možno pozitivně hodnotit opravdu viditelný návrat života do těchto míst, čísla návštěvnosti pomalu rostou, lidé Novou Karolinu objevují a pro mnohé přestává být něčím záhadným. Stává se přirozenou, pulsující součástí centra města, kam není problém se dostat, chvíli pobýt.“

Co se podle vás společnosti Multi Development povedlo a co ne?

„Určitě nechci, aby to vyznělo jakkoli zle, ale každý investor a developer má chvíle, kdy si sám láme hlavu, zda a co možná šlo udělat jinak, lépe a jak. Oslovili jsme špičkové světové architekty, investovali obrovské peníze, vybudovali velký objem nových veřejných ploch, ve velmi nepříznivých ekonomických podmínkách jsme dokončili moderní administrativní budovu i bytový objekt. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo rychle naplnit budovy nájemníky a životem, ale nejsme ničím výjimečným, recese a takřka nulová poptávka po nových prostorách se podepsala všude. V této souvislosti mě osobně dost mrzí, že se nám nepodařilo rozumně čelit některým nekorektním a překrouceným akcím či pomluvám…“

I to je součást doby, ale objevují se dokonce názory, že město Ostrava dále “nalévá“ do Karoliny peníze. Jaké jsou vzájemné závazky města a Multi?

„Původní dohoda developera a města byla založena na jasném a stručném principu – Multi buduje všechno uvnitř území Nové Karoliny, tedy všechno, co v budoucnu má mít veřejný charakter – ulice, náměstí, energetické a jiné sítě apod. Město pak zabezpečí, aby všechno nové na daném území bylo možné napojit na stávající infrastrukturu města. Na rozloze asi 10 ha jsme tedy vybudovali kompletní novou infrastrukturu (počínaje lávkou přes kolejiště ČD a ulici Místeckou, přes velké množství podzemních sítí, kanalizace, přes nové ulice, náměstí s podzemním parkingem až po umělecká díla či veřejnou zeleň), to vše v investici přibližně 500 milionů korun, a takto vzniklý majetek jsme za symbolickou cenu pár tisíc korun předali městu. Součástí je i parková úprava na ploše, kde před zahájením stavby byla pouze náletová zeleň. Město tak převzalo do správy jen dokončené plochy, zatímco ty určené pro výstavbu dalších etap nadále udržuje Multi. Náklady města s tímto spojené jsou tedy výhradně na provoz a údržbu silnic, kanalizací, zeleně jako na jiných městských pozemcích.“II.etapa

V jakém stavu je příprava výstavby II. etapy?

„V atelieru Projektstudio architekta Kotka je hotový projekt pro II. etapu Nové Karoliny ve stadiu žádosti o územní rozhodnutí. Projekt předpokládá výstavbu dalších, zejména bytových a kancelářských objektů opět včetně velkého objemu veřejné infrastruktury. Po zkušenostech z minulého období chceme umožnit větší flexibilitu, menší jednotlivé celky a možnost postupné výstavby. Současně probíhají jednání s různými potenciálními zájemci na poli možného partnerství i zájemci o plochy. Je to samozřejmě znovu poznamenáno dobou a ekonomickou situací, která rozvoji developmentu a expanzi firem moc nepřeje.“

Mohl byste vyjádřit, jaké hodnoty město získává vystavěním nové čtvrti?

„Není na to jednoduchá odpověď. Ale zcela nepochybně oproti původnímu neutěšenému stavu pozemky v území vzrostly na ceně, tedy včetně těch ve vlastnictví města. Pozitivní hodnota je také v nové kvalitní infrastruktuře. Moderní kancelářská budova, krásné byty, další možnosti parkování v centru…

Z jiného úhlu pohledu – všichni v projektu zúčastnění architekti si přáli, aby vznikla moderní a kultivovaná lokalita namísto původní nevzhledné díry v urbanistické struktuře centra města – stalo se tak. A možná můj osobní, trochu sentimentální pohled: když jsem nedávno stál na terase Fora Nová Karolina a viděl lidi spěchající sem a tam, skupinky na lavičkách a partičku teenagerů, jak cosi nacvičuje na novém náměstí, a lidé spokojeně vysedávající v kavárně a v restauraci – opravdu jsem měl pocit, že to celé mělo smysl. Stejně dobrý pocit mám z různých aktivit v této části města, ať je to festival Colours of Ostrava, Festival v ulicích, Majáles, Dny NATO, Český běh žen, Festival outdoorových filmů atd. Těší mě i paralelně probíhající revitalizace sousední Dolní oblasti Vítkovice. Máme velmi dobré vztahy a propojením obou území se vytvoří širší centrum města, což vnese život do těchto míst.“

 

 

Multifunkční aula Gong uspěla v soutěži Best of Realty

 

GongV úterý 5. listopadu 2013 byly vyhlášeny výsledky již 15. ročníku soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit. O ocenění letos usilovalo celkem 42 projektů v šesti základních kategoriích.

Zvláštní cenu poroty letos získala multifunkční aula Gong v Ostravě. Jedná se o unikátní přestavbu nepoužívaného objektu plynojemu v rámci národní kulturní památky Dolní Vítkovice, kdy vznikla multifunkční hala pro pořádání kulturních a společenských akcí s hlavním sálem o kapacitě 1 500 diváků.

Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů byly výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. Soutěž jako každoročně probíhala pod odbornou záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň vyhlášen další v pořadí již 16. ročník. V průběhu roku 2014 se do něj mohou hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 1. lednem 2013 a létem 2014.

www.bestofrealty.cz

 

 

Nejvýznamnější investoři a podnikatelské nemovitosti loňského roku převzali ocenění

 

logo_AFIObjem investice, počet nově vytvořených pracovních míst nebo přínos pro region. Nejen to rozhodlo o nejvýznamnějších investorech, kteří si pro svoji investici v loňském roce zvolili Českou republiku. Kategorii IT a sdílené služby ovládla ostravská společnost Comdata Czech, v kategorii Výroba zvítězila společnost Automotive Lighting, na druhém místě se umístilo ostravské 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky. Kategorii Výzkum a vývoj pak ovládla společnost Eaton Elektrotechnika. Vítěze vyhlásila agentura CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice – AFI ve středu 6. listopadu v Kongresovém centru České národní banky v Praze.

„Česká republika investory potřebuje, zahraniční i tuzemské. Jsem rád, že jsme mohli ocenit ty, jejichž přínos byl v loňském roce nejvýznamnější. Poděkování ale patří i menším investorům. V dnešní době je pro nás cenné každé nově vytvořené pracovní místo, obzvlášť v regionech jakým je například moravskoslezský,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.

Česká republika si i nadále drží v rámci Evropy pozici velmi atraktivní destinace pro investování. „Připravené podnikatelské nemovitosti, ve kterých investoři mohou najít útočiště, jsou jedním z kritérií, podle kterých se potenciální investoři rozhodují, kam umístí svoji investici. CzechInvest spravuje unikátní databázi, do které se může zaregistrovat jakákoliv podnikatelská nemovitost na území České republiky. Nemovitosti z databáze nabízíme investorům a pochází z ní i vítězové soutěže,“ doplňuje generální ředitel agentury CzechInvest Marian Piecha.

Kritéria se v rámci jednotlivých subkategorií mírně lišila. Rozhodující roli hrála například výše investice do výstavby, počet nově vytvořených pracovních míst, společenský přínos, zvýšení atraktivity regionu, ale také technologická vybavenost objektu. Ceny sdružení AFI se zaměřily na pozitivní dopad aktivit jednotlivých subjektů na českou ekonomiku.

Comdata Czech s.r.o. Moravskoslezský kraj

Comdata Czech poskytuje podporu pro zákazníky v České republice zejména v oblasti procesů v telekomunikačním sektoru. Hlavním zákazníkem společnosti je Vodafone Czech Republic. Comdata v současnosti zaměstnává 120 zaměstnanců v Ostravě a dalších 190 v Chrudimi. Během následujícího roku počítá s nárůstem až na celkových 400 pracovních pozic.

4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s. Moravskoslezský kraj

Unikátní vědeckotechnický park využívá nejnovější technologie pro vývoj a klinický výzkum léčivých přípravků a produktů regenerativní medicíny z lidských buněk. V roce 2012 oznámila společnost investici ve výši 250 milionů korun do rozšíření výzkumných kapacit, které přinesou několik desítek nových pracovních míst. Díky 4MEDi – Centru buněčné terapie a diagnostiky patří Česká republika ke světové špičce v oblasti regenerativní medicíny.

Kompletní výsledky najdete v příloze:

Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku 2012

 

 

TRANSPORT: Na dopravní infrastrukturu v kraji půjde v příštím roce 5,6 miliardy korun

 

logo_TransportV roce 2014 půjde na stavby, modernizace a opravy silnic a železnic v Moravskoslezském kraji ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI) zhruba 5,6 miliardy korun. Uvedl to na mezinárodní konferenci TRANSPORT ředitel SFDI Tomáš Čoček. Konferenci ve dnech 5.–6. listopadu 2013 pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Z celkové částky 5,6 miliardy korun plánovaného rozpočtu SFDI, které jsou určené pro Moravskoslezský kraj, bude financováno 23 staveb. Například bude pokračovat optimalizace železniční trati státní hranice se Slovenskem či optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice. U silničních staveb jsou například 1,4 miliardy korun určeny na úsek Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava a Opava, na úsek Prodloužená Rudná se počítá s částkou 975 milionů korun.

Na některé projekty, které jsou připravené, zejména v západní části silnice I/11-I/57, ale stále chybějí peníze. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11I/57 proto prosazuje zařazení silničního a železničního spojení v západní části Moravskoslezského kraje, úsek silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi a úsek železnice Ostrava – Opava – Krnov – Glucholazy, do globální sítě TEN-T, což by mohlo pomoci najít dostatek finančních prostředků na jejich dostavbu.

Kromě regionálních dopravních priorit a spolupráce při jejich řešení s okolními příhraničními kraji na Slovensku a v Polsku v rámci ESÚS TRITIA a tématu železniční doprava se konference TRANSPORT věnovala také vodní dopravě, především problematice kanálu DUNAJ – ODRA LABE a napojení Moravskoslezského kraje na vodní cesty.

Ostrava je významným dopravním uzlem, který představuje důležitou spojnici v rámci evropského multimodálního koridoru TEN. V Ostravě neustále vzrůstá intenzita dopravy na všech komunikacích. Každoročně dochází k nárůstu počtu motorových vozidel. S jejich rostoucím počtem roste i požadavek na údržbu komunikací, výstavbu dopravních terminálů, více parkovacích míst apod. Se vzrůstající osobní automobilovou dopravou je nutno investovat i do efektivních automatizovaných systémů řízení a telematických aplikací. Ze součtu obyvatel Ostravy a lidí dojíždějících z obcí mimo Ostravu vyplývá, že se denně na území města pohybuje MHD či jiným dopravním prostředkem cca 400 000 osob, z nichž 25 % není občany města.

Konference TRANSPORT je důležitou mezinárodní akcí zaměřenou na dopravní infrastrukturu a logistiku v evropských i širších souvislostech.

http://www.transport-ova.cz/

 

 

Italské firmy a investoři zavítali do Ostravy

 

logo_camicVe středu 23. října proběhlo důležité setkání zástupců našeho regionu s členy Italsko-české obchodní a průmyslové komory a představiteli italských podniků aktivních v regionu. Mezi přibližně stovkou účastníků nechyběli například zástupci společností Brembo, Cromodora Wheels, ITT, Viroplastic, Comdata, CTP, GI Group, GrantEX a další.

Hlavním cílem setkání bylo představení činnosti a aktuálních projektů významných italských společností v Ostravě, společně s prezentací místních institucí na téma aktuální podpory podnikání v regionu.

Primátor města Petr Kajnar podtrhl důležitost italských investorů, kteří „jsou druhou největší skupinou evropských investorů v Ostravě a jejich investice oživily ekonomické prostředí města”. Poukázal na to, že právě s italskými partnery je spolupráce nejsnadnější a nejvěcnější.

Hlavní cíle konference pak představil předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory Gianfranco Pinciroli. Firmy představily své stávající i budoucí investice, jelikož i v tomto období pokračují ve svém růstu a investicích a v regionu mohou počítat s dobrou sítí synergií s místní samosprávou.

Italské firmy aktivní v Ostravě a okolí vytváří čilou výrobní síť, která má především průmyslový charakter.

Jedná se například o společnost Cromodora Wheels, italského výrobce hliníkových kol pro osobní automobily. Společnost vyrábí v průmyslové zóně v Mošnově a dokončuje novou výrobní halu. Výrobu chce ze současných 1,3 milionu kol ročně zvýšit na 1,7 milionu. „Provádíme veškeré technologické postupy v naší továrně, jejíž rozloha je aktuálně 25 tisíc metrů čtverečních a pracuje v ní na 250 osob,” řekl na konferenci René Hilscher, generální ředitel firmy. „Nicméně již máme v programu rozšíření naší továrny, což nám umožní zdvojnásobit naši současnou výrobu a zaměstnat tak až čtyři sta osob.“

Rozšířit se plánuje také další italská společnost Comdata Czech, která zde zaměstnává 120 lidí. Outsourcingová společnost provozující například telefonní centra, se chce do budoucna soustředit i na bankovnictví, pojišťovnictví, dopravu či energetiku. Každoročně by mohli v Ostravě obsadit dalších 100 nových pracovních míst.

Společnost ITT se specializuje na výrobu součástí do brzdových systémů. „Rozhodli jsme se investovat v Ostravě pro její strategickou pozici v regionu, kde je vysoká hustota automobilového průmyslu,” vysvětlil Richard Spurný ze společnosti ITT. „Naše společnost navíc zjistila, že při místní Vysoké škole báňské-Technické univerzitě je aktivní centrum specializované na výzkum a vývoj frikčních materiálů, se kterým jsme tak vytvořili významnou spolupráci.“

V automobilovém průmyslu je od roku 2010 aktivní i společnost Brembo, která provedla investici v hodnotě 50 milionů eur a vytvořila až šest stovek pracovních míst.

Nejen průmysl

Přítomnost firem, jež jsou členy Italsko-české obchodní a průmyslové komory, není však redukovatelná jen na průmysl. „Rozhodli jsme se realizovat investiční strategii v Ostravě kvůli nižším nákladům na práci a pro větší potenciál růstu města,” řekl Salvatore Cosma ze společnosti Comdata. „V současnosti zajišťujeme podporu zákazníkům společnosti Vodafone, ale počítáme s tím, že rozšíříme portfolio našich zákazníků na místním trhu.”

„Rok 2013 je pro nás rokem expanze, kdy jsme dosáhli vlastní nezávislé přítomnosti v Praze, Ostravě a ve Vysokém Mýtě,” uvedl Carlo Albanese, Country manager společnosti Gi Group specializované v managementu lidských zdrojů. „Ostrava je čím dál více hubem automobilového a technologicky vysoce rozvinutého průmyslu, jež tvoří náš core business,” vysvětlil Carlo Albanese.

Společnost CTP Invest, pod kterou spadá v rámci CTParků mnoho italských firem, zastupovala Petra Pivovarová, Park manager. „Jádro našich aktivit průmyslového developmentu je v Brně a v Ostravě, kde disponujeme celou řadou průmyslových zón i administrativních center. Naše společnost dokáže odpovědět na požadavky nových investorů s velkou flexibilitou: ve většině případů totiž máme vyřízenu většinu povolení nutných k postavení nové výrobní haly, která tak může být realizována i s výbavou do 10 až 12 měsíců.”

Konference podtrhla jak přítomnost italských firem ve městě tak ekonomický potenciál města a okolí, jež v minulosti prošly hlubokou ekonomickou transformací. Díky této transformaci došlo k diverzifikaci výrobních odvětví města a k využití nových zdrojů spočívajících v rozvoji nových i tradičních kompetencí a dovedností. V diskuzi bylo také načrtnuto téma vytvoření přímého leteckého spojení mezi Ostravou a Itálii.

www.camic.cz

 

 

Zpětný pohled na realitní veletrh Expo Real

 

V říjnu se uskutečnil již 16. ročník prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real. Ostrava byla vedle hlavního města Prahy jediným českým městem, které ve své prezentaci na veletrhu zachovává kontinuitu a s expozicí o ploše zhruba 100 m2 se představilo potenciálním investorům již podvanácté.

V konkurenci nejvýznamnějších evropských metropolí od Berlína přes Paříž až po Moskvu se Ostrava letos soustředila především na prezentaci své vize stát se nejsilnějším rozvojovým pólem České republiky a ještě zvýšit atraktivitu pro investory. Tu ukázala na příkladech projektů, přispívajících k její transformaci a měnících její tvář z dříve průmyslové na nynější moderní metropoli s neopakovatelným geniem loci. Nejatraktivnější projekty v této oblasti – multifunkční hala Gong v Dolní oblasti Vítkovice a Nová Karolina – bojovaly v rámci veletrhu v soutěži John Jacob Astor Competition o nejinovativnější projekt roku. Přestože na vítězství v konkurenci téměř 40 projektů z celého světa nedosáhly, ukázaly investorům potenciál Ostravy a možnosti jejího dalšího rozvoje. Hale Gong se podařilo proniknout do první desítky.

Primátor Ostravy Petr Kajnar k letošní ostravské prezentaci na Expo Realu uvedl: „Město hodlá nadále podporovat zejména strategické průmyslové zóny. Jejich další rozvoj totiž povede k vytváření dalších nových pracovních příležitostí. V zóně Ostrava-Hrabová bylo ke konci prvního pololetí letošního roku vytvořeno více než 6 200 přímých pracovních míst, v zóně Ostrava-Mošnov pak více než 1 700 míst. To s sebou nese multiplikační efekt spočívající také v nových pracovních pozicích v dodavatelských firmách, spojených s novými společnostmi přicházejícími do průmyslových zón. Pro Ostravu je velmi významné, že všechny podnikatelské subjekty působící v průmyslových zónách jsou z odvětví lehkého průmyslu či drobné výroby, strategických služeb, vyspělých technologií i výzkumu a vývoje. Ostrava tím dává investorům jasný signál, že se dynamicky rozvíjí a že konverze z dřívějšího města těžkého průmyslu úspěšně pokračuje. Další útlum těžby uhlí je něčím, s čím musíme počítat a být na to svou nabídkou pro investory připraveni.“

Vedle rozvojových projektů města, mezi nimiž byly vedle průmyslových zón Mošnov a Hrabová mj. také Vědecko-technologický park, Nová Karolina, Dolní oblast Vítkovice a rozvojové území Ostrava-Hrušov, ve společné ostravské expozici představili své záměry a projekty partneři z řad významných společností, které ve městě působí: developeři CTP, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic a RPG Real Estate, stavební firma OHL ŽS – Divize stavitelství Ostrava, advokátní kancelář PRK Partners a poradenská společnost Global Networks.

Dominujícími tématy letošního ročníku veletrhu byly vedle globálních ekonomických trendů také strategie financování a investic za současné ekonomické situace. Řeč byla i o alternativním financování či reakce na aktuální demografický vývoj v Evropě, promítající se do růstu výstavby projektů jako jsou kliniky či domy pro seniory.

Zájem o letošní Expo Real byl obdobný jako loni: vystavovalo se v 6 halách na celkové ploše 64 000 m2. V konečném součtu patří Česku co do počtu zúčastněných 8. místo za Německem, Rakouskem, Polskem, Nizozemskem, Švýcarskem, Velkou Británií a Francií.

17. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 6. do 8. října 2014.

expo1          expo2

www.exporeal.net